Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for radiant (35 entries) (0.6138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radiant-, *radiant*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

radiant orchidสีม่วงกล้วยไม้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radiant[ADJ] ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี, See also: ซึ่งแสดงถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี, Syn. delighted, happy
radiant[ADJ] ซึ่งส่องสว่าง
radiant[ADJ] ซึ่งปล่อยความร้อนหรือแสงออกมาในรูปของรังสีหรือพลังงาน (ทางฟิสิกส์), See also: ซึ่งแผ่รังสีจากจุดศูนย์กลาง
radiant[N] สิ่งที่ปล่อยความร้อนหรือแสงออกมา
radiant energy[N] พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
radiant๑. -แผ่รัศมี [มีความหมายเหมือนกับ radial ๒]๒. -แผ่รังสี, -แผ่ความร้อน๓. -ส่งผ่านโดยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า radiant **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
radiantThe Doppler effect is also observed with light and with radiant energy in general.
radiantHer face was radiant with happiness.
radiantShe was radiant with love.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radiant(เร'เดียนทฺ) adj. ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง,ปล่อยแสง,สว่าง,ส่องสว่าง,ส่องสว่าง. n. รังสีที่แผ่ออก, Syn. shining,bright

English-Thai: Nontri Dictionary
radiant(adj) ช่วงโชติ,แจ่มใส,เปล่งปลั่ง,สว่าง,แผ่ออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่งปลั่ง[ADJ] radiant, See also: glowing (with health), Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: เธอมีใบหน้าที่เปล่งปลั่งเป็นเสน่ห์ทำให้มีคนมาชอบอยู่เรื่อย, Thai definition: ที่มีน้ำมีนวลดี
อำไพ[ADJ] bright, See also: radiant, brilliant, Syn. สว่าง, สุกใส
จำรัส[V] be brilliant, See also: radiant, be bright, be shining, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, จรัส, Ant. มืด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
จัดจ้า[v.] (jatjā) EN: be bright ; be shining ; be radiant   
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; resplendent   FR: resplendissant

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIANT R EY1 D IY0 AH0 N T
RADIANT R EY1 D Y AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radiant (j) (r ei1 d i@ n t)
radiantly (a) (r ei1 d i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光冲量[guang1 chong1 liang4, 光衝量] radiant exposure [Add to Longdo]
喜洋洋[xi3 yang2 yang2, 喜洋洋] radiant with joy [Add to Longdo]
发射星云[fa1 she4 xing1 yun2, 發射星雲] radiant nebula [Add to Longdo]
笑容可掬[xiao4 rong2 ke3 ju1, 笑容可掬] radiant with smiles [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heizstrahler {m}radiant heater [Add to Longdo]
Radiant {m} [math.]; Winkel im Bogenmaß | Radiant pro Sekunderadian | radian per second [Add to Longdo]
Strahlungsenergie {f}radiant energy [Add to Longdo]
freudestrahlend {adj}radiant with joy [Add to Longdo]
strahlend; strahlenförmig {adj}radiant [Add to Longdo]
strahlend {adv}radiantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Radiant \Ra"di*ant\, n. 1. (Opt.) The luminous point or object from which light emanates; also, a body radiating light brightly. [1913 Webster] 2. (Geom.) A straight line proceeding from a given point, or fixed pole, about which it is conceived to revolve. [1913 Webster] 3. (Astron.) The point in the heavens at which the apparent paths of shooting stars meet, when traced backward, or whence they appear to radiate. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Radiant \Ra"di*ant\ (r[=a]"d[i^]*ant), a. [L. radians, -antis, p. pr. of radiare to emit rays or beams, fr. radius ray: cf. F. radiant. See {Radius}, {Ray} a divergent line.] 1. Emitting or proceeding as from a center; resembling rays; radiating; radiate. [1913 Webster] 2. Especially, emitting or darting rays of light or heat; issuing in beams or rays; beaming with brightness; emitting a vivid light or splendor; as, the radiant sun. [1913 Webster] Mark what radiant state she spreads. --Milton. [1913 Webster] 3. Beaming with vivacity and happiness; as, a radiant face. [1913 Webster] 4. (Her.) Giving off rays; -- said of a bearing; as, the sun radiant; a crown radiant. [1913 Webster] 5. (Bot.) Having a raylike appearance, as the large marginal flowers of certain umbelliferous plants; -- said also of the cluster which has such marginal flowers. [1913 Webster] 6. (Physics) Emitted or transmitted by radiation; as, a radiant energy; radiant heat. [Webster 1913 Suppl.] {Radiant energy} (Physics), energy given out or transmitted by radiation, as in the case of light and radiant heat. {Radiant heat}, heat proceeding in right lines, or directly from the heated body, after the manner of light, in distinction from heat conducted or carried by intervening media. {Radiant point}. (Astron.) See {Radiant}, n., 3. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: radiant adj 1: radiating or as if radiating light; "the beaming sun"; "the effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a refulgent sunset" [syn: {beaming}, {beamy}, {effulgent}, {radiant}, {refulgent}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6138 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).