Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for range (5 entries) (6.2085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -range-, *range*. Possible hiragana form: らんげ

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Range \Range\, n. [From {Range}, v.: cf. F. rang['e]e.] 1. A series of things in a line; a row; a rank; as, a range of buildings; a range of mountains. [1913 Webster] 2. An aggregate of individuals in one rank or degree; an order; a class. [1913 Webster] The next range of beings above him are the immaterial intelligences. --Sir M. Hale. [1913 Webster] 3. The step of a ladder; a rung. --Clarendon. [1913 Webster] 4. A kitchen grate. [Obs.] [1913 Webster] He was bid at his first coming to take off the range, and let down the cinders. --L'Estrange. [1913 Webster] 5. An extended cooking apparatus of cast iron, set in brickwork, and affording conveniences for various ways of cooking; also, a kind of cooking stove. [1913 Webster] 6. A bolting sieve to sift meal. [Obs. or Prov. Eng.] [1913 Webster] 7. A wandering or roving; a going to and fro; an excursion; a ramble; an expedition. [1913 Webster] He may take a range all the world over. --South. [1913 Webster] 8. That which may be ranged over; place or room for excursion; especially, a region of country in which cattle or sheep may wander and pasture. [1913 Webster] 9. Extent or space taken in by anything excursive; compass or extent of excursion; reach; scope; discursive power; as, the range of one's voice, or authority. [1913 Webster] Far as creation's ample range extends. --Pope. [1913 Webster] The range and compass of Hammond's knowledge filled the whole circle of the arts. --Bp. Fell. [1913 Webster] A man has not enough range of thought. --Addison. [1913 Webster] 10. (Biol.) The region within which a plant or animal naturally lives. [1913 Webster] 11. (Gun.) (a) The horizontal distance to which a shot or other projectile is carried. (b) Sometimes, less properly, the trajectory of a shot or projectile. (c) A place where shooting, as with cannons or rifles, is practiced. [1913 Webster] 12. In the public land system of the United States, a row or line of townships lying between two successive meridian lines six miles apart. [1913 Webster] Note: The meridians included in each great survey are numbered in order east and west from the "principal meridian" of that survey, and the townships in the range are numbered north and south from the "base line," which runs east and west; as, township No. 6, N., range 7, W., from the fifth principal meridian. [1913 Webster] 13. (Naut.) See {Range of cable}, below. [1913 Webster] {Range of accommodation} (Optics), the distance between the near point and the far point of distinct vision, -- usually measured and designated by the strength of the lens which if added to the refracting media of the eye would cause the rays from the near point to appear as if they came from the far point. {Range finder} (Gunnery), an instrument, or apparatus, variously constructed, for ascertaining the distance of an inaccessible object, -- used to determine what elevation must be given to a gun in order to hit the object; a position finder. {Range of cable} (Naut.), a certain length of slack cable ranged along the deck preparatory to letting go the anchor. {Range work} (Masonry), masonry of squared stones laid in courses each of which is of even height throughout the length of the wall; -- distinguished from broken range work, which consists of squared stones laid in courses not continuously of even height. {To get the range of} (an object) (Gun.), to find the angle at which the piece must be raised to reach (the object) without carrying beyond. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Range \Range\ (r[=a]nj), v. t. [imp. & p. p. {Ranged} (r[=a]njd); p. pr. & vb. n. {Ranging} (r[=a]n"j[i^]ng).] [OE. rengen, OF. rengier, F. ranger, OF. renc row, rank, F. rang; of German origin. See {Rank}, n.] 1. To set in a row, or in rows; to place in a regular line or lines, or in ranks; to dispose in the proper order; to rank; as, to range soldiers in line. [1913 Webster] Maccabeus ranged his army by bands. --2 Macc. xii. 20. [1913 Webster] 2. To place (as a single individual) among others in a line, row, or order, as in the ranks of an army; -- usually, reflexively and figuratively, (in the sense) to espouse a cause, to join a party, etc. [1913 Webster] It would be absurd in me to range myself on the side of the Duke of Bedford and the corresponding society. --Burke. [1913 Webster] 3. To separate into parts; to sift. [Obs.] --Holland. [1913 Webster] 4. To dispose in a classified or in systematic order; to arrange regularly; as, to range plants and animals in genera and species. [1913 Webster] 5. To rove over or through; as, to range the fields. [1913 Webster] Teach him to range the ditch, and force the brake. --Gay. [1913 Webster] 6. To sail or pass in a direction parallel to or near; as, to range the coast. [1913 Webster] Note: Compare the last two senses (5 and 6) with the French ranger une c[^o]te. [1913 Webster] 7. (Biol.) To be native to, or to live in; to frequent. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Range \Range\, v. i. 1. To rove at large; to wander without restraint or direction; to roam. [1913 Webster] Like a ranging spaniel that barks at every bird he sees. --Burton. [1913 Webster] 2. To have range; to change or differ within limits; to be capable of projecting, or to admit of being projected, especially as to horizontal distance; as, the temperature ranged through seventy degrees Fahrenheit; the gun ranges three miles; the shot ranged four miles. [1913 Webster] 3. To be placed in order; to be ranked; to admit of arrangement or classification; to rank. [1913 Webster] And range with humble livers in content. --Shak. [1913 Webster] 4. To have a certain direction; to correspond in direction; to be or keep in a corresponding line; to trend or run; -- often followed by with; as, the front of a house ranges with the street; to range along the coast. [1913 Webster] Which way the forests range. --Dryden. [1913 Webster] 5. (Biol.) To be native to, or live in, a certain district or region; as, the peba ranges from Texas to Paraguay. [1913 Webster] Syn: To rove; roam; ramble; wander; stroll. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: range n 1: an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"; "a piano has a greater range than the human voice"; "the ambit of municipal legislation"; "within the compass of this article"; "within the scope of an investigation"; "outside the reach of the law"; "in the political orbit of a world power" [syn: {scope}, {range}, {reach}, {orbit}, {compass}, {ambit}] 2: the limits within which something can be effective; "range of motion"; "he was beyond the reach of their fire" [syn: {range}, {reach}] 3: a large tract of grassy open land on which livestock can graze; "they used to drive the cattle across the open range every spring"; "he dreamed of a home on the range" 4: a series of hills or mountains; "the valley was between two ranges of hills"; "the plains lay just beyond the mountain range" [syn: {range}, {mountain range}, {range of mountains}, {chain}, {mountain chain}, {chain of mountains}] 5: a place for shooting (firing or driving) projectiles of various kinds; "the army maintains a missile range in the desert"; "any good golf club will have a range where you can practice" 6: a variety of different things or activities; "he answered a range of questions"; "he was impressed by the range and diversity of the collection" 7: (mathematics) the set of values of the dependent variable for which a function is defined; "the image of f(x) = x^2 is the set of all non-negative real numbers if the domain of the function is the set of all real numbers" [syn: {image}, {range}, {range of a function}] 8: the limit of capability; "within the compass of education" [syn: {compass}, {range}, {reach}, {grasp}] 9: a kitchen appliance used for cooking food; "dinner was already on the stove" [syn: {stove}, {kitchen stove}, {range}, {kitchen range}, {cooking stove}] v 1: change or be different within limits; "Estimates for the losses in the earthquake range as high as $2 billion"; "Interest rates run from 5 to 10 percent"; "The instruments ranged from tuba to cymbals"; "My students range from very bright to dull" [syn: {range}, {run}] 2: move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment; "The gypsies roamed the woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from one town to the next"; "They rolled from town to town" [syn: {roll}, {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam}, {cast}, {ramble}, {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}] 3: have a range; be capable of projecting over a certain distance, as of a gun; "This gun ranges over two miles" 4: range or extend over; occupy a certain area; "The plants straddle the entire state" [syn: {range}, {straddle}] 5: lay out orderly or logically in a line or as if in a line; "lay out the clothes"; "lay out the arguments" [syn: {range}, {array}, {lay out}, {set out}] 6: feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing" [syn: {crop}, {browse}, {graze}, {range}, {pasture}] 7: let eat; "range the animals in the prairie" 8: assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade}, {place}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Range [raŋə] (n) , s.(f ) brat; minx; romp; tomboy

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.2085 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).