Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rag (7 entries) (6.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rag-, *rag*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rag \Rag\ (r[a^]g), v. t. [Cf. Icel. r[ae]gja to calumniate, OHG. ruogen to accuse, G. r["u]gen to censure, AS. wr[=e]gan, Goth. wr[=o]hjan to accuse.] To scold or rail at; to rate; to tease; to torment; to banter. [Prov. Eng.] --Pegge. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rag \Rag\, n. [OE. ragge, probably of Scand, origin; cf. Icel. r["o]gg a tuft, shagginess, Sw. ragg rough hair. Cf. {Rug}, n.] 1. A piece of cloth torn off; a tattered piece of cloth; a shred; a tatter; a fragment. [1913 Webster] Cowls, hoods, and habits, with their wearers, tossed, And fluttered into rags. --Milton. [1913 Webster] Not having otherwise any rag of legality to cover the shame of their cruelty. --Fuller. [1913 Webster] 2. pl. Hence, mean or tattered attire; worn-out dress. [1913 Webster] And virtue, though in rags, will keep me warm. --Dryden. [1913 Webster] 3. A shabby, beggarly fellow; a ragamuffin. [1913 Webster] The other zealous rag is the compositor. --B. Jonson. [1913 Webster] Upon the proclamation, they all came in, both tag and rag. --Spenser. [1913 Webster] 4. (Geol.) A coarse kind of rock, somewhat cellular in texture. [1913 Webster] 5. (Metal Working) A ragged edge. [1913 Webster] 6. A sail, or any piece of canvas. [Nautical Slang] [1913 Webster] Our ship was a clipper with every rag set. --Lowell. [1913 Webster] {Rag bolt}, an iron pin with barbs on its shank to retain it in place. {Rag carpet}, a carpet of which the weft consists of narrow strips of cloth sewed together, end to end. {Rag dust}, fine particles of ground-up rags, used in making papier-mach['e] and wall papers. {Rag wheel}. (a) A chain wheel; a sprocket wheel. (b) A polishing wheel made of disks of cloth clamped together on a mandrel. {Rag wool}, wool obtained by tearing woolen rags into fine bits, shoddy. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rag \Rag\ (r[a^]g), v. i. [imp. & p. p. {Ragged} (r[a^]gd); p. pr. & vb. n. {Ragging} (r[a^]g"g[i^]ng).] To become tattered. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rag \Rag\, v. t. 1. To break (ore) into lumps for sorting. [1913 Webster] 2. To cut or dress roughly, as a grindstone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rag \Rag\, v. t. 1. (Music) To play or compose (a piece, melody, etc.) in syncopated time. [Colloq.] [Webster 1913 Suppl.] 2. To dance to ragtime music, esp. in some manner considered indecorous. [Colloq. or Slang] [Webster 1913 Suppl.] Ragabash From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rag n 1: a small piece of cloth or paper [syn: {rag}, {shred}, {tag}, {tag end}, {tatter}] 2: a week at British universities during which side-shows and processions of floats are organized to raise money for charities [syn: {rag}, {rag week}] 3: music with a syncopated melody (usually for the piano) [syn: {ragtime}, {rag}] 4: newspaper with half-size pages [syn: {tabloid}, {rag}, {sheet}] 5: a boisterous practical joke (especially by college students) v 1: treat cruelly; "The children tormented the stuttering teacher" [syn: {torment}, {rag}, {bedevil}, {crucify}, {dun}, {frustrate}] 2: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It irritates me that she never closes the door after she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex}, {chafe}, {devil}] 3: play in ragtime; "rag that old tune" 4: harass with persistent criticism or carping; "The children teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod}, {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally}, {ride}] 5: censure severely or angrily; "The mother scolded the child for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to task}, {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture}, {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold}, {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out}, {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}] 6: break into lumps before sorting; "rag ore" From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rag [rɑx] spiderweb

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0317 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).