Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for potent (92 entries) (0.5428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potent-, *potent*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potent[ADJ] มีอำนาจ, See also: สามารถ, Syn. great, influential, mighty, Ant. weak, powerless
potentate[N] ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign
potential[ADJ] ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. possible, inherent
potential[N] ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence
potentiate[VT] เสริมบารมี, See also: เพิ่มอำนาจ
potentiality[N] ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility
potential difference[N] ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า, See also: ศักย์ไฟฟ้า, Syn. voltage

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potentialศักยะ, ศักย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential functionฟังก์ชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential gradientความชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential userผู้มีศักยภาพจะใช้ (บริการ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
potential, actionศักยะงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential, restingศักยะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potentialityศักยภาพ, ภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า potent **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
potent"Your army is impotent against mine!!" he laughed.
potentAll children are potential geniuses.
potentIts potential influence cannot be overestimated.
potentThe physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.
potentThose children are potential customers.
potentEveryone, whether an actual or potential patient.
potentEducation aims to develop potential abilities.
potentWe will take it to the potential customers.
potentPotential customers have been listed.
potentOur words are potentially ambiguous.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potent(โพ'เทินทฺ) adj. มีกำลัง,มีอำนาจ,มีพลัง,มีผล,แรง,สามารถ,มีอำนาจ,สามารถสืบพันธ์ได้., See also: potentness n.
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้,เป็นได้,กลายเป็นได้,มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่,ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้,ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่,ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
potentially(พะแทน'เชิลลี) adj. เป็นไปได้
potentiate(โพเทน'ชิเอท) vt. เสริมผล,เสริมกำลัง,เสริมอำนาจ, See also: potentiation n. potentiator n., Syn. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
potential(adj) ศักยะ,อาจเป็นไปได้,สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
เข้มเเข็ง[V] strong, See also: potent, solid, impregnable, Syn. แข็งแกร่ง, Example: สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic   
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์[n. exp.] (kān phatthanā sakkayaphāp manut) EN: human potential development   
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng sak) EN: potential difference   FR: différence de potentiel [f]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tāng sak faifā) EN: electrical potential differenc   
พลังแฝง[n. exp.] (phalang faēng) EN: potential ; potentiality ; latent energy   FR: potentiel [m] ; énergie potentielle [f]
พลังงานศักย์[n. exp.] (phalang-ngān sak) EN: potential energy   FR: énergie potentielle [f]
พลังงานศักย์โน้มถ่วง [n. exp.] (phalang-ngān sak nōmthūang) EN: gravitational potential energy   FR: énergie potentielle gravitationnelle [f]
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น[n. exp.] (phalang-ngān sak yeūtyun) EN: elastic potential energy   FR: énergie potentielle élastique [f]
พญา[n.] (phayā) EN: king ; potentat   FR: roi [m] ; souverain [m] ; potentat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTENT P OW1 T AH0 N T
POTENTATE P OW1 T AH0 N T EY2 T
POTENTIAL P AH0 T EH1 N SH AH0 L
POTENTIAL P AH0 T EH1 N CH AH0 L
POTENTATES P OW1 T AH0 N T EY2 T S
POTENTIALS P AH0 T EH1 N CH AH0 L Z
POTENTIALS P AH0 T EH1 N SH AH0 L Z
POTENTIALLY P AH0 T EH1 N SH AH0 L IY0
POTENTIALLY P AH0 T EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potent (j) (p ou1 t n t)
potently (a) (p ou1 t n t l ii)
potentate (n) (p ou1 t n t ei t)
potential (n) (p @1 t e1 n sh l)
potentates (n) (p ou1 t n t ei t s)
potentials (n) (p @1 t e1 n sh l z)
potentially (a) (p @1 t e1 n sh @ l ii)
potentiality (n) (p @1 t e2 n sh i a1 l i t ii)
potentialities (n) (p @1 t e2 n sh i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势能[shi4 neng2, 勢能] potential energy [Add to Longdo]
势阱[shi4 jing3, 勢阱] potential well (phys.) [Add to Longdo]
势降[shi4 jiang4, 勢降] potential drop (elec.) [Add to Longdo]
潜力[qian2 li4, 潛力] potential; capacity [Add to Longdo]
潜在威胁[qian2 zai4 wei1 xie2, 潛在威脅] potential threat; potential menace [Add to Longdo]
潜在媒介[qian2 zai4 mei2 jie4, 潛在媒介] potential vector [Add to Longdo]
潜能[qian2 neng2, 潛能] potential; hidden capability [Add to Longdo]
电位器[dian4 wei4 qi4, 電位器] potentiometer [Add to Longdo]
电位计[dian4 wei4 ji4, 電位計] potentiometer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポテンツ[, potentsu] (n) potency (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möglichkeit {f} | Möglichkeiten {pl}potentiality | potentialities [Add to Longdo]
Potentat {m}potentate [Add to Longdo]
Potentialdifferenz {f}driving head [Add to Longdo]
Potentiometer {n} [electr.]potentiometer [Add to Longdo]
Potenzialausgleich {m}; Potentialausgleich {m} [alt]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Potenzial {n}; Potential {n} [alt]potential [Add to Longdo]
Potenzierung {f}potentialization [Add to Longdo]
Spannungsteiler {m}potential divider [Add to Longdo]
Teilspannungsmesser {m}potentiometer [Add to Longdo]
möglich; eventuell {adj}potential [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Potent \Po"tent\, n. 1. A prince; a potentate. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 2. [See {Potence}.] A staff or crutch. [Obs.] [1913 Webster] 3. (Her.) One of the furs; a surface composed of patches which are supposed to represent crutch heads; they are always alternately argent and azure, unless otherwise specially mentioned. [1913 Webster] {Counter potent} (Her.), a fur differing from potent in the arrangement of the patches. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Potent \Po"tent\, a. [L. potens, -entis, p. pr. of posse to be able, to have power, fr. potis able, capable (akin to Skr. pati master, lord) + esse to be. See {Host} a landlord, {Am}, and cf. {Despot}, {Podesta}, {Possible}, {Power}, {Puissant}.] 1. Producing great physical effects; forcible; powerful' efficacious; as, a potent medicine. "Harsh and potent injuries." --Shak. [1913 Webster] Moses once more his potent rod extends. --Milton. [1913 Webster] 2. Having great authority, control, or dominion; puissant; mighty; influential; as, a potent prince. "A potent dukedom." --Shak. [1913 Webster] Most potent, grave, and reverend signiors. --Shak. [1913 Webster] 3. Powerful, in an intellectual or moral sense; having great influence; as, potent interest; a potent argument. [1913 Webster] {Cross potent}. (Her.) See Illust. (7) of {Cross}. [1913 Webster] Syn: Powerful; mighty; puissant; strong; able; efficient; forcible; efficacious; cogent; influential. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: potent adj 1: having great influence [syn: {potent}, {powerful}] 2: having or wielding force or authority; "providing the ground soldier with increasingly potent weapons" [syn: {potent}, {strong}] 3: having a strong physiological or chemical effect; "a potent toxin"; "potent liquor"; "a potent cup of tea", "a stiff drink" [syn: {potent}, {strong}, {stiff}] [ant: {impotent}] 4: (of a male) capable of copulation [syn: {potent}, {virile}] [ant: {impotent}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: potent [poːtɛnt] potently

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5428 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).