Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for press (7 entries) (8.4444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -press-, *press*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Press \Press\, n. (Zool.) An East Indian insectivore ({Tupaia ferruginea}). It is arboreal in its habits, and has a bushy tail. The fur is soft, and varies from rusty red to maroon and to brownish black. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Press \Press\, v. t. [Corrupt. fr. prest ready money advanced, a loan; hence, earnest money given soldiers on entering service. See {Prest}, n.] To force into service, particularly into naval service; to impress. [1913 Webster] To peaceful peasant to the wars is pressed. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Press \Press\, n. [For prest, confused with press.] A commission to force men into public service, particularly into the navy. [1913 Webster] I have misused the king's press. --Shak. [1913 Webster] {Press gang}, or {Pressgang}, a detachment of seamen under the command of an officer empowered to force men into the naval service. See {Impress gang}, under {Impress}. {Press money}, money paid to a man enlisted into public service. See {Prest money}, under {Prest}, a. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Press \Press\, v. t. [imp. & p. p. {Pressed}; p. pr. & vb. n. {Pressing}.] [F. presser, fr. L. pressare to press, fr. premere, pressum, to press. Cf. {Print}, v.] 1. To urge, or act upon, with force, as weight; to act upon by pushing or thrusting, in distinction from pulling; to crowd or compel by a gradual and continued exertion; to bear upon; to squeeze; to compress; as, we press the ground with the feet when we walk; we press the couch on which we repose; we press substances with the hands, fingers, or arms; we are pressed in a crowd. [1913 Webster] Good measure, pressed down, and shaken together. --Luke vi. 38. [1913 Webster] 2. To squeeze, in order to extract the juice or contents of; to squeeze out, or express, from something. [1913 Webster] From sweet kernels pressed, She tempers dulcet creams. --Milton. [1913 Webster] And I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. --Gen. xl. 11. [1913 Webster] 3. To squeeze in or with suitable instruments or apparatus, in order to compact, make dense, or smooth; as, to press cotton bales, paper, etc.; to smooth by ironing; as, to press clothes. [1913 Webster] 4. To embrace closely; to hug. [1913 Webster] Leucothoe shook at these alarms, And pressed Palemon closer in her arms. --Pope. [1913 Webster] 5. To oppress; to bear hard upon. [1913 Webster] Press not a falling man too far. --Shak. [1913 Webster] 6. To straiten; to distress; as, to be pressed with want or hunger. [1913 Webster] 7. To exercise very powerful or irresistible influence upon or over; to constrain; to force; to compel. [1913 Webster] Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ. --Acts xviii. 5. [1913 Webster] 8. To try to force (something upon some one); to urge or inculcate with earnestness or importunity; to enforce; as, to press divine truth on an audience. [1913 Webster] He pressed a letter upon me within this hour. --Dryden. [1913 Webster] Be sure to press upon him every motive. --Addison. [1913 Webster] 9. To drive with violence; to hurry; to urge on; to ply hard; as, to press a horse in a race. [1913 Webster] The posts . . . went cut, being hastened and pressed on, by the king's commandment. --Esther viii. 14. [1913 Webster] Note: Press differs from drive and strike in usually denoting a slow or continued application of force; whereas drive and strike denote a sudden impulse of force. [1913 Webster] {Pressed brick}. See under {Brick}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Press \Press\, v. i. 1. To exert pressure; to bear heavily; to push, crowd, or urge with steady force. [1913 Webster] 2. To move on with urging and crowding; to make one's way with violence or effort; to bear onward forcibly; to crowd; to throng; to encroach. [1913 Webster] They pressed upon him for to touch him. --Mark iii. 10. [1913 Webster] 3. To urge with vehemence or importunity; to exert a strong or compelling influence; as, an argument presses upon the judgment. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Press \Press\, n. [F. presse. See 4th {Press}.] 1. An apparatus or machine by which any substance or body is pressed, squeezed, stamped, or shaped, or by which an impression of a body is taken; sometimes, the place or building containing a press or presses. [1913 Webster] Note: Presses are differently constructed for various purposes in the arts, their specific uses being commonly designated; as, a cotton press, a wine press, a cider press, a copying press, etc. See {Drill press}. [1913 Webster] 2. Specifically, a printing press. [1913 Webster] 3. The art or business of printing and publishing; hence, printed publications, taken collectively, more especially newspapers or the persons employed in writing for them; as, a free press is a blessing, a licentious press is a curse. [1913 Webster] 4. An upright case or closet for the safe keeping of articles; as, a clothes press. --Shak. [1913 Webster] 5. The act of pressing or thronging forward. [1913 Webster] In their throng and press to that last hold. --Shak. [1913 Webster] 6. Urgent demands of business or affairs; urgency; as, a press of engagements. [1913 Webster] 7. A multitude of individuals crowded together; ? crowd of single things; a throng. [1913 Webster] They could not come nigh unto him for the press. --Mark ii. 4. [1913 Webster] {Cylinder press}, a printing press in which the impression is produced by a revolving cylinder under which the form passes; also, one in which the form of type or plates is curved around a cylinder, instead of resting on a flat bed. {Hydrostatic press}. See under {Hydrostatic}. {Liberty of the press}, the free right of publishing books, pamphlets, or papers, without previous restraint or censorship, subject only to punishment for libelous, seditious, or morally pernicious matters. {Press bed}, a bed that may be folded, and inclosed, in a press or closet. --Boswell. {Press of sail}, (Naut.), as much sail as the state of the wind will permit. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: press n 1: the state of demanding notice or attention; "the insistence of their hunger"; "the press of business matters" [syn: {imperativeness}, {insistence}, {insistency}, {press}, {pressure}] 2: the print media responsible for gathering and publishing news in the form of newspapers or magazines [syn: {press}, {public press}] 3: a machine used for printing [syn: {press}, {printing press}] 4: a dense crowd of people [syn: {crush}, {jam}, {press}] 5: a tall piece of furniture that provides storage space for clothes; has a door and rails or hooks for hanging clothes [syn: {wardrobe}, {closet}, {press}] 6: clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use 7: any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids [syn: {press}, {mechanical press}] 8: a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead [syn: {press}, {military press}] 9: the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the button a press"; "he used pressure to stop the bleeding"; "at the pressing of a button" [syn: {press}, {pressure}, {pressing}] v 1: exert pressure or force to or upon; "He pressed down on the boards"; "press your thumb on this spot" 2: force or impel in an indicated direction; "I urged him to finish his studies" [syn: {urge}, {urge on}, {press}, {exhort}] 3: to be oppressive or burdensome; "weigh heavily on the mind", "Something pressed on his mind" [syn: {weigh}, {press}] 4: place between two surfaces and apply weight or pressure; "pressed flowers" 5: squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the spasm contracted the muscle" [syn: {compress}, {constrict}, {squeeze}, {compact}, {contract}, {press}] 6: crowd closely; "The crowds pressed along the street" 7: create by pressing; "Press little holes into the soft clay" 8: be urgent; "This is a pressing problem" 9: exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for; "The liberal party pushed for reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is pushing for his favorite candidate" [syn: {crusade}, {fight}, {press}, {campaign}, {push}, {agitate}] 10: press from a plastic; "press a record" [syn: {press}, {press out}] 11: make strenuous pushing movements during birth to expel the baby; "`Now push hard,' said the doctor to the woman" [syn: {press}, {push}] 12: press and smooth with a heated iron; "press your shirts"; "she stood there ironing" [syn: {iron}, {iron out}, {press}] 13: lift weights; "This guy can press 300 pounds" [syn: {weight- lift}, {weightlift}, {press}] 14: ask for or request earnestly; "The prophet bid all people to become good persons" [syn: {bid}, {beseech}, {entreat}, {adjure}, {press}, {conjure}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 8.4444 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).