Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for posting (4 entries) (3.6677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posting-, *posting*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Post \Post\, v. t. [imp. & p. p. {Posted}; p. pr. & vb. n. {Posting}.] 1. To attach to a post, a wall, or other usual place of affixing public notices; to placard; as, to post a notice; to post playbills. [1913 Webster] Note: Formerly, a large post was erected before the sheriff's office, or in some public place, upon which legal notices were displayed. This way of advertisement has not entirely gone of use. [1913 Webster] 2. To hold up to public blame or reproach; to advertise opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to post one for cowardice. [1913 Webster] On pain of being posted to your sorrow Fail not, at four, to meet me. --Granville. [1913 Webster] 3. To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or the like. [1913 Webster] 4. To assign to a station; to set; to place; as, to post a sentinel. "It might be to obtain a ship for a lieutenant, . . . or to get him posted." --De Quincey. [1913 Webster] 5. (Bookkeeping) To carry, as an account, from the journal to the ledger; as, to post an account; to transfer, as accounts, to the ledger. [1913 Webster] You have not posted your books these ten years. --Arbuthnot. [1913 Webster] 6. To place in the care of the post; to mail; as, to post a letter. [1913 Webster] 7. To inform; to give the news to; to make (one) acquainted with the details of a subject; -- often with up. [1913 Webster] Thoroughly posted up in the politics and literature of the day. --Lond. Sat. Rev. [1913 Webster] {To post off}, to put off; to delay. [Obs.] "Why did I, venturously, post off so great a business?" --Baxter. {To post over}, to hurry over. [Obs.] --Fuller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Posting \Post"ing\, n. 1. The act of traveling post. [1913 Webster] 2. (Bookkeeping) The act of transferring an account, as from the journal to the ledger. [1913 Webster] {Posting house}, a post house. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: posting n 1: a sign posted in a public place as an advertisement; "a poster advertised the coming attractions" [syn: {poster}, {posting}, {placard}, {notice}, {bill}, {card}] 2: (bookkeeping) a listing on the company's records; "the posting was made in the cash account" 3: the transmission of a letter; "the postmark indicates the time of mailing" [syn: {mailing}, {posting}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: posting n. Noun corresp. to v.: {post} (but note that {post} can be nouned). Distinguished from a ?letter? or ordinary {email} message by the fact that it is broadcast rather than point-to-point. It is not clear whether messages sent to a small mailing list are postings or email; perhaps the best dividing line is that if you don't know the names of all the potential recipients, it is a posting.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  posting 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
posting
 • /P OW1 S T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [post]
 • ด้านหลัง: ภายหลัง [Lex2]
 • เสา: เสาปัก [Lex2]
 • เสาประตู (กีฬา)[Lex2]
 • แจ้ง: บันทึกลงในบัญชี [Lex2]
 • ประกาศ[Lex2]
 • ที่มั่น: กองกำลังรักษาการณ์, ฐาน [Lex2]
 • สถานี: สถานที่ทำงาน [Lex2]
 • ตำแหน่ง: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่ [Lex2]
 • จัดให้ทำงาน[Lex2]
 • จัดกำลัง[Lex2]
 • การไปรษณีย์[Lex2]
 • ส่งจดหมาย: เขียนจดหมาย, ส่งไปรษณีย์ [Lex2]
 • |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์ [LongdoDE]
 • (โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ [Hope]
 • (vt) วางกำลัง,ประจำตำแหน่ง,ส่งทางไปรษณีย์,ปิดประกาศ [Nontri]
 • /P OW1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Posting, Postings

Similar FRENCH words suggested by aspell:
basting, poing, potin, postions, postons, listing, potins, bastings, potina, potine, potiné, postier, pouding, footing, lasting, postiez, poings, obstina, obstine, obstiné

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.6677 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).