Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for race (12 entries) (4.4249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -race-, *race*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Race \Race\, v. i. [imp. & p. p. {Raced} (r[=a]st); p. pr. & vb. n. {Racing} (r[=a]"s[i^]ng).] 1. To run swiftly; to contend in a race; as, the animals raced over the ground; the ships raced from port to port. [1913 Webster] 2. (Steam Mach.) To run too fast at times, as a marine engine or screw, when the screw is lifted out of water by the action of a heavy sea. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Race \Race\ (r[=a]s), v. t. To raze. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Race \Race\ (r[=a]s), n. [OF. ra["i]z, L. radix, -icis. See {Radix}.] A root. "A race or two of ginger." --Shak. [1913 Webster] {Race ginger}, ginger in the root, or not pulverized. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Race \Race\, n. [F. race; cf. Pr. & Sp. raza, It. razza; all from OHG. reiza line, akin to E. write. See {Write}.] [1913 Webster] 1. The descendants of a common ancestor; a family, tribe, people, or nation, believed or presumed to belong to the same stock; a lineage; a breed. [1913 Webster] The whole race of mankind. --Shak. [1913 Webster] Whence the long race of Alban fathers come. --Dryden. [1913 Webster] Note: Naturalists and ethnographers divide mankind into several distinct varieties, or races. Cuvier refers them all to three, Pritchard enumerates seven, Agassiz eight, Pickering describes eleven. One of the common classifications is that of Blumenbach, who makes five races: the Caucasian, or white race, to which belong the greater part of the European nations and those of Western Asia; the Mongolian, or yellow race, occupying Tartary, China, Japan, etc.; the Ethiopian, or negro race, occupying most of Africa (except the north), Australia, Papua, and other Pacific Islands; the American, or red race, comprising the Indians of North and South America; and the Malayan, or brown race, which occupies the islands of the Indian Archipelago, etc. Many recent writers classify the Malay and American races as branches of the Mongolian. See Illustration in Appendix. [1913 Webster] 2. Company; herd; breed. [1913 Webster] For do but note a wild and wanton herd, Or race of youthful and unhandled colts, Fetching mad bounds. --Shak. [1913 Webster] 3. (Bot.) A variety of such fixed character that it may be propagated by seed. [1913 Webster] 4. Peculiar flavor, taste, or strength, as of wine; that quality, or assemblage of qualities, which indicates origin or kind, as in wine; hence, characteristic flavor; smack. "A race of heaven." --Shak. [1913 Webster] Is it [the wine] of the right race ? --Massinger. [1913 Webster] 5. Hence, characteristic quality or disposition. [Obs.] [1913 Webster] And now I give my sensual race the rein. --Shak. [1913 Webster] Some . . . great race of fancy or judgment. --Sir W. Temple. [1913 Webster] Syn: Lineage; line; family; house; breed; offspring; progeny; issue. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Race \Race\, v. t. 1. To cause to contend in a race; to drive at high speed; as, to race horses. [1913 Webster] 2. To run a race with. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Race \Race\, n. [OE. ras, res, rees, AS. r[=ae]s a rush, running; akin to Icel. r[=a]s course, race. [root]118.] 1. A progress; a course; a movement or progression. [1913 Webster] 2. Esp., swift progress; rapid course; a running. [1913 Webster] The flight of many birds is swifter than the race of any beasts. --Bacon. [1913 Webster] 3. Hence: The act or process of running in competition; a contest of speed in any way, as in running, riding, driving, skating, rowing, sailing; in the plural, usually, a meeting for contests in the running of horses; as, he attended the races. [1913 Webster] The race is not to the swift. --Eccl. ix. 11. [1913 Webster] I wield the gauntlet, and I run the race. --Pope. [1913 Webster] 4. Competitive action of any kind, especially when prolonged; hence, career; course of life. [1913 Webster] My race of glory run, and race of shame. --Milton. [1913 Webster] 5. A strong or rapid current of water, or the channel or passage for such a current; a powerful current or heavy sea, sometimes produced by the meeting of two tides; as, the Portland Race; the Race of Alderney. [1913 Webster] 6. The current of water that turns a water wheel, or the channel in which it flows; a mill race. [1913 Webster] Note: The part of the channel above the wheel is sometimes called the headrace, the part below, the tailrace. [1913 Webster] 7. (Mach.) A channel or guide along which a shuttle is driven back and forth, as in a loom, sewing machine, etc. [1913 Webster] {Race cloth}, a cloth worn by horses in racing, having pockets to hold the weights prescribed. {Race course}. (a) The path, generally circular or elliptical, over which a race is run. (b) Same as {Race way}, below. {Race cup}, a cup given as a prize to the victor in a race. {Race glass}, a kind of field glass. {Race horse}. (a) A horse that runs in competition; specifically, a horse bred or kept for running races. (b) A breed of horses remarkable for swiftness in running. (c) (Zool.) The steamer duck. (d) (Zool.) A mantis. {Race knife}, a cutting tool with a blade that is hooked at the point, for marking outlines, on boards or metals, as by a pattern, -- used in shipbuilding. {Race saddle}, a light saddle used in racing. {Race track}. Same as {Race course} (a), above. {Race way}, the canal for the current that drives a water wheel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Consolation game \Con`so*la"tion game\, match \match\, pot \pot\, race \race\, etc. A game, match, etc., open only to losers in early stages of contests. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: race n 1: any competition; "the race for the presidency" 2: a contest of speed; "the race is to the swift" 3: people who are believed to belong to the same genetic stock; "some biologists doubt that there are important genetic differences between races of human beings" 4: (biology) a taxonomic group that is a division of a species; usually arises as a consequence of geographical isolation within a species [syn: {subspecies}, {race}] 5: the flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller [syn: {slipstream}, {airstream}, {race}, {backwash}, {wash}] 6: a canal for a current of water [syn: {raceway}, {race}] v 1: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests"; "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot}, {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush along}, {cannonball along}, {bucket along}, {belt along}, {step on it}] [ant: {dawdle}, {linger}] 2: compete in a race; "he is running the Marathon this year"; "let's race and see who gets there first" [syn: {race}, {run}] 3: to work as fast as possible towards a goal, sometimes in competition with others; "We are racing to find a cure for AIDS" 4: cause to move fast or to rush or race; "The psychologist raced the rats through a long maze" [syn: {race}, {rush}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: RACE Research and technology development in Advanced Communications technologies in Europe (Europe, predecessor, CORDIS) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: RACE Rowbased ASCII Compatible Encoding (ASCII, Internet, DOMAIN, VeriSign/NSI) From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: race breed; race From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: race [ras] breed; race

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.4249 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).