Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for real (8 entries) (5.0714 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -real-, *real*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Real \Re*al"\ (r[asl]*[aum]l"), a. Royal; regal; kingly. [Obs.] "The blood real of Thebes." --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Real \Re"al\ (r[=e]"al), a. [LL. realis, fr. L. res, rei, a thing: cf. F. r['e]el. Cf. {Rebus}.] 1. Actually being or existing; not fictitious or imaginary; as, a description of real life. [1913 Webster] Whereat I waked, and found Before mine eyes all real, as the dream Had lively shadowed. --Milton. [1913 Webster] 2. True; genuine; not artificial, counterfeit, or factitious; often opposed to {ostensible}; as, the real reason; real Madeira wine; real ginger. [1913 Webster] Whose perfection far excelled Hers in all real dignity. --Milton. [1913 Webster] 3. Relating to things, not to persons. [Obs.] [1913 Webster] Many are perfect in men's humors that are not greatly capable of the real part of business. --Bacon. [1913 Webster] 4. (Alg.) Having an assignable arithmetical or numerical value or meaning; not imaginary. [1913 Webster] 5. (Law) Pertaining to things fixed, permanent, or immovable, as to lands and tenements; as, real property, in distinction from personal or movable property. [1913 Webster] {Chattels real} (Law), such chattels as are annexed to, or savor of, the realty, as terms for years of land. See {Chattel}. {Real action} (Law), an action for the recovery of real property. {Real assets} (Law), lands or real estate in the hands of the heir, chargeable with the debts of the ancestor. {Real composition} (Eccl. Law), an agreement made between the owner of lands and the parson or vicar, with consent of the ordinary, that such lands shall be discharged from payment of tithes, in consequence of other land or recompense given to the parson in lieu and satisfaction thereof. --Blackstone. {Real estate} or {Real property}, lands, tenements, and hereditaments; freehold interests in landed property; property in houses and land. --Kent. --Burrill. {Real presence} (R. C. Ch.), the actual presence of the body and blood of Christ in the eucharist, or the conversion of the substance of the bread and wine into the real body and blood of Christ; transubstantiation. In other churches there is a belief in a form of real presence, not however in the sense of transubstantiation. {Real servitude}, called also {Predial servitude} (Civil Law), a burden imposed upon one estate in favor of another estate of another proprietor. --Erskine. --Bouvier. [1913 Webster] Syn: Actual; true; genuine; authentic. Usage: {Real}, {Actual}. Real represents a thing to be a substantive existence; as, a real, not imaginary, occurrence. Actual refers to it as acted or performed; and, hence, when we wish to prove a thing real, we often say, "It actually exists," "It has actually been done." Thus its reality is shown by its actuality. Actual, from this reference to being acted, has recently received a new signification, namely, present; as, the actual posture of affairs; since what is now in action, or going on, has, of course, a present existence. An actual fact; a real sentiment. [1913 Webster] For he that but conceives a crime in thought, Contracts the danger of an actual fault. --Dryden. [1913 Webster] Our simple ideas are all real; all agree to the reality of things. --Locke. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Real \Re"al\ (r[=e]"al), n. [Sp., fr. real royal, L. regalis. See {Regal}, and cf. {Ree} a coin.] A former small Spanish silver coin; also, a denomination of money of account, formerly the unit of the Spanish monetary system. [1913 Webster] Note: A {real of plate} (coin) varied in value according to the time of its coinage, from 121/2 down to 10 cents, or from 61/2 to 5 pence sterling. The {real vellon}, or money of account, was nearly equal to five cents, or 21/2 pence sterling. In 1871 the coinage of Spain was assimilated to that of the Latin Union, of which the franc is the unit. The peseta was introduced in 1868, and continued as the official currency of Spain (splitting temporarily into Nationalist and Republican pesetas during the civil war of the 1930's) until 2002. In 2002, the euro became the official currency of Spain and most other nations of the European Union. [1913 Webster + PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Real \Re"al\ (r[=e]"al), n. A realist. [Obs.] --Burton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: real adv 1: used as intensifiers; `real' is sometimes used informally for `really'; `rattling' is informal; "she was very gifted"; "he played very well"; "a really enjoyable evening"; "I'm real sorry about it"; "a rattling good yarn" [syn: {very}, {really}, {real}, {rattling}] adj 1: being or occurring in fact or actuality; having verified existence; not illusory; "real objects"; "real people; not ghosts"; "a film based on real life"; "a real illness"; "real humility"; "Life is real! Life is earnest!"- Longfellow [syn: {real}, {existent}] [ant: {unreal}] 2: no less than what is stated; worthy of the name; "the real reason"; "real war"; "a real friend"; "a real woman"; "meat and potatoes--I call that a real meal"; "it's time he had a real job"; "it's no penny-ante job--he's making real money" [ant: {unreal}] 3: not to be taken lightly; "statistics demonstrate that poverty and unemployment are very real problems"; "to the man sleeping regularly in doorways homelessness is real" 4: capable of being treated as fact; "tangible evidence"; "his brief time as Prime Minister brought few real benefits to the poor" [syn: {real}, {tangible}] 5: being or reflecting the essential or genuine character of something; "her actual motive"; "a literal solitude like a desert"- G.K.Chesterton; "a genuine dilemma" [syn: {actual}, {genuine}, {literal}, {real}] 6: of, relating to, or representing an amount that is corrected for inflation; "real prices"; "real income"; "real wages" [ant: {nominal}] 7: having substance or capable of being treated as fact; not imaginary; "the substantial world"; "a mere dream, neither substantial nor practical"; "most ponderous and substantial things"- Shakespeare [syn: {substantial}, {real}, {material}] [ant: {insubstantial}, {unreal}, {unsubstantial}] 8: (of property) fixed or immovable; "real property consists of land and buildings" 9: coinciding with reality; "perceptual error...has a surprising resemblance to veridical perception"- F.A.Olafson [syn: {veridical}, {real}] n 1: any rational or irrational number [syn: {real number}, {real}] 2: the basic unit of money in Brazil; equal to 100 centavos 3: an old small silver Spanish coin From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: real adj. Not simulated. Often used as a specific antonym to {virtual} in any of its jargon senses. From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: real actual; practical; real From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: real actual; real actual; factual; real positive actual; practical; real regal; royal

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.0714 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).