Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rank (7 entries) (5.5215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rank-, *rank*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rank \Rank\, adv. Rankly; stoutly; violently. [Obs.] [1913 Webster] That rides so rank and bends his lance so fell. --Fairfax. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rank \Rank\, n. [OE. renk, reng, OF. renc, F. rang, fr. OHG. hring a circle, a circular row, G. ring. See {Ring}, and cf. {Range}, n. & v.] 1. A row or line; a range; an order; a tier; as, a rank of osiers. [1913 Webster] Many a mountain nigh Rising in lofty ranks, and loftier still. --Byron. [1913 Webster] 2. (Mil.) A line of soldiers ranged side by side; -- opposed to file. See 1st {File}, 1 (a) . [1913 Webster] Fierce, fiery warriors fought upon the clouds, In ranks and squadrons and right form of war. --Shak. [1913 Webster] 3. Grade of official standing, as in the army, navy, or nobility; as, the rank of general; the rank of admiral. [1913 Webster] 4. An aggregate of individuals classed together; a permanent social class; an order; a division; as, ranks and orders of men; the highest and the lowest ranks of men, or of other intelligent beings. [1913 Webster] 5. Degree of dignity, eminence, or excellence; position in civil or social life; station; degree; grade; as, a writer of the first rank; a lawyer of high rank. [1913 Webster] These all are virtues of a meaner rank. --Addison. [1913 Webster] 6. Elevated grade or standing; high degree; high social position; distinction; eminence; as, a man of rank. [1913 Webster] {Rank and file}. (a) (Mil.) The whole body of common soldiers, including also corporals. In a more extended sense, it includes sergeants also, excepting the noncommissioned staff. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rank \Rank\ (r[a^][ng]k), a. [Compar. {Ranker} (r[a^][ng]k"[~e]r); superl. {Rankest}.] [AS. ranc strong, proud; cf. D. rank slender, Dan. rank upright, erect, Prov. G. rank slender, Icel. rakkr slender, bold. The meaning seems to have been influenced by L. rancidus, E. rancid.] 1. Luxuriant in growth; of vigorous growth; exuberant; grown to immoderate height; as, rank grass; rank weeds. [1913 Webster] And, behold, seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good. --Gen. xli. 5. [1913 Webster] 2. Raised to a high degree; violent; extreme; gross; utter; as, rank heresy. "Rank nonsense." --Hare. "I do forgive thy rankest fault." --Shak. [1913 Webster] 3. Causing vigorous growth; producing luxuriantly; very rich and fertile; as, rank land. --Mortimer. [1913 Webster] 4. Strong-scented; rancid; musty; as, oil of a rank smell; rank-smelling rue. --Spenser. [1913 Webster] 5. Strong to the taste. "Divers sea fowls taste rank of the fish on which they feed." --Boyle. [1913 Webster] 6. Inflamed with venereal appetite. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] {Rank modus} (Law), an excessive and unreasonable modus. See {Modus}, 3. {To set} (the iron of a plane, etc.) {rank}, to set so as to take off a thick shaving. --Moxon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rank \Rank\, v. i. 1. To be ranged; to be set or disposed, as in a particular degree, class, order, or division. [1913 Webster] Let that one article rank with the rest. --Shak. [1913 Webster] 2. To have a certain grade or degree of elevation in the orders of civil or military life; to have a certain degree of esteem or consideration; as, he ranks with the first class of poets; he ranks high in public estimation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rank \Rank\, v. t. [imp. & p. p. {Ranked} (r[a^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {Ranking}.] 1. To place abreast, or in a line. [1913 Webster] 2. To range in a particular class, order, or division; to class; also, to dispose methodically; to place in suitable classes or order; to classify. [1913 Webster] Ranking all things under general and special heads. --I. Watts. [1913 Webster] Poets were ranked in the class of philosophers. --Broome. [1913 Webster] Heresy is ranked with idolatry and witchcraft. --Dr. H. More. [1913 Webster] 3. To take rank of; to outrank. [U.S.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rank adj 1: very fertile; producing profuse growth; "rank earth" 2: very offensive in smell or taste; "a rank cigar" 3: conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude"; "gross injustice"; "rank treachery" [syn: {crying(a)}, {egregious}, {flagrant}, {glaring}, {gross}, {rank}] 4: complete and without restriction or qualification; sometimes used informally as intensifiers; "absolute freedom"; "an absolute dimwit"; "a downright lie"; "out-and-out mayhem"; "an out-and-out lie"; "a rank outsider"; "many right-down vices"; "got the job through sheer persistence"; "sheer stupidity" [syn: {absolute}, {downright}, {out-and-out(a)}, {rank(a)}, {right-down}, {sheer(a)}] 5: growing profusely; "rank jungle vegetation" n 1: a row or line of people (especially soldiers or police) standing abreast of one another; "the entrance was guarded by ranks of policemen" 2: relative status; "his salary was determined by his rank and seniority" 3: the ordinary members of an organization (such as the enlisted soldiers of an army); "the strike was supported by the union rank and file"; "he rose from the ranks to become a colonel" [syn: {rank and file}, {rank}] 4: position in a social hierarchy; "the British are more aware of social status than Americans are" [syn: {social station}, {social status}, {social rank}, {rank}] 5: the body of members of an organization or group; "they polled their membership"; "they found dissension in their own ranks"; "he joined the ranks of the unemployed" [syn: {membership}, {rank}] v 1: take or have a position relative to others; "This painting ranks among the best in the Western World" 2: assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade}, {place}] 3: take precedence or surpass others in rank [syn: {rank}, {outrank}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rank [rɑŋk] twig slender; slim

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.5215 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).