Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for rattan (24 entries) (0.6454 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattan-, *rattan*. Possible hiragana form: らったん
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

rattan (n ) เครื่องหวาย, ต้นหวาย, ผลิตภัณฑ์หวาย, เฟอร์นิเจอร์
See also: S. cane, ratan,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattan[N] ต้นหวาย, See also: หวาย, Syn. cane, ratan
rattan[N] เครื่องหวาย, See also: ผลิตภัณฑ์หวาย, เฟอร์นิเจอร์หวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rattan(เรแทน') n. หวาย, Syn. ratan

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาย[N] rattan (palm), See also: wicker (palm), Example: มนุษย์ได้นำต้นหรือเถาของหวายมาใช้ทำเครื่องเรือน และเครื่องจักสาน, Thai definition: ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว กาบและก้านใบมีหนาม
เก้าอี้หวาย[N] rattan chair, See also: wicker chair, cane chair, Example: ชายหนุ่มรำพึง พลางกุลีกุจอเลื่อนเก้าอี้หวายเก่าคร่ำให้หญิงสาว, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่ทำขึ้นจากเส้นหวาย
สาแหรก[N] rattan carrying rack, Example: ป้าเมียดหาบสาแหรกขนมไปขายตั้งแต่เช้าตรู่จนเย็นค่ำถึงจะกลับบ้าน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องใส่ของสำหรับหิ้วหรือหาบ ปกติทำด้วยหวาย มี 4 สาย ตอนบนทำเป็นหูสำหรับหิ้วหรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาดเป็นต้น
ตะกร้อ[N] rattan ball, Syn. ลูกตะกร้อ, Example: ทุกๆ เย็นจะมีการแข่งขันเตะตะกร้อที่สนามเด็กเล่นข้างชุมชนวัดใหม่, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตาๆ สำหรับเตะ
ร.ศ.[N] Rattanakosin era, See also: Bangkok era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก, Example: กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 200 ปี เมื่อ ร.ศ. 200
กรุงรัตนโกสินทร์[N] Rattanakosin, Example: คุณตาทวดของฉันเกิดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้หวาย[n. exp.] (kao-ī wāi) EN: wicker chair ; rattan chair   FR: fauteuil en osier [m]
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
หน่อหวาย [n. exp.] (nø wāi) EN: Rattan Shoot   
สาแหรก[n.] (sāraēk) EN: rattan carrying rack   
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: rattan ball ; ball of woven rattan strips   
หวาย[n.] (wāi) EN: rattan ; wicker   FR: rotin [m] ; osier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RATTAN R AE0 T AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattan (n) (r a1 t a1 n)
rattans (n) (r a1 t a1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[teng2, 籐] rattan; cane [Add to Longdo]
[teng2, 藤] rattan; cane [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rattan {n}rattan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rattan \Rat*tan"\ (r[a^]t*t[a^]n"), n. [Malay r[=o]tan.] [Written also {ratan}.] (Bot.) One of the long slender flexible stems of several species of palms of the genus {Calamus}, mostly East Indian, though some are African and Australian. They are exceedingly tough, and are used for walking sticks, wickerwork, chairs and seats of chairs, cords and cordage, and many other purposes. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rattan n 1: climbing palm of Sri Lanka and southern India remarkable for the great length of the stems which are used for malacca canes [syn: {rattan}, {rattan palm}, {Calamus rotang}] 2: the stem of various climbing palms of the genus Calamus and related genera used to make wickerwork and furniture and canes [syn: {rattan}, {rattan cane}] 3: a switch made from the stems of the rattan palms [syn: {rattan}, {ratan}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6454 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).