Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for putting (3 entries) (4.6434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -putting-, *putting*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Putting \Put"ting\, n. The throwing of a heavy stone, shot, etc., with the hand raised or extended from the shoulder; -- originally, a Scottish game. [1913 Webster] {Putting stone}, a heavy stone used in the game of putting. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Put \Put\, v. t. [imp. & p. p. {Put}; p. pr. & vb. n. {Putting}.] [AS. potian to thrust: cf. Dan. putte to put, to put into, Fries. putje; perh. akin to W. pwtio to butt, poke, thrust; cf. also Gael. put to push, thrust, and E. potter, v. i.] 1. To move in any direction; to impel; to thrust; to push; -- nearly obsolete, except with adverbs, as with by (to put by = to thrust aside; to divert); or with forth (to put forth = to thrust out). [1913 Webster] His chief designs are . . . to put thee by from thy spiritual employment. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 2. To bring to a position or place; to place; to lay; to set; figuratively, to cause to be or exist in a specified relation, condition, or the like; to bring to a stated mental or moral condition; as, to put one in fear; to put a theory in practice; to put an enemy to fight. [1913 Webster] This present dignity, In which that I have put you. --Chaucer. [1913 Webster] I will put enmity between thee and the woman. --Gen. iii. 15. [1913 Webster] He put no trust in his servants. --Job iv. 18. [1913 Webster] When God into the hands of their deliverer Puts invincible might. --Milton. [1913 Webster] In the mean time other measures were put in operation. --Sparks. [1913 Webster] 3. To attach or attribute; to assign; as, to put a wrong construction on an act or expression. [1913 Webster] 4. To lay down; to give up; to surrender. [Obs.] [1913 Webster] No man hath more love than this, that a man put his life for his friends. --Wyclif (John xv. 13). [1913 Webster] 5. To set before one for judgment, acceptance, or rejection; to bring to the attention; to offer; to state; to express; figuratively, to assume; to suppose; -- formerly sometimes followed by that introducing a proposition; as, to put a question; to put a case. [1913 Webster] Let us now put that ye have leave. --Chaucer. [1913 Webster] Put the perception and you put the mind. --Berkeley. [1913 Webster] These verses, originally Greek, were put in Latin. --Milton. [1913 Webster] All this is ingeniously and ably put. --Hare. [1913 Webster] 6. To incite; to entice; to urge; to constrain; to oblige. [1913 Webster] These wretches put us upon all mischief. --Swift. [1913 Webster] Put me not use the carnal weapon in my own defense. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Thank him who puts me, loath, to this revenge. --Milton. [1913 Webster] 7. To throw or cast with a pushing motion "overhand," the hand being raised from the shoulder; a practice in athletics; as, to put the shot or weight. [1913 Webster] 8. (Mining) To convey coal in the mine, as from the working to the tramway. --Raymond. [1913 Webster] {Put case}, formerly, an elliptical expression for, put or suppose the case to be. [1913 Webster] Put case that the soul after departure from the body may live. --Bp. Hall. [1913 Webster] {To put about} (Naut.), to turn, or change the course of, as a ship. {To put away}. (a) To renounce; to discard; to expel. (b) To divorce. {To put back}. (a) To push or thrust backwards; hence, to hinder; to delay. (b) To refuse; to deny. [1913 Webster] Coming from thee, I could not put him back. --Shak. [1913 Webster] (c) To set, as the hands of a clock, to an earlier hour. (d) To restore to the original place; to replace. {To put by}. (a) To turn, set, or thrust, aside. "Smiling put the question by." --Tennyson. (b) To lay aside; to keep; to sore up; as, to put by money. {To put down}. (a) To lay down; to deposit; to set down. (b) To lower; to diminish; as, to put down prices. (c) To deprive of position or power; to put a stop to; to suppress; to abolish; to confute; as, to put down rebellion or traitors. [1913 Webster] Mark, how a plain tale shall put you down. --Shak. [1913 Webster] Sugar hath put down the use of honey. --Bacon. [1913 Webster] (d) To subscribe; as, to put down one's name. {To put forth}. (a) To thrust out; to extend, as the hand; to cause to come or push out; as, a tree puts forth leaves. (b) To make manifest; to develop; also, to bring into action; to exert; as, to put forth strength. (c) To propose, as a question, a riddle, and the like. (d) To publish, as a book. {To put forward}. (a) To advance to a position of prominence or responsibility; to promote. (b) To cause to make progress; to aid. (c) To set, as the hands of a clock, to a later hour. {To put in}. (a) To introduce among others; to insert; sometimes, to introduce with difficulty; as, to put in a word while others are discoursing. (b) (Naut.) To conduct into a harbor, as a ship. (c) (Law) To place in due form before a court; to place among the records of a court. --Burrill. (d) (Med.) To restore, as a dislocated part, to its place. {To put off}. (a) To lay aside; to discard; as, to put off a robe; to put off mortality. "Put off thy shoes from off thy feet." --Ex. iii. 5. (b) To turn aside; to elude; to disappoint; to frustrate; to baffle. [1913 Webster] I hoped for a demonstration, but Themistius hoped to put me off with an harangue. --Boyle. [1913 Webster] We might put him off with this answer. --Bentley. [1913 Webster] (c) To delay; to defer; to postpone; as, to put off repentance. (d) To get rid of; to dispose of; especially, to pass fraudulently; as, to put off a counterfeit note, or an ingenious theory. (e) To push from land; as, to put off a boat. {To put on} or {To put upon}. (a) To invest one's self with, as clothes; to assume. "Mercury . . . put on the shape of a man." --L'Estrange. (b) To impute (something) to; to charge upon; as, to put blame on or upon another. (c) To advance; to promote. [Obs.] "This came handsomely to put on the peace." --Bacon. (d) To impose; to inflict. "That which thou puttest on me, will I bear." --2 Kings xviii. 14. (e) To apply; as, to put on workmen; to put on steam. (f) To deceive; to trick. "The stork found he was put upon." --L'Estrange. (g) To place upon, as a means or condition; as, he put him upon bread and water. "This caution will put them upon considering." --Locke. (h) (Law) To rest upon; to submit to; as, a defendant puts himself on or upon the country. --Burrill. {To put out}. (a) To eject; as, to put out and intruder. (b) To put forth; to shoot, as a bud, or sprout. (c) To extinguish; as, to put out a candle, light, or fire. (d) To place at interest; to loan; as, to put out funds. (e) To provoke, as by insult; to displease; to vex; as, he was put out by my reply. [Colloq.] (f) To protrude; to stretch forth; as, to put out the hand. (g) To publish; to make public; as, to put out a pamphlet. (h) To confuse; to disconcert; to interrupt; as, to put one out in reading or speaking. (i) (Law) To open; as, to put out lights, that is, to open or cut windows. --Burrill. (j) (Med.) To place out of joint; to dislocate; as, to put out the ankle. (k) To cause to cease playing, or to prevent from playing longer in a certain inning, as in base ball. (l) to engage in sexual intercourse; -- used of women; as, she's got a great bod, but she doesn't put out. [Vulgar slang] {To put over}. (a) To place (some one) in authority over; as, to put a general over a division of an army. (b) To refer. [1913 Webster] For the certain knowledge of that truth I put you o'er to heaven and to my mother. --Shak. [1913 Webster] (c) To defer; to postpone; as, the court put over the cause to the next term. (d) To transfer (a person or thing) across; as, to put one over the river. {To put the hand to} or {To put the hand unto}. (a) To take hold of, as of an instrument of labor; as, to put the hand to the plow; hence, to engage in (any task or affair); as, to put one's hand to the work. (b) To take or seize, as in theft. "He hath not put his hand unto his neighbor's goods." --Ex. xxii. 11. {To put through}, to cause to go through all conditions or stages of a progress; hence, to push to completion; to accomplish; as, he put through a measure of legislation; he put through a railroad enterprise. [U.S.] {To put to}. (a) To add; to unite; as, to put one sum to another. (b) To refer to; to expose; as, to put the safety of the state to hazard. "That dares not put it to the touch." --Montrose. (c) To attach (something) to; to harness beasts to. --Dickens. {To put to a stand}, to stop; to arrest by obstacles or difficulties. {To put to bed}. (a) To undress and place in bed, as a child. (b) To deliver in, or to make ready for, childbirth. {To put to death}, to kill. {To put together}, to attach; to aggregate; to unite in one. {To put this and that} (or {two and two}) {together}, to draw an inference; to form a correct conclusion. {To put to it}, to distress; to press hard; to perplex; to give difficulty to. "O gentle lady, do not put me to 't." --Shak. {To put to rights}, to arrange in proper order; to settle or compose rightly. {To put to the sword}, to kill with the sword; to slay. {To put to trial}, or {on trial}, to bring to a test; to try. {To put trust in}, to confide in; to repose confidence in. {To put up}. (a) To pass unavenged; to overlook; not to punish or resent; to put up with; as, to put up indignities. [Obs.] "Such national injuries are not to be put up." --Addison. (b) To send forth or upward; as, to put up goods for sale. (d) To start from a cover, as game. "She has been frightened; she has been put up." --C. Kingsley. (e) To hoard. "Himself never put up any of the rent." --Spelman. (f) To lay side or preserve; to pack away; to store; to pickle; as, to put up pork, beef, or fish. (g) To place out of sight, or away; to put in its proper place; as, put up that letter. --Shak. (h) To incite; to instigate; -- followed by to; as, he put the lad up to mischief. (i) To raise; to erect; to build; as, to put up a tent, or a house. (j) To lodge; to entertain; as, to put up travelers. {To put up a job}, to arrange a plot. [Slang] [1913 Webster] Syn: To place; set; lay; cause; produce; propose; state. Usage: {Put}, {Lay}, {Place}, {Set}. These words agree in the idea of fixing the position of some object, and are often used interchangeably. To put is the least definite, denoting merely to move to a place. To place has more particular reference to the precise location, as to put with care in a certain or proper place. To set or to lay may be used when there is special reference to the position of the object. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: putting n 1: hitting a golf ball that is on the green using a putter; "his putting let him down today; he didn't sink a single putt over three feet" [syn: {putt}, {putting}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 4.6434 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).