Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for poorest (1 entries) (3.7684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poorest-, *poorest*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Poor \Poor\, a. [Compar. {Poorer} (?; 254); superl. {Poorest}.] [OE. poure or povre, OF. povre, F. pauvre, L. pauper; the first syllable of which is probably akin to paucus few (see {Paucity}, {Few}), and the second to parare to prepare, procure. See {Few}, and cf. {Parade}, {Pauper}, {Poverty}.] 1. Destitute of property; wanting in material riches or goods; needy; indigent. [1913 Webster] Note: It is often synonymous with indigent and with necessitous denoting extreme want. It is also applied to persons who are not entirely destitute of property, but who are not rich; as, a poor man or woman; poor people. [1913 Webster] 2. (Law) So completely destitute of property as to be entitled to maintenance from the public. [1913 Webster] 3. Hence, in very various applications: Destitute of such qualities as are desirable, or might naturally be expected; as: (a) Wanting in fat, plumpness, or fleshiness; lean; emaciated; meager; as, a poor horse, ox, dog, etc. "Seven other kine came up after them, poor and very ill-favored and lean-fleshed." --Gen. xli. 19. (b) Wanting in strength or vigor; feeble; dejected; as, poor health; poor spirits. "His genius . . . poor and cowardly." --Bacon. (c) Of little value or worth; not good; inferior; shabby; mean; as, poor clothes; poor lodgings. "A poor vessel." --Clarendon. (d) Destitute of fertility; exhausted; barren; sterile; -- said of land; as, poor soil. (e) Destitute of beauty, fitness, or merit; as, a poor discourse; a poor picture. (f) Without prosperous conditions or good results; unfavorable; unfortunate; unconformable; as, a poor business; the sick man had a poor night. (g) Inadequate; insufficient; insignificant; as, a poor excuse. [1913 Webster] That I have wronged no man will be a poor plea or apology at the last day. --Calamy. [1913 Webster] 4. Worthy of pity or sympathy; -- used also sometimes as a term of endearment, or as an expression of modesty, and sometimes as a word of contempt. [1913 Webster] And for mine own poor part, Look you, I'll go pray. --Shak. [1913 Webster] Poor, little, pretty, fluttering thing. --Prior. [1913 Webster] 5. Free from self-assertion; not proud or arrogant; meek. "Blessed are the poor in spirit." --Matt. v. 3. [1913 Webster] {Poor law}, a law providing for, or regulating, the relief or support of the poor. {Poor man's treacle} (Bot.), garlic; -- so called because it was thought to be an antidote to animal poison. [Eng] --Dr. Prior. {Poor man's weatherglass} (Bot.), the red-flowered pimpernel ({Anagallis arvensis}), which opens its blossoms only in fair weather. {Poor rate}, an assessment or tax, as in an English parish, for the relief or support of the poor. {Poor soldier} (Zool.), the friar bird. {The poor}, those who are destitute of property; the indigent; the needy. In a legal sense, those who depend on charity or maintenance by the public. "I have observed the more public provisions are made for the poor, the less they provide for themselves." --Franklin. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  poorest 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
poorest
 • /P UH1 R AH0 S T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [poor]
 • ยากจน: ขัดสน, ขาดแคลน, อัตคัด, ยากแค้น [Lex2]
 • คุณภาพเลว: ไม่ดี [Lex2]
 • ต่ำต้อย: น่าสังเวช, น่าสงสาร [Lex2]
 • คนจน[Lex2]
 • (พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน ###SW. poorly adv. ###S. needy,indigent,penniless [Hope]
 • (adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย [Nontri]
 • /P UH1 R/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Pore, Protest, Moores, Podest, porös, Poet, Port, Pommes, Pose, Pope, Poker, Power, Spore, Posse, Pforte, Loire, Pfote, Lore, Moor, Pool, Hoare, Polle, Probe

Similar FRENCH words suggested by aspell:
poreuse, poreuses, pauvrets, boirez, boirait

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.7684 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).