Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for raising (3 entries) (4.5806 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raising-, *raising*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Raise \Raise\ (r[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Raised} (r[=a]zd); p. pr. & vb. n. {Raising}.] [OE. reisen, Icel. reisa, causative of r[imac]sa to rise. See {Rise}, and cf. {Rear} to raise.] [1913 Webster] 1. To cause to rise; to bring from a lower to a higher place; to lift upward; to elevate; to heave; as, to raise a stone or weight. Hence, figuratively: [1913 Webster] (a) To bring to a higher condition or situation; to elevate in rank, dignity, and the like; to increase the value or estimation of; to promote; to exalt; to advance; to enhance; as, to raise from a low estate; to raise to office; to raise the price, and the like. [1913 Webster] This gentleman came to be raised to great titles. --Clarendon. [1913 Webster] The plate pieces of eight were raised three pence in the piece. --Sir W. Temple. [1913 Webster] (b) To increase the strength, vigor, or vehemence of; to excite; to intensify; to invigorate; to heighten; as, to raise the pulse; to raise the voice; to raise the spirits or the courage; to raise the heat of a furnace. [1913 Webster] (c) To elevate in degree according to some scale; as, to raise the pitch of the voice; to raise the temperature of a room. [1913 Webster] 2. To cause to rise up, or assume an erect position or posture; to set up; to make upright; as, to raise a mast or flagstaff. Hence: [1913 Webster] (a) To cause to spring up from a recumbent position, from a state of quiet, or the like; to awaken; to arouse. [1913 Webster] They shall not awake, nor be raised out of their sleep. --Job xiv. 12. [1913 Webster] (b) To rouse to action; to stir up; to incite to tumult, struggle, or war; to excite. [1913 Webster] He commandeth, and raiseth the stormy wind. --Ps. cvii. 25. [1913 Webster] Aeneas . . . employs his pains, In parts remote, to raise the Tuscan swains. --Dryden. [1913 Webster] (c) To bring up from the lower world; to call up, as a spirit from the world of spirits; to recall from death; to give life to. [1913 Webster] Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead ? --Acts xxvi. 8. [1913 Webster] 3. To cause to arise, grow up, or come into being or to appear; to give rise to; to originate, produce, cause, effect, or the like. Hence, specifically: [1913 Webster] (a) To form by the accumulation of materials or constituent parts; to build up; to erect; as, to raise a lofty structure, a wall, a heap of stones. [1913 Webster] I will raise forts against thee. --Isa. xxix. 3. [1913 Webster] (b) To bring together; to collect; to levy; to get together or obtain for use or service; as, to raise money, troops, and the like. "To raise up a rent." --Chaucer. [1913 Webster] (c) To cause to grow; to procure to be produced, bred, or propagated; to grow; as, to raise corn, barley, hops, etc.; toraise cattle. "He raised sheep." "He raised wheat where none grew before." --Johnson's Dict. [1913 Webster] Note: In some parts of the United States, notably in the Southern States, raise is also commonly applied to the rearing or bringing up of children. [1913 Webster] I was raised, as they say in Virginia, among the mountains of the North. --Paulding. [1913 Webster] (d) To bring into being; to produce; to cause to arise, come forth, or appear; -- often with up. [1913 Webster] I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee. --Deut. xviii. 18. [1913 Webster] God vouchsafes to raise another world From him [Noah], and all his anger to forget. --Milton. [1913 Webster] (e) To give rise to; to set agoing; to occasion; to start; to originate; as, to raise a smile or a blush. [1913 Webster] Thou shalt not raise a false report. --Ex. xxiii. 1. [1913 Webster] (f) To give vent or utterance to; to utter; to strike up. [1913 Webster] Soon as the prince appears, they raise a cry. --Dryden. [1913 Webster] (g) To bring to notice; to submit for consideration; as, to raise a point of order; to raise an objection. [1913 Webster] 4. To cause to rise, as by the effect of leaven; to make light and spongy, as bread. [1913 Webster] Miss Liddy can dance a jig, and raise paste. --Spectator. [1913 Webster] 5. (Naut.) (a) To cause (the land or any other object) to seem higher by drawing nearer to it; as, to raise Sandy Hook light. (b) To let go; as in the command, Raise tacks and sheets, i. e., Let go tacks and sheets. [1913 Webster] 6. (Law) To create or constitute; as, to raise a use, that is, to create it. --Burrill. [1913 Webster] {To raise a blockade} (Mil.), to remove or break up a blockade, either by withdrawing the ships or forces employed in enforcing it, or by driving them away or dispersing them. {To raise a check}, {note}, {bill of exchange}, etc., to increase fraudulently its nominal value by changing the writing, figures, or printing in which the sum payable is specified. {To raise a siege}, to relinquish an attempt to take a place by besieging it, or to cause the attempt to be relinquished. {To raise steam}, to produce steam of a required pressure. {To raise the wind}, to procure ready money by some temporary expedient. [Colloq.] {To raise Cain}, or {To raise the devil}, to cause a great disturbance; to make great trouble. [Slang] [1913 Webster] Syn: To lift; exalt; elevate; erect; originate; cause; produce; grow; heighten; aggravate; excite. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Raising \Rais"ing\ (r[=a]z"[i^]ng), n. 1. The act of lifting, setting up, elevating, exalting, producing, or restoring to life. [1913 Webster] 2. Specifically, the operation or work of setting up the frame of a building; as, to help at a raising. [U.S.] [1913 Webster] 3. The operation of embossing sheet metal, or of forming it into cup-shaped or hollow articles, by hammering, stamping, or spinning. [1913 Webster] {Raising bee}, a bee for raising the frame of a building. See {Bee}, n., 2. [U.S.] --W. Irving. {Raising hammer}, a hammer with a rounded face, used in raising sheet metal. {Raising plate} (Carp.), the plate, or longitudinal timber, on which a roof is raised and rests. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: raising adj 1: increasing in quantity or value; "a cost-raising increase in the basic wage rate" n 1: the event of something being raised upward; "an elevation of the temperature in the afternoon"; "a raising of the land resulting from volcanic activity" [syn: {elevation}, {lift}, {raising}] 2: the properties acquired as a consequence of the way you were treated as a child [syn: {raising}, {rearing}, {nurture}] 3: helping someone grow up to be an accepted member of the community; "they debated whether nature or nurture was more important" [syn: {breeding}, {bringing up}, {fostering}, {fosterage}, {nurture}, {raising}, {rearing}, {upbringing}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 4.5806 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).