Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ran (7 entries) (4.4769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ran-, *ran*. Possible hiragana form: らん

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Run \Run\ (r[u^]n), v. i. [imp. {Ran} (r[a^]n) or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D. runnen, rennen, OS. & OHG. rinnan, G. rinnen, rennen, Icel. renna, rinna, Sw. rinna, r[aum]nna, Dan. rinde, rende, Goth. rinnan, and perh. to L. oriri to rise, Gr. 'orny`nai to stir up, rouse, Skr. [.r] (cf. {Origin}), or perh. to L. rivus brook (cf. {Rival}). [root]11. Cf. {Ember}, a., {Rennet}.] 1. To move, proceed, advance, pass, go, come, etc., swiftly, smoothly, or with quick action; -- said of things animate or inanimate. Hence, to flow, glide, or roll onward, as a stream, a snake, a wagon, etc.; to move by quicker action than in walking, as a person, a horse, a dog. Specifically: [1913 Webster] 2. Of voluntary or personal action: (a) To go swiftly; to pass at a swift pace; to hasten. [1913 Webster] "Ha, ha, the fox!" and after him they ran. --Chaucer. [1913 Webster] (b) To flee, as from fear or danger. [1913 Webster] As from a bear a man would run for life. --Shak. [1913 Webster] (c) To steal off; to depart secretly. [1913 Webster] (d) To contend in a race; hence, to enter into a contest; to become a candidate; as, to run for Congress. [1913 Webster] Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. --1 Cor. ix. 24. [1913 Webster] (e) To pass from one state or condition to another; to come into a certain condition; -- often with in or into; as, to run into evil practices; to run in debt. [1913 Webster] Have I not cause to rave and beat my breast, to rend my heart with grief and run distracted? --Addison. [1913 Webster] (f) To exert continuous activity; to proceed; as, to run through life; to run in a circle. (g) To pass or go quickly in thought or conversation; as, to run from one subject to another. [1913 Webster] Virgil, in his first Georgic, has run into a set of precepts foreign to his subject. --Addison. [1913 Webster] (h) To discuss; to continue to think or speak about something; -- with on. (i) To make numerous drafts or demands for payment, as upon a bank; -- with on. (j) To creep, as serpents. [1913 Webster] 3. Of involuntary motion: (a) To flow, as a liquid; to ascend or descend; to course; as, rivers run to the sea; sap runs up in the spring; her blood ran cold. (b) To proceed along a surface; to extend; to spread. [1913 Webster] The fire ran along upon the ground. --Ex. ix. 23. [1913 Webster] (c) To become fluid; to melt; to fuse. [1913 Webster] As wax dissolves, as ice begins to run. --Addison. [1913 Webster] Sussex iron ores run freely in the fire. --Woodward. [1913 Webster] (d) To turn, as a wheel; to revolve on an axis or pivot; as, a wheel runs swiftly round. (e) To travel; to make progress; to be moved by mechanical means; to go; as, the steamboat runs regularly to Albany; the train runs to Chicago. (f) To extend; to reach; as, the road runs from Philadelphia to New York; the memory of man runneth not to the contrary. [1913 Webster] She saw with joy the line immortal run, Each sire impressed, and glaring in his son. --Pope. [1913 Webster] (g) To go back and forth from place to place; to ply; as, the stage runs between the hotel and the station. (h) To make progress; to proceed; to pass. [1913 Webster] As fast as our time runs, we should be very glad in most part of our lives that it ran much faster. --Addison. [1913 Webster] (i) To continue in operation; to be kept in action or motion; as, this engine runs night and day; the mill runs six days in the week. [1913 Webster] When we desire anything, our minds run wholly on the good circumstances of it; when it is obtained, our minds run wholly on the bad ones. --Swift. [1913 Webster] (j) To have a course or direction; as, a line runs east and west. [1913 Webster] Where the generally allowed practice runs counter to it. --Locke. [1913 Webster] Little is the wisdom, where the flight So runs against all reason. --Shak. [1913 Webster] (k) To be in form thus, as a combination of words. [1913 Webster] The king's ordinary style runneth, "Our sovereign lord the king." --Bp. Sanderson. [1913 Webster] (l) To be popularly known; to be generally received. [1913 Webster] Men gave them their own names, by which they run a great while in Rome. --Sir W. Temple. [1913 Webster] Neither was he ignorant what report ran of himself. --Knolles. [1913 Webster] (m) To have growth or development; as, boys and girls run up rapidly. [1913 Webster] If the richness of the ground cause turnips to run to leaves. --Mortimer. [1913 Webster] (n) To tend, as to an effect or consequence; to incline. [1913 Webster] A man's nature runs either to herbs or weeds. --Bacon. [1913 Webster] Temperate climates run into moderate governments. --Swift. [1913 Webster] (o) To spread and blend together; to unite; as, colors run in washing. [1913 Webster] In the middle of a rainbow the colors are . . . distinguished, but near the borders they run into one another. --I. Watts. [1913 Webster] (p) To have a legal course; to be attached; to continue in force, effect, or operation; to follow; to go in company; as, certain covenants run with the land. [1913 Webster] Customs run only upon our goods imported or exported, and that but once for all; whereas interest runs as well upon our ships as goods, and must be yearly paid. --Sir J. Child. [1913 Webster] (q) To continue without falling due; to hold good; as, a note has thirty days to run. (r) To discharge pus or other matter; as, an ulcer runs. (s) To be played on the stage a number of successive days or nights; as, the piece ran for six months. (t) (Naut.) To sail before the wind, in distinction from reaching or sailing closehauled; -- said of vessels. [1913 Webster] 4. Specifically, of a horse: To move rapidly in a gait in which each leg acts in turn as a propeller and a supporter, and in which for an instant all the limbs are gathered in the air under the body. --Stillman (The Horse in Motion). [1913 Webster] 5. (Athletics) To move rapidly by springing steps so that there is an instant in each step when neither foot touches the ground; -- so distinguished from walking in athletic competition. [1913 Webster] {As things run}, according to the usual order, conditions, quality, etc.; on the average; without selection or specification. {To let run} (Naut.), to allow to pass or move freely; to slacken or loosen. {To run after}, to pursue or follow; to search for; to endeavor to find or obtain; as, to run after similes. --Locke. {To run away}, to flee; to escape; to elope; to run without control or guidance. {To run away with}. (a) To convey away hurriedly; to accompany in escape or elopement. (b) To drag rapidly and with violence; as, a horse runs away with a carriage. {To run down}. (a) To cease to work or operate on account of the exhaustion of the motive power; -- said of clocks, watches, etc. (b) To decline in condition; as, to run down in health. {To run down a coast}, to sail along it. {To run for an office}, to stand as a candidate for an office. {To run in} or {To run into}. (a) To enter; to step in. (b) To come in collision with. {To run into} To meet, by chance; as, I ran into my brother at the grocery store. {To run in trust}, to run in debt; to get credit. [Obs.] {To run in with}. (a) To close; to comply; to agree with. [R.] --T. Baker. (b) (Naut.) To make toward; to near; to sail close to; as, to run in with the land. {To run mad}, {To run mad after} or {To run mad on}. See under {Mad}. {To run on}. (a) To be continued; as, their accounts had run on for a year or two without a settlement. (b) To talk incessantly. (c) To continue a course. (d) To press with jokes or ridicule; to abuse with sarcasm; to bear hard on. (e) (Print.) To be continued in the same lines, without making a break or beginning a new paragraph. {To run out}. (a) To come to an end; to expire; as, the lease runs out at Michaelmas. (b) To extend; to spread. "Insectile animals . . . run all out into legs." --Hammond. (c) To expatiate; as, to run out into beautiful digressions. (d) To be wasted or exhausted; to become poor; to become extinct; as, an estate managed without economy will soon run out. [1913 Webster] And had her stock been less, no doubt She must have long ago run out. --Dryden. [1913 Webster] {To run over}. (a) To overflow; as, a cup runs over, or the liquor runs over. (b) To go over, examine, or rehearse cursorily. (c) To ride or drive over; as, to run over a child. {To run riot}, to go to excess. {To run through}. (a) To go through hastily; as to run through a book. (b) To spend wastefully; as, to run through an estate. {To run to seed}, to expend or exhaust vitality in producing seed, as a plant; figuratively and colloquially, to cease growing; to lose vital force, as the body or mind. {To run up}, to rise; to swell; to grow; to increase; as, accounts of goods credited run up very fast. [1913 Webster] But these, having been untrimmed for many years, had run up into great bushes, or rather dwarf trees. --Sir W. Scott. [1913 Webster] {To run with}. (a) To be drenched with, so that streams flow; as, the streets ran with blood. (b) To flow while charged with some foreign substance. "Its rivers ran with gold." --J. H. Newman. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ran \Ran\ (r[a^]n), imp. of {Run}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ran \Ran\, n. [AS. r[=a]n.] Open robbery. [Obs.] --Lambarde. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ran \Ran\, n. (Naut.) Yarns coiled on a spun-yarn winch. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: forerun 1. (ran, run) önden koşmak, koşup geçmek, önünden gitmek 2. müjdelemek. forerunner selef 3. cet, ata 4. müjdeci, haberci. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: overrun 1. (ran, run, running) üstüne yayılmak, kaplamak 2. istila etmek 3. üstünden geçmek 4. koşarak birini geçmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: run 1. (ran, run run'ning) koşmak, seğirtmek 2. çabuk gitmek, çabuk yürümek 3. kaçmak, firar etmek 4. gidivermek 5. işlemek, çalışmak 6. işletmek 7. çalıştırmak 8. sürmek, kullanmak 9. yarışmak 10. yarıştırmak 11. adaylığını koymak 12. geçmek 13. uzanmak, gitmek 14. akmak, dökülmek 15. dökmek, akıtmak 16. yayılmak 17. kaçmak (çorap) 18. irin akıtmak 19. vurmak (renk) 20. etkin olmak, görülegelmek 21. anlatılmak 22. göç etmek (balık) 23. meyletmek, yönelmek 24. devam etmek 25. oynanmak (piyes) 26. geçirmek 27. (arabayla) taşımak, nakletmek, götürmek 28. (kaçak mal) kaçırmak 29. idare etmek, yönetmek 30. seri halinde yayımlamak 31. hep bir arada bankadan para istemek 32. (oyunda) sayı yapmak. run about koşuşturmak, öteye beriye koşmak. run a blockade ablukayı yarmak. run a boundary sınırı geçmek. run across tesadüf etmek, rast gelmek. run against çatmak, uğramak 33. çarpmak. run aground karaya oturmak. run amuck (bak.) amuck. run a risk riske girmek. run a temperature ateşi çıkmak. run away kaçmak, firar etmek. run away with alıp kaçmak 34. kolay kazanmak. run counter to aksine gitmek. run down yermek, kötülemek, aleyhinde söylemek 35. arkasından koşup yakalamak 36. kurulmadığı için durmak (saat) 37. yavaşlayıp dinmek (konuşma) run for one' life kaçıp kurtulmak. run hard hızlı koşmak. run in (matb.) birleştirmek, bitiştirmek 38. yakalayıp hapse atmak. run into tesadüf etmek, rast gelmek 39. çarpmak. run into debt borca girmek. run off kaçmak 40. kaçırtmak 41. (matb.) basmak 42. beraberliği çözmek (yarış, oyun) run on devam etmek, ilerlemek 43. devamlı konuşmak. run on the rocks kayalara oturmak (gemi) 44. iflâs etmek, batmak. run out dışarı koşmak 45. akmak 46. bitmek, tükenmek 47. dışarı atmak, kovmak. run over ziyarete gitmek 48. ezmek, çiğnemek 49. üstünden geçmek, tekrarlamak 50. göz gezdirmek, gözden geçirmek 51. taşmak. run riot bolca yetişmek 52. coşmak 53. ayaklanmak. run short of (malzemesi) tükenmek, kıtlaşmak. run the gantlet (bak.) gantlet. run through israf etmek 54. saplamak 55. içinden geçirmek 56. çabucak gözden geçirmek. run to earth deliğine kadar kovalamak (av) run to seed tohuma kaçmak. run true to form kendisinden beklenildiği gibi davranmak. run up (borç) birikmek 57. artırmak 58. inşa edivermek 59. (bayrak) çekmek. run upon rastlamak, tesadüf etmek. run wild başıboş kalmak 60. yabanileşmek. They ran out of money. Parasız kaldılar. We are running out of time. Zamanımız daraldı.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.4769 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).