Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for rally (52 entries) (0.1297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rally-, *rally*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rally[N] การฟื้นตัว, See also: การหายดีขึ้น, Syn. improvemennt, recovery
rally[N] การชุมนุม, Syn. gathering, meeting
rally[N] การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล
rally[N] การตีลูกกลับ, See also: การตีโต้
rally[VT] ชุมนุม, Syn. gather
rally[VT] ฟื้นตัว, See also: หายเป็นปกติ, Syn. revive, recover
rally[VT] ตีลูกกลับ, See also: ตีโต้, Syn. exchange shots
rally[VT] ล้อเลียน, See also: หยอกล้อ, Syn. tease
rally to[PHRV] ร่วมกันสนับสนุน
rally from[PHRV] เริ่มหาย, See also: เริ่มฟื้นตัว, เริ่มแข็งแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
rally๑. การชุมนุม๒. การชุมนุมเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า rally **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
rallyTen years ago his theory would not have been generally accepted.
rallyShe generally sings very well, but now she is singing very badly.
rallyIt is generally believed that money brings happiness.
rallyThe poor dog was literally torn apart by the lion.
rallyEvents of that type generally arouse suspicion.
rallyGenerally speaking, the students of this class are very good.
rallyThe climate here is generally mild.
rallyHowever, in America, sports teams are generally chosen by skill, and academic courses by ability.
rallyAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
rallyBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา

English-Thai: Nontri Dictionary
rally(n) การแข่งรถทางไกล,การชุมนุม,การระดมพล,การรวบรวม,การแลกหมัด
rally(vi) มารวมกัน,มาชุมนุม,แลกหมัด,ตีโต้
rally(vt) รวมกำลัง,รวบรวม,ระดมพล,ชุมนุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster   
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate   FR: rassembler ; rallier
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
โดยกลางๆ[adv.] (dōi klāng-klāng) EN: generally ; fairly   
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanchana) EN: literally ; word for word   FR: littéralement
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยธรรมชาติ[adv.] (dōi thammachāt) EN: naturally   FR: naturellement ; par nature
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general   FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale

CMU English Pronouncing Dictionary
RALLY R AE1 L IY0
RALLY'S R AE1 L IY0 Z
RALLYING R AE1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rally (v) (r a1 l ii)
rallying (v) (r a1 l i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示威运动[shi4 wei1 yun4 dong4, 示威運動] rally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballwechsel {m} (beim Tennis)rally [Add to Longdo]
Massenkundgebung {f}rally; mass meeting [Add to Longdo]
Rallye {f}rally [Add to Longdo]
Zusammenkunft {f}rally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rally \Ral"ly\ (r[a^]l"l[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Rallied} (r[a^]l"l[i^]d); p. pr. & vb. n. {Rallying}.] [OF. ralier, F. rallier, fr. L. pref. re- + ad + ligare to bind. See {Ra-}, and 1st {Ally}.] To collect, and reduce to order, as troops dispersed or thrown into confusion; to gather again; to reunite. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rally \Ral"ly\, v. i. 1. To come into orderly arrangement; to renew order, or united effort, as troops scattered or put to flight; to assemble; to unite. [1913 Webster] The Grecians rally, and their powers unite. --Dryden. [1913 Webster] Innumerable parts of matter chanced just then to rally together, and to form themselves into this new world. --Tillotson. [1913 Webster] 2. To collect one's vital powers or forces; to regain health or consciousness; to recuperate. [1913 Webster] 3. To recover strength after a decline in prices; -- said of the market, stocks, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rally \Ral"ly\, n.; pl. {Rallies} (r[a^]l"l[i^]z). 1. The act or process of rallying (in any of the senses of that word). [1913 Webster] 2. A political mass meeting. [Colloq. U. S.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rally \Ral"ly\, v. t. [F. railler. See {Rail} to scoff.] To attack with raillery, either in good humor and pleasantry, or with slight contempt or satire. [1913 Webster] Honeycomb . . . rallies me upon a country life. --Addison. [1913 Webster] Strephon had long confessed his amorous pain, Which gay Corinna rallied with disdain. --Gay. [1913 Webster] Syn: To banter; ridicule; satirize; deride; mock. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rally \Ral"ly\ (r[a^]l"l[y^]), v. i. To use pleasantry, or satirical merriment. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rally \Ral"ly\, n. Good-humored raillery. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rally n 1: a large gathering of people intended to arouse enthusiasm [syn: {rally}, {mass meeting}] 2: the feat of mustering strength for a renewed effort; "he singled to start a rally in the 9th inning"; "he feared the rallying of their troops for a counterattack" [syn: {rally}, {rallying}] 3: a marked recovery of strength or spirits during an illness 4: an automobile race run over public roads 5: (sports) an unbroken sequence of several successive strokes; "after a short rally Connors won the point" [syn: {rally}, {exchange}] v 1: gather; "drum up support" [syn: {beat up}, {drum up}, {rally}] 2: call to arms; of military personnel [syn: {call up}, {mobilize}, {mobilise}, {rally}] [ant: {demobilise}, {demobilize}, {inactivate}] 3: gather or bring together; "muster the courage to do something"; "she rallied her intellect"; "Summon all your courage" [syn: {muster}, {rally}, {summon}, {come up}, {muster up}] 4: return to a former condition; "The jilted lover soon rallied and found new friends"; "The stock market rallied" [syn: {rally}, {rebound}] 5: harass with persistent criticism or carping; "The children teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod}, {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally}, {ride}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1297 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).