Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pure (2 entries) (6.0926 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pure-, *pure*. Possible hiragana form: ぷれ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pure \Pure\, a. [Compar. {Purer}; superl. {Purest}.] [OE. pur, F. pur, fr. L. purus; akin to putus pure, clear, putare to clean, trim, prune, set in order, settle, reckon, consider, think, Skr. p? to clean, and perh. E. fire. Cf. {Putative}.] 1. Separate from all heterogeneous or extraneous matter; free from mixture or combination; clean; mere; simple; unmixed; as, pure water; pure clay; pure air; pure compassion. [1913 Webster] The pure fetters on his shins great. --Chaucer. [1913 Webster] A guinea is pure gold if it has in it no alloy. --I. Watts. [1913 Webster] 2. Free from moral defilement or quilt; hence, innocent; guileless; chaste; -- applied to persons. "Keep thyself pure." --1 Tim. v. 22. [1913 Webster] Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience. --1 Tim. i. 5. [1913 Webster] 3. Free from that which harms, vitiates, weakens, or pollutes; genuine; real; perfect; -- applied to things and actions. "Pure religion and impartial laws." --Tickell. "The pure, fine talk of Rome." --Ascham. [1913 Webster] Such was the origin of a friendship as warm and pure as any that ancient or modern history records. --Macaulay. [1913 Webster] 4. (Script.) Ritually clean; fitted for holy services. [1913 Webster] Thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before the Lord. --Lev. xxiv. 6. [1913 Webster] 5. (Phonetics) Of a single, simple sound or tone; -- said of some vowels and the unaspirated consonants. [1913 Webster] {Pure-impure}, completely or totally impure. "The inhabitants were pure-impure pagans." --Fuller. {Pure blue}. (Chem.) See {Methylene blue}, under {Methylene}. {Pure chemistry}. See under {Chemistry}. {Pure mathematics}, that portion of mathematics which treats of the principles of the science, or contradistinction to applied mathematics, which treats of the application of the principles to the investigation of other branches of knowledge, or to the practical wants of life. See {Mathematics}. --Davies & Peck (Math. Dict. ) {Pure villenage} (Feudal Law), a tenure of lands by uncertain services at the will of the lord. --Blackstone. [1913 Webster] Syn: Unmixed; clear; simple; real; true; genuine; unadulterated; uncorrupted; unsullied; untarnished; unstained; stainless; clean; fair; unspotted; spotless; incorrupt; chaste; unpolluted; undefiled; immaculate; innocent; guiltless; guileless; holy. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pure adj 1: free of extraneous elements of any kind; "pure air and water"; "pure gold"; "pure primary colors"; "the violin's pure and lovely song"; "pure tones"; "pure oxygen" [ant: {impure}] 2: without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)}, {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)}, {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)}, {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)}, {utter(a)}, {unadulterated}] 3: (of color) being chromatically pure; not diluted with white or grey or black [syn: {saturated}, {pure}] [ant: {unsaturated}] 4: free from discordant qualities 5: concerned with theory and data rather than practice; opposed to applied; "pure science" 6: (used of persons or behaviors) having no faults; sinless; "I felt pure and sweet as a new baby"- Sylvia Plath; "pure as the driven snow" [ant: {impure}] 7: in a state of sexual virginity; "pure and vestal modesty"; "a spinster or virgin lady"; "men have decreed that their women must be pure and virginal" [syn: {pure}, {vestal}, {virgin}, {virginal}, {virtuous}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  pure 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
pure
 • บริสุทธิ์: ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม [Lex2]
 • อย่างสมบูรณ์: อย่างที่สุด [Lex2]
 • (เพียว\'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง. ###SW. pureness n. ###S. unmixed,unpolluted [Hope]
 • (adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้ [Nontri]
 • /P Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ pur

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.0926 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).