Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for rat (155 entries) (0.238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rat-, *rat*.
Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
rattler (n ) งูหางกระดิ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary
rat(n) หนู

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

rat (n adv ) ก
rather than (phrase) แทนที่
See also: S. instead of,
rathole (n ) รังหนู
ratingการแบ่งระดับ
rattan (n ) เครื่องหวาย, ต้นหวาย, ผลิตภัณฑ์หวาย, เฟอร์นิเจอร์
See also: S. cane, ratan,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rat[N] หนู, Syn. mouse
rat[N] คนทรยศ (คำสแลง), See also: คนเนรคุณ, คนที่ทิ้งเพื่อนยามยาก, Syn. betrayer
rat[VI] ล่าหนู, See also: จับหนู
rate[N] อัตราความเร็ว, See also: อัตราเร็ว, ความเร็ว, Syn. speed, velocity
rate[N] ราคา, See also: อัตรา, Syn. charge, cost, price
rate[N] อัตราต่อหน่วย
rate[VT] ตีราคา, See also: ประมาณราคา, Syn. estimate
rate[VT] ประเมินค่า, Syn. evaluate, value
rate[VT] จัดลำดับ, Syn. classify, grade, rank
ratio[N] อัตราส่วน, See also: สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ, Syn. comparison, proportion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
ratการละทิ้งพรรค, ผู้ละทิ้งพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rat(e)able contributionการร่วมรับผิดตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rat(e)able contributionการร่วมรับผิดตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rat-bite feverไข้หนูกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rateอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rateอัตรา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rateอัตรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rateอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rateอัตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rateอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า rat **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
rat"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
rat"I smell a rat", I said to him.
ratPleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
rat"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.
ratCall the operator at 104 then.
ratDon't you think it is rather warm for December?
ratCelebrate the twelfth anniversary.
ratHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
ratThere were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.
ratIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
ratable(เร'ทะเบิล) adj. ประเมินได้,ตีราคาได้,เป็นสัดส่วน,ต้องเสียภาษี., Syn. rateable, See also: ratability,ratableness n. ratably adv.
ratan(เรแทน') =หวาย
ratchet(แรค'ชิท) n. เฟืองหรือเกลียวที่มีสปริงสับให้หมุนไปทางเดียว,ซี่เฟือง มีสปริงสับดังกล่าว,ซี่เฟืองกับเฟืองล้อที่มีสปริงสับให้หมุนไปทางเดียว,เฟืองล้อดังกล่าว, Syn. ratchet wheel
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
rate of exchangn. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, Syn. exchange rate
rateable(เร'ทะเบิล) adj. =ratable (ดู), See also: rateability,rateableness n. rateably adv., Syn. ratable
ratepayer(เรท'เพเออะ) n. (ผู้ชำระภาษี,ผู้ชำระค่าโดยสาร,ผู้ชำระค่าธรรมเนียม, See also: ratepaying n.,adj., Syn. taxpayer
rater(เร'เทอะ) n. ผู้ประเมินราคา,ผู้ประเมินค่า,ผู้กำหนดขั้นหรือลำดับ,บุคคลหรือสิ่งของที่จัดอยู่ในขั้น (ลำดับ,ตำแหน่ง..)
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน

English-Thai: Nontri Dictionary
rat(n) หนู
ratchet(n) เฟืองล้อ,วงล้อ
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
rather(adv) ดูเหมือนจะ,ค่อนข้างจะ,อย่างไรก็ตาม
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
ratify(vt) อนุมัติ,ให้สัตยาบัน,ยืนยัน
rating(n) อัตรา,ชั้น,ขั้น,ยศ,ระดับ,อันดับ
ratio(n) ส่วนสัด,อัตราส่วน
ration(vt) แบ่งส่วน,ปันส่วน
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตยาบัน[N] ratification, Syn. คำมั่นสัญญา, คำรับรอง, คำมั่น
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
อัตรา[N] rate, See also: ratio, tariff, scale, schedule, Syn. เกณฑ์, ระดับ, Example: รัฐบาลอนุมัติให้เงินชดเชยผู้ส่งออกไก่เนื้อในอัตรา 684 บาท/ตัน, Thai definition: ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์
อากร[N] revenue, See also: rate, tax, duty, Example: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
สัดส่วน[N] proportion, See also: ratio, Syn. ส่วนสัด, Example: โดยส่วนตัวของนายรัชฎามีสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่มากนัก, Thai definition: ส่วนผสมของสิ่งต่างๆ ตามอัตราที่กำหนด
หวาย[N] rattan (palm), See also: wicker (palm), Example: มนุษย์ได้นำต้นหรือเถาของหวายมาใช้ทำเครื่องเรือน และเครื่องจักสาน, Thai definition: ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว กาบและก้านใบมีหนาม
ค่อนข้างจะ[AUX] rather, See also: somewhat, Syn. ค่อนจะ, Example: งานกาชาดปีนี้ค่อนข้างจะคึกคักมากกว่าทุกๆ ปี, Thai definition: หนักหรือกระเดียดไปทางใดทางหนึ่ง
เก้าอี้หวาย[N] rattan chair, See also: wicker chair, cane chair, Example: ชายหนุ่มรำพึง พลางกุลีกุจอเลื่อนเก้าอี้หวายเก่าคร่ำให้หญิงสาว, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่ทำขึ้นจากเส้นหวาย
เขื่อง[ADJ] big, See also: rather big, large, Syn. ใหญ่, โต, มหึมา, Example: เขาตีตะขาบตัวเขื่องที่หนีน้ำเข้ามาในบ้าน, Thai definition: ที่ค่อนข้างใหญ่, ที่ค่อนข้างโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAT R AE1 T
RATS R AE1 T S
RATE R EY1 T
RATH R AE1 TH
RATU R AA0 T UW1
RATZ R AE1 T S
RATA R AE1 T AH0
RATHE R EY1 DH
RATES R EY1 T S
RATON R AH0 T OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rat (v) (r a1 t)
rate (v) (r ei1 t)
rats (v) (r a1 t s)
ratan (n) (r a1 t a1 n)
ratch (n) (r a1 ch)
rated (v) (r ei1 t i d)
rates (v) (r ei1 t s)
ratio (n) (r ei1 sh i@ @)
ratty (j) (r a1 t ii)
ratans (n) (r a1 t a1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功率[gong1 lu:4, 功率] rate of work; power (output) [Add to Longdo]
口粮[kou3 liang2, 口糧] ration [Add to Longdo]
合理[he2 li3, 合理] rational; reasonable; fair [Add to Longdo]
地税[di4 shui4, 地稅] rates (tax) [Add to Longdo]
大鼠[da4 shu3, 大鼠] rat [Add to Longdo]
[ning4, 寧] rather; to prefer [Add to Longdo]
宁死不屈[ning4 si3 bu4 qu1, 寧死不屈] rather die than submit (成语 saw) [Add to Longdo]
宝生佛[Bao3 sheng1 fo2, 寶生佛] Ratnasambhava Buddha [Add to Longdo]
拉青格[la1 qing1 ge2, 拉青格] Ratzinger (German surname of pope Benedictus XVI) [Add to Longdo]
收视率[shou1 shi4 lu:4, 收視率] ratings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラタトゥイユ[, ratatouiyu] (n) ratatouille (fre [Add to Longdo]
ラタン[, ratan] (n) rattan [Add to Longdo]
ラタン家具[ラタンかぐ, ratan kagu] (n) rattan furniture [Add to Longdo]
ラット[, ratto] (n) (laboratory or pet) rat [Add to Longdo]
ラティフンディウム[, rateifundeiumu] (n) latifundium [Add to Longdo]
ラテック[, ratekku] (n) {comp} LaTeX [Add to Longdo]
ラテックス[, ratekkusu] (n) latex; (P) [Add to Longdo]
ラテフ[, ratefu] (n) {comp} LaTeX [Add to Longdo]
ラテライト[, rateraito] (n) laterite [Add to Longdo]
ラテルネ[, raterune] (n) (See ランタン) lantern (for mountaineering) (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レートをベースとしたフロー制御[レートをベースとしたフローせいぎょ, re-to wo be-su toshita furo-seigyo] rate-based flow control [Add to Longdo]
レートベース[れーとべーす, re-tobe-su] rate based [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation [Add to Longdo]
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering) [Add to Longdo]
評価制度[ひょうかせいど, hyoukaseido] rating system [Add to Longdo]
評定[ひょうてい, hyoutei] rating [Add to Longdo]
評定水準[ひょうていすいじゅん, hyouteisuijun] rating level [Add to Longdo]
有理数[ゆうりすう, yuurisuu] rational number [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Rat(n) |der, pl. Räte| คำแนะนำ, See also: S. der Ratschlag, der Hinweis,
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten. , See also: Related: beraten
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
Image:
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, See also: S. der Rat,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzungsrate {f}rate of wear [Add to Longdo]
Aufsteckknarre {f}ratchet adapter [Add to Longdo]
Bahntarife {pl}rates for rail travel [Add to Longdo]
Begründung {f}rationals [Add to Longdo]
Bemessungs-Kurzschlussspannung {f} [electr.]rated percent impedance [Add to Longdo]
Bemessungsleistung {f}rated power [Add to Longdo]
Betriebswert {m} (Leistung)rating [Add to Longdo]
Bewertung {f}; Einschätzung {f} | Bewertungen {pl}; Einschätzungen {pl}rating | ratings [Add to Longdo]
Bewirtschaftung {f}rationing [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}rattiness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] ratlos, hilflos [Add to Longdo]
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] Ratenzahlung [Add to Longdo]
合理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]
批准[ひじゅん, hijun] ratifizieren [Add to Longdo]
裸体画[らたいが, rataiga] -Akt, Aktbild [Add to Longdo]
顧問[こもん, komon] Ratgeber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rat \Rat\ (r[a^]t), n. [AS. r[ae]t; akin to D. rat, OHG. rato, ratta, G. ratte, ratze, OLG. ratta, LG. & Dan. rotte, Sw. r[*a]tta, F. rat, Ir. & Gael radan, Armor. raz, of unknown origin. Cf. {Raccoon}.] 1. (Zool.) One of several species of small rodents of the genus {Rattus} (formerly included in {Mus}) and allied genera, of the family {Muridae}, distinguished from mice primarily by being larger. They infest houses, stores, and ships, especially the Norway rat, also called {brown rat}, ({Rattus norvegicus} formerly {Mus decumanus}), the black rat ({Rattus rattus} formerly {Mus rattus}), and the roof rat (formerly {Mus Alexandrinus}, now included in {Rattus rattus}). These were introduced into America from the Old World. The white rat used most commonly in laboratories is primarily a strain derived from {Rattus rattus}. [1913 Webster +PJC] 2. A round and tapering mass of hair, or similar material, used by women to support the puffs and rolls of their natural hair. [Local, U.S.] [1913 Webster] 3. One who deserts his party or associates; hence, in the trades, one who works for lower wages than those prescribed by a trades union. [Cant] [1913 Webster] Note: "It so chanced that, not long after the accession of the house of Hanover, some of the brown, that is the German or Norway, rats, were first brought over to this country (in some timber as is said); and being much stronger than the black, or, till then, the common, rats, they in many places quite extirpated the latter. The word (both the noun and the verb to rat) was first, as we have seen, leveled at the converts to the government of George the First, but has by degrees obtained a wider meaning, and come to be applied to any sudden and mercenary change in politics." --Lord Mahon. [1913 Webster] {Bamboo rat} (Zool.), any Indian rodent of the genus {Rhizomys}. {Beaver rat}, {Coast rat}. (Zool.) See under {Beaver} and {Coast}. {Blind rat} (Zool.), the mole rat. {Cotton rat} (Zool.), a long-haired rat ({Sigmodon hispidus}), native of the Southern United States and Mexico. It makes its nest of cotton and is often injurious to the crop. {Ground rat}. See {Ground Pig}, under {Ground}. {Hedgehog rat}. See under {Hedgehog}. {Kangaroo rat} (Zool.), the potoroo. {Norway rat} (Zool.), the common brown rat. See {Rat}. {Pouched rat}. (Zool.) (a) See {Pocket Gopher}, under {Pocket}. (b) Any African rodent of the genus {Cricetomys}. {Rat Indians} (Ethnol.), a tribe of Indians dwelling near Fort Ukon, Alaska. They belong to the Athabascan stock. {Rat mole}. (Zool.) See {Mole rat}, under {Mole}. {Rat pit}, an inclosed space into which rats are put to be killed by a dog for sport. {Rat snake} (Zool.), a large colubrine snake ({Ptyas mucosus}) very common in India and Ceylon. It enters dwellings, and destroys rats, chickens, etc. {Spiny rat} (Zool.), any South American rodent of the genus {Echinomys}. {To smell a rat}. See under {Smell}. {Wood rat} (Zool.), any American rat of the genus {Neotoma}, especially {Neotoma Floridana}, common in the Southern United States. Its feet and belly are white. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rat \Rat\, v. i. [imp. & p. p. {Ratted}; p. pr. & vb. n. {Ratting}.] 1. In English politics, to desert one's party from interested motives; to forsake one's associates for one's own advantage; in the trades, to work for less wages, or on other conditions, than those established by a trades union. [1913 Webster] Coleridge . . . incurred the reproach of having ratted, solely by his inability to follow the friends of his early days. --De Quincey. [1913 Webster] 2. To catch or kill rats. [1913 Webster] 2. To be an informer (against an associate); to inform (on an associate); to squeal; -- used commonly in the phrase to rat on. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rat n 1: any of various long-tailed rodents similar to but larger than a mouse 2: someone who works (or provides workers) during a strike [syn: {scab}, {strikebreaker}, {blackleg}, {rat}] 3: a person who is deemed to be despicable or contemptible; "only a rotter would do that"; "kill the rat"; "throw the bum out"; "you cowardly little pukes!"; "the British call a contemptible person a `git'" [syn: {rotter}, {dirty dog}, {rat}, {skunk}, {stinker}, {stinkpot}, {bum}, {puke}, {crumb}, {lowlife}, {scum bag}, {so-and-so}, {git}] 4: one who reveals confidential information in return for money [syn: {informer}, {betrayer}, {rat}, {squealer}, {blabber}] 5: a pad (usually made of hair) worn as part of a woman's coiffure v 1: desert one's party or group of friends, for example, for one's personal advantage 2: employ scabs or strike breakers in 3: take the place of work of someone on strike [syn: {fink}, {scab}, {rat}, {blackleg}] 4: give (hair) the appearance of being fuller by using a rat 5: catch rats, especially with dogs 6: give away information about somebody; "He told on his classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce}, {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit}, {shop}, {snitch}, {stag}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: rat joystick; steering‐wheel From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: rat [ra] rat From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rat [rɑt] rat From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Rat [raːt] (n) , s.(m ) advice; council

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.238 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).