Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pressing (3 entries) (9.1681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressing-, *pressing*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Press \Press\, v. t. [imp. & p. p. {Pressed}; p. pr. & vb. n. {Pressing}.] [F. presser, fr. L. pressare to press, fr. premere, pressum, to press. Cf. {Print}, v.] 1. To urge, or act upon, with force, as weight; to act upon by pushing or thrusting, in distinction from pulling; to crowd or compel by a gradual and continued exertion; to bear upon; to squeeze; to compress; as, we press the ground with the feet when we walk; we press the couch on which we repose; we press substances with the hands, fingers, or arms; we are pressed in a crowd. [1913 Webster] Good measure, pressed down, and shaken together. --Luke vi. 38. [1913 Webster] 2. To squeeze, in order to extract the juice or contents of; to squeeze out, or express, from something. [1913 Webster] From sweet kernels pressed, She tempers dulcet creams. --Milton. [1913 Webster] And I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. --Gen. xl. 11. [1913 Webster] 3. To squeeze in or with suitable instruments or apparatus, in order to compact, make dense, or smooth; as, to press cotton bales, paper, etc.; to smooth by ironing; as, to press clothes. [1913 Webster] 4. To embrace closely; to hug. [1913 Webster] Leucothoe shook at these alarms, And pressed Palemon closer in her arms. --Pope. [1913 Webster] 5. To oppress; to bear hard upon. [1913 Webster] Press not a falling man too far. --Shak. [1913 Webster] 6. To straiten; to distress; as, to be pressed with want or hunger. [1913 Webster] 7. To exercise very powerful or irresistible influence upon or over; to constrain; to force; to compel. [1913 Webster] Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ. --Acts xviii. 5. [1913 Webster] 8. To try to force (something upon some one); to urge or inculcate with earnestness or importunity; to enforce; as, to press divine truth on an audience. [1913 Webster] He pressed a letter upon me within this hour. --Dryden. [1913 Webster] Be sure to press upon him every motive. --Addison. [1913 Webster] 9. To drive with violence; to hurry; to urge on; to ply hard; as, to press a horse in a race. [1913 Webster] The posts . . . went cut, being hastened and pressed on, by the king's commandment. --Esther viii. 14. [1913 Webster] Note: Press differs from drive and strike in usually denoting a slow or continued application of force; whereas drive and strike denote a sudden impulse of force. [1913 Webster] {Pressed brick}. See under {Brick}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pressing \Press"ing\, a. Urgent; exacting; importunate; as, a pressing necessity. -- {Press"ing*ly}, adv. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pressing adj 1: compelling immediate action; "too pressing to permit of longer delay"; "the urgent words `Hurry! Hurry!'"; "bridges in urgent need of repair" [syn: {pressing}, {urgent}] n 1: the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the button a press"; "he used pressure to stop the bleeding"; "at the pressing of a button" [syn: {press}, {pressure}, {pressing}] 2: a metal or plastic part that is made by a mechanical press

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  pressing 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
pressing
 • รีบด่วน[Lex2]
 • (เพรส\'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน. ###SW. pressingness n. [Hope]
 • (adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด [Nontri]
 • /P R EH1 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [press]
 • กด[Lex2]
 • คั้นน้ำผลไม้[Lex2]
 • รีดผ้า: รีดให้เรียบ [Lex2]
 • บีบอัด: บีบอัดให้เล็กลง [Lex2]
 • กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง: เคี่ยวเข็ญ, กระตุ้น [Lex2]
 • เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ[Lex2]
 • เรียกร้อง[Lex2]
 • การกด: การอัด, ความดัน [Lex2]
 • ฝูงชน: ความแออัดของฝูงชน [Lex2]
 • การเคลื่อนไหวของฝูงชน[Lex2]
 • เครื่องบีบอัด[Lex2]
 • หนังสือพิมพ์: นิตยสาร [Lex2]
 • นักข่าว: นักหนังสือพิมพ์ [Lex2]
 • แท่นพิมพ์: เครื่องพิมพ์ [Lex2]
 • การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ[Lex2]
 • เกณฑ์เข้าเป็นทหาร[Lex2]
 • การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร[Lex2]
 • (เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์ [Hope]
 • (n) การกด,การบีบ,เครื่องอัด,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,โรงพิมพ์ [Nontri]
 • (vi) เร่งรีบ,เร่ง,เร่งรัด,รีบด่วน [Nontri]
 • (vt) กด,กดดัน,อัด,บีบคั้น,บีบ,บังคับ,เน้น [Nontri]
 • /P R EH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Pressung, Pression, Lessing, Messing, Pressen, pressen, Freising, Pressens, pressend, pressieren

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 9.1681 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).