Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for redder (1 entries) (6.2171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redder-, *redder*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Red \Red\, a. [Compar. {Redder} (-d?r); superl. {Reddest}.] [OE. red, reed, AS. re['a]d, re['o]d; akin to OS. r[=o]d, OFries. r[=a]d, D. rood, G. roht, rot, OHG. r[=o]t, Dan. & Sw. r["o]d, Icel. rau[eth]r, rj[=o][eth]r, Goth. r['a]uds, W. rhudd, Armor. ruz, Ir. & Gael. ruadh, L. ruber, rufus, Gr. 'eryqro`s, Skr. rudhira, rohita; cf. L. rutilus. [root]113. Cf. {Erysipelas}, {Rouge}, {Rubric}, {Ruby}, {Ruddy}, {Russet}, {Rust}.] Of the color of blood, or of a tint resembling that color; of the hue of that part of the rainbow, or of the solar spectrum, which is furthest from the violet part. "Fresh flowers, white and reede." --Chaucer. [1913 Webster] Your color, I warrant you, is as red as any rose. --Shak. [1913 Webster] Note: Red is a general term, including many different shades or hues, as scarlet, crimson, vermilion, orange red, and the like. [1913 Webster] Note: Red is often used in the formation of self-explaining compounds; as, red-breasted, red-cheeked, red-faced, red-haired, red-headed, red-skinned, red-tailed, red-topped, red-whiskered, red-coasted. [1913 Webster] {Red admiral} (Zool.), a beautiful butterfly ({Vanessa Atalanta}) common in both Europe and America. The front wings are crossed by a broad orange red band. The larva feeds on nettles. Called also {Atalanta butterfly}, and {nettle butterfly}. {Red ant}. (Zool.) (a) A very small ant ({Myrmica molesta}) which often infests houses. (b) A larger reddish ant ({Formica sanguinea}), native of Europe and America. It is one of the slave-making species. {Red antimony} (Min.), kermesite. See {Kermes mineral} (b), under {Kermes}. {Red ash} (Bot.), an American tree ({Fraxinus pubescens}), smaller than the white ash, and less valuable for timber. --Cray. {Red bass}. (Zool.) See {Redfish} (d) . {Red bay} (Bot.), a tree ({Persea Caroliniensis}) having the heartwood red, found in swamps in the Southern United States. {Red beard} (Zool.), a bright red sponge ({Microciona prolifera}), common on oyster shells and stones. [Local, U.S.] {Red birch} (Bot.), a species of birch ({Betula nigra}) having reddish brown bark, and compact, light-colored wood. --Gray. {Red blindness}. (Med.) See {Daltonism}. {Red book}, a book containing the names of all the persons in the service of the state. [Eng.] {Red book of the Exchequer}, an ancient record in which are registered the names of all that held lands per baroniam in the time of Henry II. --Brande & C. {Red brass}, an alloy containing eight parts of copper and three of zinc. {Red bug}. (Zool.) (a) A very small mite which in Florida attacks man, and produces great irritation by its bites. (b) A red hemipterous insect of the genus {Pyrrhocoris}, especially the European species ({Pyrrhocoris apterus}), which is bright scarlet and lives in clusters on tree trunks. (c) See {Cotton stainder}, under {Cotton}. {Red cedar}. (Bot.) An evergreen North American tree ({Juniperus Virginiana}) having a fragrant red-colored heartwood. (b) A tree of India and Australia ({Cedrela Toona}) having fragrant reddish wood; -- called also {toon tree} in India. {Red horse}. (Zool.) (a) Any large American red fresh-water sucker, especially {Moxostoma macrolepidotum} and allied species. (b) See the Note under {Drumfish}. {Red lead}. (Chem) See under {Lead}, and {Minium}. {Red-lead ore}. (Min.) Same as {Crocoite}. {Red liquor} (Dyeing), a solution consisting essentially of aluminium acetate, used as a mordant in the fixation of dyestuffs on vegetable fiber; -- so called because used originally for red dyestuffs. Called also {red mordant}. {Red maggot} (Zool.), the larva of the wheat midge. {Red manganese}. (Min.) Same as {Rhodochrosite}. {Red man}, one of the American Indians; -- so called from his color. {Red maple} (Bot.), a species of maple ({Acer rubrum}). See {Maple}. {Red mite}. (Zool.) See {Red spider}, below. {Red mulberry} (Bot.), an American mulberry of a dark purple color ({Morus rubra}). {Red mullet} (Zool.), the surmullet. See {Mullet}. {Red ocher} (Min.), a soft earthy variety of hematite, of a reddish color. {Red perch} (Zool.), the rosefish. {Red phosphorus}. (Chem.) See under {Phosphorus}. {Red pine} (Bot.), an American species of pine ({Pinus resinosa}); -- so named from its reddish bark. {Red precipitate}. See under {Precipitate}. {Red Republican} (European Politics), originally, one who maintained extreme republican doctrines in France, -- because a red liberty cap was the badge of the party; an extreme radical in social reform. [Cant] {Red ribbon}, the ribbon of the Order of the Bath in England. {Red sanders}. (Bot.) See {Sanders}. {Red sandstone}. (Geol.) See under {Sandstone}. {Red scale} (Zool.), a scale insect ({Aspidiotus aurantii}) very injurious to the orange tree in California and Australia. {Red silver} (Min.), an ore of silver, of a ruby-red or reddish black color. It includes {proustite}, or light red silver, and {pyrargyrite}, or dark red silver. {Red snapper} (Zool.), a large fish ({Lutjanus aya} syn. {Lutjanus Blackfordii}) abundant in the Gulf of Mexico and about the Florida reefs. {Red snow}, snow colored by a mocroscopic unicellular alga ({Protococcus nivalis}) which produces large patches of scarlet on the snows of arctic or mountainous regions. {Red softening} (Med.) a form of cerebral softening in which the affected parts are red, -- a condition due either to infarction or inflammation. {Red spider} (Zool.), a very small web-spinning mite ({Tetranychus telarius}) which infests, and often destroys, plants of various kinds, especially those cultivated in houses and conservatories. It feeds mostly on the under side of the leaves, and causes them to turn yellow and die. The adult insects are usually pale red. Called also {red mite}. {Red squirrel} (Zool.), the chickaree. {Red tape}, (a) the tape used in public offices for tying up documents, etc. Hence, (b) official formality and delay; excessive bureaucratic paperwork. {Red underwing} (Zool.), any species of noctuid moths belonging to {Catacola} and allied genera. The numerous species are mostly large and handsomely colored. The under wings are commonly banded with bright red or orange. {Red water}, a disease in cattle, so called from an appearance like blood in the urine. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2171 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).