Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for present (10 entries) (3.8286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -present-, *present*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Present \Pres"ent\, a. [F. pr['e]sent, L. praesens,-entis, that is before one, in sight or at hand, p. p. of praeesse to be before; prae before + esse to be. See {Essence}.] [1913 Webster] 1. Being at hand, within reach or call, within certain contemplated limits; -- opposed to absent. [1913 Webster] These things have I spoken unto you, being yet present with you. --John xiv. 25. [1913 Webster] 2. Now existing, or in process; begun but not ended; now in view, or under consideration; being at this time; not past or future; as, the present session of Congress; the present state of affairs; the present instance. [1913 Webster] I'll bring thee to the present business --Shak. [1913 Webster] 3. Not delayed; immediate; instant; coincident. "A present recompense." "A present pardon." --Shak. [1913 Webster] An ambassador . . . desires a present audience. --Massinger. [1913 Webster] 4. Ready; quick in emergency; as a present wit. [R.] [1913 Webster] 5. Favorably attentive; propitious. [Archaic] [1913 Webster] To find a god so present to my prayer. --Dryden. [1913 Webster] {Present tense} (Gram.), the tense or form of a verb which expresses action or being in the present time; as, I am writing, I write, or I do write. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Present \Pre*sent"\, v. t. [imp. & p. p. {Presented}; p. pr. & vb. n. {Presenting}.] [F. pr['e]senter, L. praesentare, fr. praesens, a. See {Present}, a.] 1. To bring or introduce into the presence of some one, especially of a superior; to introduce formally; to offer for acquaintance; as, to present an envoy to the king; (with the reciprocal pronoun) to come into the presence of a superior. [1913 Webster] Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the lord. --Job i. 6 [1913 Webster] 2. To exhibit or offer to view or notice; to lay before one's perception or cognizance; to set forth; to present a fine appearance. [1913 Webster] Lectorides's memory is ever . . . presenting him with the thoughts of other persons. --I. Watts. [1913 Webster] 3. To pass over, esp. in a ceremonious manner; to give in charge or possession; to deliver; to make over. [1913 Webster] So ladies in romance assist their knight, Present the spear, and arm him for the fight. --Pope. [1913 Webster] 4. To make a gift of; to bestow; to give, generally in a formal or ceremonious manner; to grant; to confer. [1913 Webster] My last, least offering, I present thee now. --Cowper. [1913 Webster] 5. Hence: To endow; to bestow a gift upon; to favor, as with a donation; also, to court by gifts. [1913 Webster] Octavia presented the poet for him admirable elegy on her son Marcellus. --Dryden. [1913 Webster] 6. To present; to personate. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 7. In specific uses; (a) To nominate to an ecclesiastical benefice; to offer to the bishop or ordinary as a candidate for institution. [1913 Webster] The patron of a church may present his clerk to a parsonage or vicarage; that is, may offer him to the bishop of the diocese to be instituted. --Blackstone. [1913 Webster] (b) To nominate for support at a public school or other institution . --Lamb. (c) To lay before a public body, or an official, for consideration, as before a legislature, a court of judicature, a corporation, etc.; as, to present a memorial, petition, remonstrance, or indictment. (d) To lay before a court as an object of inquiry; to give notice officially of, as a crime of offence; to find or represent judicially; as, a grand jury present certain offenses or nuisances, or whatever they think to be public injuries. (e) To bring an indictment against . [U.S] (f) To aim, point, or direct, as a weapon; as, to present a pistol or the point of a sword to the breast of another. [1913 Webster] {Pesent arms} (Mil.), the command in response to which the gun is carried perpendicularly in front of the center of the body, and held there with the left hand grasping it at the lower band, and the right hand grasping the small of the stock, in token of respect, as in saluting a superior officer; also, the position taken at such a command. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Present \Pres"ent\, n. [Cf. F. pr['e]sent. See {Present}, a.] 1. Present time; the time being; time in progress now, or at the moment contemplated; as, at this present. [1913 Webster] Past and present, wound in one. --Tennyson. [1913 Webster] 2. pl. (Law) Present letters or instrument, as a deed of conveyance, a lease, letter of attorney, or other writing; as in the phrase, " Know all men by these presents," that is, by the writing itself, " per has literas praesentes; " -- in this sense, rarely used in the singular. [1913 Webster] 3. (Gram.) A present tense, or the form of the verb denoting the present tense. [1913 Webster] {At present}, at the present time; now. {For the present}, for the tine being; temporarily. {In present}, at once, without delay. [Obs.] "With them, in present, half his kingdom; the rest to follow at his death." --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Present \Pre*sent"\, n. (Mil.) The position of a soldier in presenting arms; as, to stand at present. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Present \Pre*sent"\, v. i. (Med.) To appear at the mouth of the uterus so as to be perceptible to the finger in vaginal examination; -- said of a part of an infant during labor. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Present \Pres"ent\, n. [F. pr['e]sent .] Anything presented or given; a gift; a donative; as, a Christmas present. [1913 Webster] Syn: Gift; donation; donative; benefaction. See {Gift}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: present adj 1: temporal sense; intermediate between past and future; now existing or happening or in consideration; "the present leader"; "articles for present use"; "the present topic"; "the present system"; "present observations" [ant: {future}, {past}] 2: being or existing in a specified place; "the murderer is present in this room"; "present at the wedding"; "present at the creation" [ant: {absent}] n 1: the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech; "that is enough for the present"; "he lives in the present with no thought of tomorrow" [syn: {present}, {nowadays}] 2: something presented as a gift; "his tie was a present from his wife" 3: a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking [syn: {present}, {present tense}] v 1: give an exhibition of to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington" [syn: {show}, {demo}, {exhibit}, {present}, {demonstrate}] 2: bring forward and present to the mind; "We presented the arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to our formal reason" [syn: {present}, {represent}, {lay out}] 3: perform (a play), especially on a stage; "we are going to stage `Othello'" [syn: {stage}, {present}, {represent}] 4: hand over formally [syn: {present}, {submit}] 5: introduce; "This poses an interesting question" [syn: {present}, {pose}] 6: give, especially as an honor or reward; "bestow honors and prizes at graduation" [syn: {award}, {present}] 7: give as a present; make a gift of; "What will you give her for her birthday?" [syn: {give}, {gift}, {present}] 8: deliver (a speech, oration, or idea); "The commencement speaker presented a forceful speech that impressed the students" [syn: {deliver}, {present}] 9: cause to come to know personally; "permit me to acquaint you with my son"; "introduce the new neighbors to the community" [syn: {introduce}, {present}, {acquaint}] 10: represent abstractly, for example in a painting, drawing, or sculpture; "The father is portrayed as a good-looking man in this painting" [syn: {portray}, {present}] 11: present somebody with something, usually to accuse or criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions"; "An enormous dilemma faces us" [syn: {confront}, {face}, {present}] 12: formally present a debutante, a representative of a country, etc. 13: recognize with a gesture prescribed by a military regulation; assume a prescribed position; "When the officers show up, the soldiers have to salute" [syn: {salute}, {present}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pr. 1. (kıs.) pair, present, price. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: present [prəzɛnt] present From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: present gift; present

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.8286 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).