Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for prairie (5 entries) (5.6785 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prairie-, *prairie*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gun \Gun\ (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which throws or propels a missile to a distance; any firearm or instrument for throwing projectiles, consisting of a tube or barrel closed at one end, in which the projectile is placed, with an explosive charge (such as guncotton or gunpowder) behind, which is ignited by various means. Pistols, rifles, carbines, muskets, and fowling pieces are smaller guns, for hand use, and are called {small arms}. Larger guns are called {cannon}, {ordnance}, {fieldpieces}, {carronades}, {howitzers}, etc. See these terms in the Vocabulary. [1913 Webster] As swift as a pellet out of a gunne When fire is in the powder runne. --Chaucer. [1913 Webster] The word gun was in use in England for an engine to cast a thing from a man long before there was any gunpowder found out. --Selden. [1913 Webster] 2. (Mil.) A piece of heavy ordnance; in a restricted sense, a cannon. [1913 Webster] 3. pl. (Naut.) Violent blasts of wind. [1913 Webster] Note: Guns are classified, according to their construction or manner of loading as {rifled} or {smoothbore}, {breech-loading} or {muzzle-loading}, {cast} or {built-up guns}; or according to their use, as {field}, {mountain}, {prairie}, {seacoast}, and {siege guns}. [1913 Webster] {Armstrong gun}, a wrought iron breech-loading cannon named after its English inventor, Sir William Armstrong. {Big gun} or {Great gun}, a piece of heavy ordnance; hence (Fig.), a person superior in any way; as, bring in the big guns to tackle the problem. {Gun barrel}, the barrel or tube of a gun. {Gun carriage}, the carriage on which a gun is mounted or moved. {Gun cotton} (Chem.), a general name for a series of explosive nitric ethers of cellulose, obtained by steeping cotton in nitric and sulphuric acids. Although there are formed substances containing nitric acid radicals, yet the results exactly resemble ordinary cotton in appearance. It burns without ash, with explosion if confined, but quietly and harmlessly if free and open, and in small quantity. Specifically, the lower nitrates of cellulose which are insoluble in ether and alcohol in distinction from the highest (pyroxylin) which is soluble. See {Pyroxylin}, and cf. {Xyloidin}. The gun cottons are used for blasting and somewhat in gunnery: for making celluloid when compounded with camphor; and the soluble variety (pyroxylin) for making collodion. See {Celluloid}, and {Collodion}. Gun cotton is frequenty but improperly called {nitrocellulose}. It is not a nitro compound, but an ester of nitric acid. {Gun deck}. See under {Deck}. {Gun fire}, the time at which the morning or the evening gun is fired. {Gun metal}, a bronze, ordinarily composed of nine parts of copper and one of tin, used for cannon, etc. The name is also given to certain strong mixtures of cast iron. {Gun port} (Naut.), an opening in a ship through which a cannon's muzzle is run out for firing. {Gun tackle} (Naut.), the blocks and pulleys affixed to the side of a ship, by which a gun carriage is run to and from the gun port. {Gun tackle purchase} (Naut.), a tackle composed of two single blocks and a fall. --Totten. {Krupp gun}, a wrought steel breech-loading cannon, named after its German inventor, Herr Krupp. {Machine gun}, a breech-loading gun or a group of such guns, mounted on a carriage or other holder, and having a reservoir containing cartridges which are loaded into the gun or guns and fired in rapid succession. In earlier models, such as the {Gatling gun}, the cartridges were loaded by machinery operated by turning a crank. In modern versions the loading of cartidges is accomplished by levers operated by the recoil of the explosion driving the bullet, or by the pressure of gas within the barrel. Several hundred shots can be fired in a minute by such weapons, with accurate aim. The {Gatling gun}, {Gardner gun}, {Hotchkiss gun}, and {Nordenfelt gun}, named for their inventors, and the French {mitrailleuse}, are machine guns. {To blow great guns} (Naut.), to blow a gale. See {Gun}, n., 3. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Prairie \Prai"rie\, n. [F., an extensive meadow, OF. praerie, LL. prataria, fr. L. pratum a meadow.] 1. An extensive tract of level or rolling land, destitute of trees, covered with coarse grass, and usually characterized by a deep, fertile soil. They abound throughout the Mississippi valley, between the Alleghanies and the Rocky mountains. [1913 Webster] From the forests and the prairies, From the great lakes of the northland. --Longfellow. [1913 Webster] 2. A meadow or tract of grass; especially, a so called natural meadow. [1913 Webster] {Prairie chicken} (Zool.), any American grouse of the genus {Tympanuchus}, especially {Tympanuchus Americanus} (formerly {Tympanuchus cupido}), which inhabits the prairies of the central United States. Applied also to the sharp-tailed grouse. {Prairie clover} (Bot.), any plant of the leguminous genus {Petalostemon}, having small rosy or white flowers in dense terminal heads or spikes. Several species occur in the prairies of the United States. {Prairie dock} (Bot.), a coarse composite plant ({Silphium terebinthaceum}) with large rough leaves and yellow flowers, found in the Western prairies. {Prairie dog} (Zool.), a small American rodent ({Cynomys Ludovicianus}) allied to the marmots. It inhabits the plains west of the Mississippi. The prairie dogs burrow in the ground in large warrens, and have a sharp bark like that of a dog. Called also {prairie marmot}. {Prairie grouse}. Same as {Prairie chicken}, above. {Prairie hare} (Zool.), a large long-eared Western hare ({Lepus campestris}). See {Jack rabbit}, under 2d {Jack}. {Prairie hawk}, {Prairie falcon} (Zool.), a falcon of Western North America ({Falco Mexicanus}). The upper parts are brown. The tail has transverse bands of white; the under parts, longitudinal streaks and spots of brown. {Prairie hen}. (Zool.) Same as {Prairie chicken}, above. {Prairie itch} (Med.), an affection of the skin attended with intense itching, which is observed in the Northern and Western United States; -- also called {swamp itch}, {winter itch}. {Prairie marmot}. (Zool.) Same as {Prairie dog}, above. {Prairie mole} (Zool.), a large American mole ({Scalops argentatus}), native of the Western prairies. {Prairie pigeon}, {Prairie plover}, or {Prairie snipe} (Zool.), the upland plover. See {Plover}, n., 2. {Prairie rattlesnake} (Zool.), the massasauga. {Prairie snake} (Zool.), a large harmless American snake ({Masticophis flavigularis}). It is pale yellow, tinged with brown above. {Prairie squirrel} (Zool.), any American ground squirrel of the genus {Spermophilus}, inhabiting prairies; -- called also {gopher}. {Prairie turnip} (Bot.), the edible turnip-shaped farinaceous root of a leguminous plant ({Psoralea esculenta}) of the Upper Missouri region; also, the plant itself. Called also {pomme blanche}, and {pomme de prairie}. {Prairie warbler} (Zool.), a bright-colored American warbler ({Dendroica discolor}). The back is olive yellow, with a group of reddish spots in the middle; the under parts and the parts around the eyes are bright yellow; the sides of the throat and spots along the sides, black; three outer tail feathers partly white. {Prairie wolf}. (Zool.) See {Coyote}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: prairie n 1: a treeless grassy plain From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: prairie [preri] prairie From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: prairie [prɛri] meadow

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.6785 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).