Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for raw (3 entries) (6.1496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raw-, *raw*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Raw \Raw\ (r[add]), a. [Compar. {Rawer} (r[add]"[~e]r); superl. {Rawest}.] [AS. hre['a]w; akin to D. raauw, LG. rau, G. roh, OHG. r[=o], Icel. hr[=a]r, Dan. raa, Sw. r[*a], L. crudus, Gr. kre`as flesh, Skr. kravis raw flesh. [root]18. Cf. {Crude}, {Cruel}.] 1. Not altered from its natural state; not prepared by the action of heat; as, raw sienna; specifically, not cooked; not changed by heat to a state suitable for eating; not done; as, raw meat. [1913 Webster] 2. Hence: Unprepared for use or enjoyment; immature; unripe; unseasoned; inexperienced; unpracticed; untried; as, raw soldiers; a raw recruit. [1913 Webster] Approved himself to the raw judgment of the multitude. --De Quincey. [1913 Webster] 3. Not worked in due form; in the natural state; untouched by art; unwrought. Specifically: (a) Not distilled; as, raw water. [Obs.] --Bacon. (b) Not spun or twisted; as, raw silk or cotton. (c) Not mixed or diluted; as, raw spirits. (d) Not tried; not melted and strained; as, raw tallow. (e) Not tanned; as, raw hides. (f) Not trimmed, covered, or folded under; as, the raw edge of a piece of metal or of cloth. [1913 Webster] 4. Not covered; bare. Specifically: (a) Bald. [Obs.] "With skull all raw." --Spenser (b) Deprived of skin; galled; as, a raw sore. (c) Sore, as if by being galled. [1913 Webster] And all his sinews waxen weak and raw Through long imprisonment. --Spenser. [1913 Webster] 5. Disagreeably damp or cold; chilly; bleak; as, a raw wind. "A raw and gusty day." --Shak. [1913 Webster] {Raw material}, material that has not been subjected to a (specified) process of manufacture; as, ore is the raw material used in smelting; leather is the raw material of the shoe industry. {Raw pig}, cast iron as it comes from the smelting furnace. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Raw \Raw\, n. A raw, sore, or galled place; a sensitive spot; as, to touch one on the raw. [1913 Webster] Like savage hackney coachmen, they know where there is a raw. --De Quincey. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: raw adj 1: (used especially of commodities) being unprocessed or manufactured using only simple or minimal processes; "natural yogurt"; "natural produce"; "raw wool"; "raw sugar"; "bales of rude cotton" [syn: {natural}, {raw(a)}, {rude(a)}] 2: having the surface exposed and painful; "a raw wound" 3: not treated with heat to prepare it for eating [ant: {cooked}] 4: not processed or refined; "raw sewage" 5: devoid of elaboration or diminution or concealment; bare and pure; "naked ambition"; "raw fury"; "you may kill someone someday with your raw power" [syn: {naked}, {raw}] 6: brutally unfair or harsh; "received raw treatment from his friends"; "a raw deal" 7: not processed or subjected to analysis; "raw data"; "the raw cost of production"; "only the crude vital statistics" [syn: {crude}, {raw}] 8: untempered and unrefined; "raw talent"; "raw beauty" 9: hurting; "the tender spot on his jaw" [syn: {sensitive}, {sore}, {raw}, {tender}] 10: unpleasantly cold and damp; "bleak winds of the North Atlantic" [syn: {bleak}, {cutting}, {raw}] 11: used of wood and furniture; "raw wood" [syn: {raw(a)}, {unsanded}] 12: lacking training or experience; "the new men were eager to fight"; "raw recruits" [syn: {raw}, {new}] 13: (used informally) completely unclothed [syn: {bare-assed}, {bare-ass}, {in the altogether}, {in the buff}, {in the raw}, {raw}, {peeled}, {naked as a jaybird}, {stark naked}] n 1: informal terms for nakedness; "in the raw"; "in the altogether"; "in his birthday suit" [syn: {raw}, {altogether}, {birthday suit}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  raw 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
raw
 • ดิบ: สด, ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธี [Lex2]
 • เจ็บแสบ (แผล): ยังแสบ, ยังสด, อักเสบ [Lex2]
 • หนาวเหน็บ[Lex2]
 • ไม่มีประสบการณ์: ยังไม่ได้รับการฝึกฝน, อ่อนหัด [Lex2]
 • หยาบ: โหด, ต่ำช้า, ทารุณ [Lex2]
 • สภาพเปลือยเปล่า: สภาพธรรมชาติ [Lex2]
 • (รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก, ###SW. rawly adv. [Hope]
 • (adj) หยาบ,ดิบ,ใหม่,ยังไม่สุก [Nontri]
 • /R AA1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
RAF, RAM, Rad, Ral, Rat, ran, rar, rau, ragen, rasen, raten, rauen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ra, ras, rat, raz, rai

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1496 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).