Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for port (15 entries) (5.893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -port-, *port*.

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Larboard \Lar"board`\, n. [Lar- is of uncertain origin, possibly the same as lower, i. e., humbler in rank, because the starboard side is considered by mariners as higher in rank; cf. D. laag low, akin to E. low. See {Board}, n., 8.] (Naut.) The left-hand side of a ship to one on board facing toward the bow; port; -- opposed to {starboard}. [1913 Webster] Note: Larboard is a nearly obsolete term, having been superseded by {port} to avoid liability of confusion with starboard, owing to similarity of sound. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Port \Port\, n. [F. porte, L. porta, akin to portus; cf. AS. porte, fr. L. porta. See {Port} a harbor, and cf. {Porte}.] 1. A passageway; an opening or entrance to an inclosed place; a gate; a door; a portal. [Archaic] [1913 Webster] Him I accuse The city ports by this hath entered. --Shak. [1913 Webster] Form their ivory port the cherubim Forth issuing. --Milton. [1913 Webster] 2. (Naut.) An opening in the side of a vessel; an embrasure through which cannon may be discharged; a porthole; also, the shutters which close such an opening. [1913 Webster] Her ports being within sixteen inches of the water. --Sir W. Raleigh. [1913 Webster] 3. (Mach.) A passageway in a machine, through which a fluid, as steam, water, etc., may pass, as from a valve to the interior of the cylinder of a steam engine; an opening in a valve seat, or valve face. [1913 Webster] {Air port}, {Bridle port}, etc. See under {Air}, {Bridle}, etc. {Port bar} (Naut.), a bar to secure the ports of a ship in a gale. {Port lid} (Naut.), a lid or hanging for closing the portholes of a vessel. {Steam port}, & {Exhaust port} (Steam Engine), the ports of the cylinder communicating with the valve or valves, for the entrance or exit of the steam, respectively. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Port \Port\, n. [From Oporto, in Portugal, i. e., ? porto the port, L. portus. See {Port} harbor.] A dark red or purple astringent wine made in Portugal. It contains a large percentage of alcohol. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Port \Port\, n. [AS. port, L. portus: cf. F. port. See {Farm}, v., {Ford}, and 1st, 3d, & 4h {Port}.] 1. A place where ships may ride secure from storms; a sheltered inlet, bay, or cove; a harbor; a haven. Used also figuratively. [1913 Webster] Peering in maps for ports and piers and roads. --Shak. [1913 Webster] We are in port if we have Thee. --Keble. [1913 Webster] 2. In law and commercial usage, a harbor where vessels are admitted to discharge and receive cargoes, from whence they depart and where they finish their voyages. [1913 Webster] {Free port}. See under {Free}. {Port bar}. (Naut,) (a) A boom. See {Boom}, 4, also {Bar}, 3. (b) A bar, as of sand, at the mouth of, or in, a port. {Port charges} (Com.), charges, as wharfage, etc., to which a ship or its cargo is subjected in a harbor. {Port of entry}, a harbor where a customhouse is established for the legal entry of merchandise. {Port toll} (Law), a payment made for the privilege of bringing goods into port. {Port warden}, the officer in charge of a port; a harbor master. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Port \Port\, n. [F. port, fr. porter to carry, L. portare, prob. akin to E. fare, v. See {Port} harbor, and cf. {Comport}, {Export}, {Sport}.] The manner in which a person bears himself; deportment; carriage; bearing; demeanor; hence, manner or style of living; as, a proud port. [archaic] --Spenser. [1913 Webster] And of his port as meek as is a maid. --Chaucer. [1913 Webster] The necessities of pomp, grandeur, and a suitable port in the world. --South. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Port \Port\, n. [Etymology uncertain.] (Naut.) The larboard or left side of a ship (looking from the stern toward the bow); as, a vessel heels to port. See {Note} under {Larboard}. Also used adjectively. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Port \Port\, v. t. (Naut.) To turn or put to the left or larboard side of a ship; -- said of the helm, and used chiefly in the imperative, as a command; as, port your helm. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Port \Port\, v. t. [imp. & p. p. {Ported}; p. pr. & vb. n. {Porting}.] [F. porter, L. portare to carry. See {Port} demeanor.] 1. To carry; to bear; to transport. [Obs.] [1913 Webster] They are easily ported by boat into other shires. --Fuller. [1913 Webster] 2. (Mil.) To throw, as a musket, diagonally across the body, with the lock in front, the right hand grasping the small of the stock, and the barrel sloping upward and crossing the point of the left shoulder; as, to port arms. [1913 Webster] Began to hem him round with ported spears. --Milton. [1913 Webster] {Port arms}, a position in the manual of arms, executed as above. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: port adj 1: located on the left side of a ship or aircraft [syn: {port}, {larboard}] n 1: a place (seaport or airport) where people and merchandise can enter or leave a country 2: sweet dark-red dessert wine originally from Portugal [syn: {port}, {port wine}] 3: an opening (in a wall or ship or armored vehicle) for firing through [syn: {port}, {embrasure}, {porthole}] 4: the left side of a ship or aircraft to someone who is aboard and facing the bow or nose [syn: {larboard}, {port}] [ant: {starboard}] 5: (computer science) computer circuit consisting of the hardware and associated circuitry that links one device with another (especially a computer and a hard disk drive or other peripherals) [syn: {interface}, {port}] v 1: put or turn on the left side, of a ship; "port the helm" 2: bring to port; "the captain ported the ship at night" 3: land at or reach a port; "The ship finally ported" 4: turn or go to the port or left side, of a ship; "The big ship was slowly porting" 5: carry, bear, convey, or bring; "The small canoe could be ported easily" 6: carry or hold with both hands diagonally across the body, especially of weapons; "port a rifle" 7: drink port; "We were porting all in the club after dinner" 8: modify (software) for use on a different machine or platform From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: port gate; gateway; portal From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: port [pɔr] postage harbor; harbour; port From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: port gate; gateway; portal From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: port [pɔrt] postage From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pt. 1. (kıs.) part payment pint, point, port. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: port [pɔrt] port

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.893 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).