Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rattle (4 entries) (3.9224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattle-, *rattle*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rattle \Rat"tle\, n. 1. A rapid succession of sharp, clattering sounds; as, the rattle of a drum. --Prior. [1913 Webster] 2. Noisy, rapid talk. [1913 Webster] All this ado about the golden age is but an empty rattle and frivolous conceit. --Hakewill. [1913 Webster] 3. An instrument with which a rattling sound is made; especially, a child's toy that rattles when shaken. [1913 Webster] The rattles of Isis and the cymbals of Brasilea nearly enough resemble each other. --Sir W. Raleigh. [1913 Webster] Pleased with a rattle, tickled with a straw. --Pope. [1913 Webster] 4. A noisy, senseless talker; a jabberer. [1913 Webster] It may seem strange that a man who wrote with so much perspicuity, vivacity, and grace, should have been, whenever he took a part in conversation, an empty, noisy, blundering rattle. --Macaulay. [1913 Webster] 5. A scolding; a sharp rebuke. [Obs.] --Heylin. [1913 Webster] 6. (Zool.) Any organ of an animal having a structure adapted to produce a rattling sound. [1913 Webster] Note: The rattle of a rattlesnake is composed of the hardened terminal scales, loosened in succession, but not cast off, and so modified in form as to make a series of loose, hollow joints. [1913 Webster] 7. The noise in the throat produced by the air in passing through mucus which the lungs are unable to expel; -- chiefly observable at the approach of death, when it is called the death rattle. See {R[^a]le}. [1913 Webster] {To spring a rattle}, to cause it to sound. {Yellow rattle} (Bot.), a yellow-flowered herb ({Rhinanthus Crista-galli}), the ripe seeds of which rattle in the inflated calyx. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rattle \Rat"tle\ (r[a^]t"t'l), v. i. [imp. & p. p. {Rattled} (-t'ld); p. pr. & vb. n. {Rattling} (-tl[i^]ng).] [Akin to D. ratelen, G. rasseln, AS. hr[ae]tele a rattle, in hr[ae]telwyrt rattlewort; cf. Gr. kradai`nein to swing, wave. Cf. {Rail} a bird.] 1. To make a quick succession of sharp, inharmonious noises, as by the collision of hard and not very sonorous bodies shaken together; to clatter. [1913 Webster] And the rude hail in rattling tempest forms. --Addison. [1913 Webster] 'T was but the wind, Or the car rattling o'er the stony street. --Byron. [1913 Webster] 2. To drive or ride briskly, so as to make a clattering; as, we rattled along for a couple of miles. [Colloq.] [1913 Webster] 3. To make a clatter with the voice; to talk rapidly and idly; to clatter; -- with on or away; as, she rattled on for an hour. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rattle \Rat"tle\ (r[a^]t"t'l), v. t. 1. To cause to make a rattling or clattering sound; as, to rattle a chain. [1913 Webster] 2. To assail, annoy, or stun with a rattling noise. [1913 Webster] Sound but another [drum], and another shall As loud as thine rattle the welkin's ear. --Shak. [1913 Webster] 3. Hence, to disconcert; to confuse; as, to rattle one's judgment; to rattle a player in a game. [Colloq.] [1913 Webster] 4. To scold; to rail at. --L'Estrange. [1913 Webster] {To rattle off}. (a) To tell glibly or noisily; as, to rattle off a story. (b) To rail at; to scold. "She would sometimes rattle off her servants sharply." --Arbuthnot. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rattle n 1: a rapid series of short loud sounds (as might be heard with a stethoscope in some types of respiratory disorders); "the death rattle" [syn: {rattle}, {rattling}, {rale}] 2: a baby's toy that makes percussive noises when shaken 3: loosely connected horny sections at the end of a rattlesnake's tail v 1: make short successive sounds 2: shake and cause to make a rattling noise

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  rattle 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
rattle
 • ส่งเสียงรัว[Lex2]
 • เสียงรัว: เสียงกรอกแกรก [Lex2]
 • ของเล่นเด็กที่เขย่ามีเสียงรัว[Lex2]
 • (แรท\'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) ส่งเสียงรัว (เอี๊ยด ๆ ,กรอกแกรก,แกร๊ก ๆ..) ,เคลื่อนที่,วิ่ง,พูดอย่างรวดเร็ว,ทำให้วุ่น,จัดให้มีเชือกโยงเป็นขั้นบันไดของเรือ n. เสียงรัวดังกล่าว,ของเด็กเล่นที่เขย่าเสียงรัว,เสียงหายใจที่ผิดปกติ [Hope]
 • (vi) สั่น,มีเสียงแหลม,ปลุก,วิ่งเร็ว,พูดฉอด,พูดเพ้อเจ้อ [Nontri]
 • /R AE1 T AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Ratte, rattre, rüttle, sattle

Similar FRENCH words suggested by aspell:
râtelé, ratel, rate, raté, râle, râlé, râteler, râtelle, râtelés, racle, raclé, rafle, raflé, ratée, râble, râblé, ratels, rater, rates, ratés, râler, râles, râtelles, raller, rade, radé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.9224 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).