Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for power (5 entries) (6.0853 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -power-, *power*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Accumulation \Ac*cu`mu*la"tion\, n. [L. accumulatio; cf. F. accumulation.] 1. The act of accumulating, the state of being accumulated, or that which is accumulated; as, an accumulation of earth, of sand, of evils, of wealth, of honors. [1913 Webster] 2. (Law) The concurrence of several titles to the same proof. [1913 Webster] {Accumulation of energy} or {power}, the storing of energy by means of weights lifted or masses put in motion; electricity stored. {An accumulation of degrees} (Eng. Univ.), the taking of several together, or at smaller intervals than usual or than is allowed by the rules. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Power \Pow"er\, n. (Zool.) Same as {Poor}, the fish. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Power \Pow"er\, n. [OE. pouer, poer, OF. poeir, pooir, F. pouvoir, n. & v., fr. LL. potere, for L. posse, potesse, to be able, to have power. See {Possible}, {Potent}, and cf. {Posse comitatus}.] 1. Ability to act, regarded as latent or inherent; the faculty of doing or performing something; capacity for action or performance; capability of producing an effect, whether physical or moral: potency; might; as, a man of great power; the power of capillary attraction; money gives power. "One next himself in power, and next in crime." --Milton. [1913 Webster] 2. Ability, regarded as put forth or exerted; strength, force, or energy in action; as, the power of steam in moving an engine; the power of truth, or of argument, in producing conviction; the power of enthusiasm. "The power of fancy." --Shak. [1913 Webster] 3. Capacity of undergoing or suffering; fitness to be acted upon; susceptibility; -- called also {passive power}; as, great power of endurance. [1913 Webster] Power, then, is active and passive; faculty is active power or capacity; capacity is passive power. --Sir W. Hamilton. [1913 Webster] 4. The exercise of a faculty; the employment of strength; the exercise of any kind of control; influence; dominion; sway; command; government. [1913 Webster] Power is no blessing in itself but when it is employed to protect the innocent. --Swift. [1913 Webster] 5. The agent exercising an ability to act; an individual invested with authority; an institution, or government, which exercises control; as, the great powers of Europe; hence, often, a superhuman agent; a spirit; a divinity. "The powers of darkness." --Milton. [1913 Webster] And the powers of the heavens shall be shaken. --Matt. xxiv. 29. [1913 Webster] 6. A military or naval force; an army or navy; a great host. --Spenser. [1913 Webster] Never such a power . . . Was levied in the body of a land. --Shak. [1913 Webster] 7. A large quantity; a great number; as, a power o? good things. [Colloq.] --Richardson. [1913 Webster] 8. (Mech.) (a) The rate at which mechanical energy is exerted or mechanical work performed, as by an engine or other machine, or an animal, working continuously; as, an engine of twenty horse power. [1913 Webster] Note: The English unit of power used most commonly is the horse power. See {Horse power}. [1913 Webster] (b) A mechanical agent; that from which useful mechanical energy is derived; as, water power; steam power; hand power, etc. (c) Applied force; force producing motion or pressure; as, the power applied at one and of a lever to lift a weight at the other end. [1913 Webster] Note: This use in mechanics, of power as a synonym for force, is improper and is becoming obsolete. [1913 Webster] (d) A machine acted upon by an animal, and serving as a motor to drive other machinery; as, a dog power. [1913 Webster] Note: Power is used adjectively, denoting, driven, or adapted to be driven, by machinery, and not actuated directly by the hand or foot; as, a power lathe; a power loom; a power press. [1913 Webster] 9. (Math.) The product arising from the multiplication of a number into itself; as, a square is the second power, and a cube is third power, of a number. [1913 Webster] 10. (Metaph.) Mental or moral ability to act; one of the faculties which are possessed by the mind or soul; as, the power of thinking, reasoning, judging, willing, fearing, hoping, etc. --I. Watts. [1913 Webster] The guiltiness of my mind, the sudden surprise of my powers, drove the grossness . . . into a received belief. --Shak. [1913 Webster] 11. (Optics) The degree to which a lens, mirror, or any optical instrument, magnifies; in the telescope, and usually in the microscope, the number of times it multiplies, or augments, the apparent diameter of an object; sometimes, in microscopes, the number of times it multiplies the apparent surface. [1913 Webster] 12. (Law) An authority enabling a person to dispose of an interest vested either in himself or in another person; ownership by appointment. --Wharton. [1913 Webster] 13. Hence, vested authority to act in a given case; as, the business was referred to a committee with power. [1913 Webster] Note: Power may be predicated of inanimate agents, like the winds and waves, electricity and magnetism, gravitation, etc., or of animal and intelligent beings; and when predicated of these beings, it may indicate physical, mental, or moral ability or capacity. [1913 Webster] {Mechanical powers}. See under {Mechanical}. {Power loom}, or {Power press}. See Def. 8 (d), note. {Power of attorney}. See under {Attorney}. {Power of a point} (relative to a given curve) (Geom.), the result of substituting the coordinates of any point in that expression which being put equal to zero forms the equation of the curve; as, x^{2} + y^{2} - 100 is the power of the point x, y, relative to the circle x^{2} + y^{2} - 100 = 0. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: power n 1: possession of controlling influence; "the deterrent power of nuclear weapons"; "the power of his love saved her"; "his powerfulness was concealed by a gentle facade" [syn: {power}, {powerfulness}] [ant: {impotence}, {impotency}, {powerlessness}] 2: (physics) the rate of doing work; measured in watts (= joules/second) 3: possession of the qualities (especially mental qualities) required to do something or get something done; "danger heightened his powers of discrimination" [syn: {ability}, {power}] [ant: {inability}] 4: (of a government or government official) holding an office means being in power; "being in office already gives a candidate a great advantage"; "during his first year in office"; "during his first year in power"; "the power of the president" [syn: {office}, {power}] 5: one possessing or exercising power or influence or authority; "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be with you"; "the forces of evil" [syn: {power}, {force}] 6: a mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself [syn: {exponent}, {power}, {index}] 7: physical strength [syn: {might}, {mightiness}, {power}] 8: a state powerful enough to influence events throughout the world [syn: {world power}, {major power}, {great power}, {power}, {superpower}] 9: a very wealthy or powerful businessman; "an oil baron" [syn: {baron}, {big businessman}, {business leader}, {king}, {magnate}, {mogul}, {power}, {top executive}, {tycoon}] v 1: supply the force or power for the functioning of; "The gasoline powers the engines" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: POWER Power Optimization With Enhanced RISC [chip] (IBM, Apple, Motorola)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0853 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).