Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pot (10 entries) (6.0773 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pot-, *pot*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pot \Pot\, n. [Akin to LG. pott, D. pot, Dan. potte, Sw. potta, Icel. pottr, F. pot; of unknown origin.] 1. A metallic or earthen vessel, appropriated to any of a great variety of uses, as for boiling meat or vegetables, for holding liquids, for plants, etc.; as, a quart pot; a flower pot; a bean pot. [1913 Webster] 2. An earthen or pewter cup for liquors; a mug. [1913 Webster] 3. The quantity contained in a pot; a potful; as, a pot of ale. "Give her a pot and a cake." --De Foe. [1913 Webster] 4. A metal or earthenware extension of a flue above the top of a chimney; a chimney pot. [1913 Webster] 5. A crucible; as, a graphite pot; a melting pot. [1913 Webster] 6. A wicker vessel for catching fish, eels, etc. [1913 Webster] 7. A perforated cask for draining sugar. --Knight. [1913 Webster] 8. A size of paper. See {Pott}. [1913 Webster] 9. marijuana. [slang] [PJC] 10. The total of the bets at stake at one time, as in racing or card playing; the pool; also (Racing, Eng.) a horse heavily backed; a favorite. [Slang] [Webster 1913 Suppl.] 11. (Armor) A plain defensive headpiece; later, and perhaps in a jocose sense, any helmet; -- called also {pot helmet}. [Webster 1913 Suppl.] 12. (Card Playing) The total of the bets at one time; the pool. [Webster 1913 Suppl.] {Jack pot}. See under 2d {Jack}. {Pot cheese}, cottage cheese. See under {Cottage}. {Pot companion}, a companion in drinking. {Pot hanger}, a pothook. {Pot herb}, any plant, the leaves or stems of which are boiled for food, as spinach, lamb's-quarters, purslane, and many others. {Pot hunter}, one who kills anything and everything that will help to fill has bag; also, a hunter who shoots game for the table or for the market. {Pot metal}. (a) The metal from which iron pots are made, different from common pig iron. (b) An alloy of copper with lead used for making large vessels for various purposes in the arts. --Ure. (c) A kind of stained glass, the colors of which are incorporated with the melted glass in the pot. --Knight. {Pot plant} (Bot.), either of the trees which bear the monkey-pot. {Pot wheel} (Hydraul.), a noria. {To go to pot}, to go to destruction; to come to an end of usefulness; to become refuse. [Colloq.] --Dryden. --J. G. Saxe. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pot \Pot\, v. t. [imp. & p. p. {Potted}; p. pr. & vb. n. {Potting}.] 1. To place or inclose in pots; as: (a) To preserve seasoned in pots. "Potted fowl and fish." --Dryden. (b) To set out or cover in pots; as, potted plants or bulbs. (c) To drain; as, to pot sugar, by taking it from the cooler, and placing it in hogsheads, etc., having perforated heads, through which the molasses drains off. --B. Edwards. (d) (Billiards) To pocket. [1913 Webster] 2. To shoot for the pot, i.e., cooking; to secure or hit by a pot shot; to shoot when no special skill is needed. When hunted, it [the jaguar] takes refuge in trees, and this habit is well known to hunters, who pursue it with dogs and pot it when treed. --Encyc. of Sport. [Webster 1913 Suppl.] 3. To secure; gain; win; bag. [Colloq.] [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pot \Pot\, v. i. 1. To tipple; to drink. [Obs. or Prov. Eng.] [1913 Webster] It is less labor to plow than to pot it. --Feltham. [1913 Webster] 2. To take a pot shot or shots, as at game or an enemy. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Consolation game \Con`so*la"tion game\, match \match\, pot \pot\, race \race\, etc. A game, match, etc., open only to losers in early stages of contests. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pot n 1: metal or earthenware cooking vessel that is usually round and deep; often has a handle and lid 2: a plumbing fixture for defecation and urination [syn: {toilet}, {can}, {commode}, {crapper}, {pot}, {potty}, {stool}, {throne}] 3: the quantity contained in a pot [syn: {pot}, {potful}] 4: a container in which plants are cultivated [syn: {pot}, {flowerpot}] 5: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}] 6: the cumulative amount involved in a game (such as poker) [syn: {pot}, {jackpot}, {kitty}] 7: slang for a paunch [syn: {pot}, {potbelly}, {bay window}, {corporation}, {tummy}] 8: a resistor with three terminals, the third being an adjustable center terminal; used to adjust voltages in radios and TV sets [syn: {potentiometer}, {pot}] 9: street names for marijuana [syn: {pot}, {grass}, {green goddess}, {dope}, {weed}, {gage}, {sess}, {sens}, {smoke}, {skunk}, {locoweed}, {Mary Jane}] v 1: plant in a pot; "He potted the palm" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: break 1. kırık, çatlak, aralık, açıklık, fasıla 2. atılma 3. kaçış 4. ani kesiş, ani düşüş 5. az bir miktar, parça, kısım 6. (k.dili.) fırsat, şans 7. (k.dili.) gaf, pot 8. (elek.) devrenin bozulması, devrenin kapanması 9. cazda solo bölüm 10. borsada ani fiyat düşüşü 11. (matb.) paragraflar arasındaki fasıla 12. (matb.), (çoğ.) bir metinden bazı kısımların atlandığını gösteren noktalar(...) a bad break fena bir pot, şanssızlık. the break of day günün ağarması. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: contretemps 1. gaf, pot 2. insanı mahcup eden veya zor duruma düşüren bir olay. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fauxpas 1. (Fr.) kusur, kabahat, pot, toplum kurallarına aykırı davranış. make afaux pas pot kırmak, çam devirmek, kusurlu bir davranışta bulunmak. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: pot [pɔt] jug; pot jug; box; container; vessel vase; vessel From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: pot [po] jug; pot vase; vessel

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0773 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).