Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for prick (4 entries) (6.206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prick-, *prick*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Prick \Prick\, n. [AS. prica, pricca, pricu; akin to LG. prick, pricke, D. prik, Dan. prik, prikke, Sw. prick. Cf. {Prick}, v.] 1. That which pricks, penetrates, or punctures; a sharp and slender thing; a pointed instrument; a goad; a spur, etc.; a point; a skewer. [1913 Webster] Pins, wooden pricks, nails, sprigs of rosemary. --Shak. [1913 Webster] It is hard for thee to kick against the pricks. --Acts ix. 5. [1913 Webster] 2. The act of pricking, or the sensation of being pricked; a sharp, stinging pain; figuratively, remorse. "The pricks of conscience." --A. Tucker. [1913 Webster] 3. A mark made by a pointed instrument; a puncture; a point. Hence: (a) A point or mark on the dial, noting the hour. [Obs.] "The prick of noon." --Shak. (b) The point on a target at which an archer aims; the mark; the pin. "They that shooten nearest the prick." --Spenser. (c) A mark denoting degree; degree; pitch. [Obs.] "To prick of highest praise forth to advance." --Spenser. (d) A mathematical point; -- regularly used in old English translations of Euclid. (e) The footprint of a hare. [Obs.] [1913 Webster] 4. (Naut.) A small roll; as, a prick of spun yarn; a prick of tobacco. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Prick \Prick\, v. i. 1. To be punctured; to suffer or feel a sharp pain, as by puncture; as, a sore finger pricks. [1913 Webster] 2. To spur onward; to ride on horseback. --Milton. [1913 Webster] A gentle knight was pricking on the plain. --Spenser. [1913 Webster] 3. To become sharp or acid; to turn sour, as wine. [1913 Webster] 4. To aim at a point or mark. --Hawkins. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Prick \Prick\, v. t. [imp. & p. p. {Pricked}; p. pr. & vb. n. {Pricking}.] [AS. prician; akin to LG. pricken, D. prikken, Dan. prikke, Sw. pricka. See {Prick}, n., and cf. {Prink}, {Prig}.] 1. To pierce slightly with a sharp-pointed instrument or substance; to make a puncture in, or to make by puncturing; to drive a fine point into; as, to prick one with a pin, needle, etc.; to prick a card; to prick holes in paper. [1913 Webster] 2. To fix by the point; to attach or hang by puncturing; as, to prick a knife into a board. --Sir I. Newton. [1913 Webster] The cooks prick it [a slice] on a prong of iron. --Sandys. [1913 Webster] 3. To mark or denote by a puncture; to designate by pricking; to choose; to mark; -- sometimes with off. [1913 Webster] Some who are pricked for sheriffs. --Bacon. [1913 Webster] Let the soldiers for duty be carefully pricked off. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Those many, then, shall die: their names are pricked. --Shak. [1913 Webster] 4. To mark the outline of by puncturing; to trace or form by pricking; to mark by punctured dots; as, to prick a pattern for embroidery; to prick the notes of a musical composition. --Cowper. [1913 Webster] 5. To ride or guide with spurs; to spur; to goad; to incite; to urge on; -- sometimes with on, or off. [1913 Webster] Who pricketh his blind horse over the fallows. --Chaucer. [1913 Webster] The season pricketh every gentle heart. --Chaucer. [1913 Webster] My duty pricks me on to utter that. --Shak. [1913 Webster] 6. To affect with sharp pain; to sting, as with remorse. "I was pricked with some reproof." --Tennyson. [1913 Webster] Now when they heard this, they were pricked in their heart. --Acts ii. 37. [1913 Webster] 7. To make sharp; to erect into a point; to raise, as something pointed; -- said especially of the ears of an animal, as a horse or dog; and usually followed by up; -- hence, to prick up the ears, to listen sharply; to have the attention and interest strongly engaged. "The courser . . . pricks up his ears." --Dryden. [1913 Webster] 8. To render acid or pungent. [Obs.] --Hudibras. [1913 Webster] 9. To dress; to prink; -- usually with up. [Obs.] [1913 Webster] 10. (Naut) (a) To run a middle seam through, as the cloth of a sail. (b) To trace on a chart, as a ship's course. [1913 Webster] 11. (Far.) (a) To drive a nail into (a horse's foot), so as to cause lameness. (b) To nick. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: prick n 1: insulting terms of address for people who are stupid or irritating or ridiculous [syn: {asshole}, {bastard}, {cocksucker}, {dickhead}, {shit}, {mother fucker}, {motherfucker}, {prick}, {whoreson}, {son of a bitch}, {SOB}] 2: a depression scratched or carved into a surface [syn: {incision}, {scratch}, {prick}, {slit}, {dent}] 3: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick}, {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}] 4: the act of puncturing with a small point; "he gave the balloon a small prick" [syn: {prick}, {pricking}] v 1: make a small hole into, as with a needle or a thorn; "The nurse pricked my finger to get a small blood sample" [syn: {prickle}, {prick}] 2: cause a stinging pain; "The needle pricked his skin" [syn: {prick}, {sting}, {twinge}] 3: raise; "The dog pricked up his ears" [syn: {prick up}, {prick}, {cock up}] 4: stab or urge on as if with a pointed stick [syn: {goad}, {prick}] 5: cause a prickling sensation [syn: {prickle}, {prick}] 6: to cause a sharp emotional pain; "The thought of her unhappiness pricked his conscience" 7: deliver a sting to; "A bee stung my arm yesterday" [syn: {sting}, {bite}, {prick}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  prick 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
prick
 • แทง: เจาะ [Lex2]
 • ยุแหย่: ยุ, แหย่ [Lex2]
 • รอยแทง[Lex2]
 • อวัยวะเพศชาย (คำต้องห้าม): องคชาติ [Lex2]
 • (พริค) n. การแทง (ทิ่ม,ตำ,เจาะ) ,รอยแทง,เครื่องเจาะ,ประตัก,ลึงค์,ศูนย์กลางเป้าธนู,ผู้ชายที่น่ากลัว,อาวุธแหลม. vt. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ลงประตัก,ทำให้เจ็บปวดมาก (คล้ายถูกแทง) ,ทำให้ลุกชู,วัดด้วยวงเวียน vi. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ, (หู) ผึ่ง,รู้สึกคล้ายถูกแทง,ขี่ม้าอย่างรว [Hope]
 • (n) เครื่องแทง,ประตัก,ลึงค์,เครื่องเจาะ [Nontri]
 • (vt) แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ทำให้เจ็บปวด [Nontri]
 • /P R IH1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Trick, prickeln, picken

Similar FRENCH words suggested by aspell:
brick, bricks, bric, prix, rock, pic, pics, pris, Dick, cric, fric, kick, pack, pica, pria, prie, prit, prié, prît, Éric, crics, frics, priai, prias, prier, pries, priés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.206 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).