Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for quicker (2 entries) (6.6351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quicker-, *quicker*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Quick \Quick\, a. [Compar. {Quicker}; superl. {Quickest}.] [As. cwic, cwicu, cwucu, cucu, living; akin to OS. quik, D. kwik, OHG. quec, chec, G. keck bold, lively, Icel. kvikr living, Goth. qius, Lith. q[=y]vas, Russ. zhivoi, L. vivus living, vivere to live, Gr. bi`os life, Skr. j[imac]va living, j[imac]v to live. Cf. {Biography}, {Vivid}, {Quitch grass}, {Whitlow}.] 1. Alive; living; animate; -- opposed to {dead} or {inanimate}. [1913 Webster] Not fully quyke, ne fully dead they were. --Chaucer. [1913 Webster] The Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. --2 Tim. iv. 1. [1913 Webster] Man is no star, but a quick coal Of mortal fire. -- Herbert. [1913 Webster] Note: In this sense the word is nearly obsolete, except in some compounds, or in particular phrases. [1913 Webster] 2. Characterized by life or liveliness; animated; sprightly; agile; brisk; ready. " A quick wit." --Shak. [1913 Webster] 3. Speedy; hasty; swift; not slow; as, be quick. [1913 Webster] Oft he to her his charge of quick return Repeated. --Milton. [1913 Webster] 4. Impatient; passionate; hasty; eager; eager; sharp; unceremonious; as, a quick temper. [1913 Webster] The bishop was somewhat quick with them, and signified that he was much offended. -- Latimer. [1913 Webster] 5. Fresh; bracing; sharp; keen. [1913 Webster] The air is quick there, And it pierces and sharpens the stomach. -- Shak. [1913 Webster] 6. Sensitive; perceptive in a high degree; ready; as, a quick ear. "To have an open ear, a quick eye." --Shak. [1913 Webster] They say that women are so quick. --Tennyson. [1913 Webster] 7. Pregnant; with child. --Shak. [1913 Webster] {Quick grass}. (Bot.) See {Quitch grass}. {Quick match}. See under {Match}. {Quick vein} (Mining), a vein of ore which is productive, not barren. {Quick vinegar}, vinegar made by allowing a weak solution of alcohol to trickle slowly over shavings or other porous material. {Quick water}, quicksilver water. {Quick with child}, pregnant with a living child. [1913 Webster] Syn: Speedy; expeditious; swift; rapid; hasty; prompt; ready; active; brisk; nimble; fleet; alert; agile; lively; sprightly. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: quicker adv 1: more quickly [syn: {quicker}, {faster}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  quicker 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
quicker
 • /K W IH1 K ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [quick]
 • รวดเร็ว[Lex2]
 • ทันทีทันใด[Lex2]
 • รีบร้อน[Lex2]
 • ที่ว่องไว[Lex2]
 • ที่แหลมคม[Lex2]
 • ที่เข้าใจง่าย[Lex2]
 • ฉลาด: เร็ว [Lex2]
 • โดยเร็ว: อย่างเร็ว, อย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • คนที่ยังมีชีวิตอยู่[Lex2]
 • เนื้อหรือหนังมนุษย์บริเวณใต้เล็บ[Lex2]
 • ีสิ่งสำคัญ[Lex2]
 • (ควิค) adj. รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คล่องแคล่ว,ใจร้อน,ไม่อดทน,หลักแหลม,เข้าใจได้เร็ว n. บุคคลที่มีชีวิตทั้งหลาย,แก่นแท้,จุดสำคัญ. -Phr. (cut to the quick ทำให้ได้รับบาดเจ็บลึก,กระทบกระเทือนความรู้สึก) adv. รวดเร็ว,เร็ว ###SW. quickness n. [Hope]
 • (adj) ด่วน,รวดเร็ว,เร็ว,ทันที,ไว,ฉับพลัน [Nontri]
 • /K W IH1 K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Quäker, dicker, quieke, quieken, Wicke, Ricke, Zicke, Quinte, Quitte, Quirl, quitt, Fick, Mick, Quiz, Ruck, Tick, dick, Blick, Klick, Knick, Quark, Trick

Similar FRENCH words suggested by aspell:
cocker, ticket, cricket, kick, quinquet

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.6351 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).