Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for poison (5 entries) (6.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poison-, *poison*. Possible hiragana form: ぽいそん

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Poison \Poi"son\, n. [F. poison, in Old French also, a potion, fr. L. potio a drink, draught, potion, a poisonous draught, fr. potare to drink. See {Potable}, and cf. {Potion}.] 1. Any agent which, when introduced into the animal organism, is capable of producing a morbid, noxious, or deadly effect upon it; as, morphine is a deadly poison; the poison of pestilential diseases. [1913 Webster] 2. That which taints or destroys moral purity or health; as, the poison of evil example; the poison of sin. [1913 Webster] {Poison ash}. (Bot.) (a) A tree of the genus {Amyris} ({Amyris balsamifera}) found in the West Indies, from the trunk of which a black liquor distills, supposed to have poisonous qualities. (b) The poison sumac ({Rhus venenata}). [U. S.] {Poison dogwood} (Bot.), poison sumac. {Poison fang} (Zool.), one of the superior maxillary teeth of some species of serpents, which, besides having the cavity for the pulp, is either perforated or grooved by a longitudinal canal, at the lower end of which the duct of the poison gland terminates. See Illust. under {Fang}. {Poison gland} (Biol.), a gland, in animals or plants, which secretes an acrid or venomous matter, that is conveyed along an organ capable of inflicting a wound. {Poison hemlock} (Bot.), a poisonous umbelliferous plant ({Conium maculatum}). See {Hemlock}. {Poison ivy} (Bot.), a poisonous climbing plant (formerly {Rhus Toxicodendron}, or {Rhus radicans}, now classified as {Toxicodendron radicans}) of North America. It is common as a climbing vine, especially found on tree trunks, or walls, or as a low, spreading vine or as a shrub. As a low vine it grows well in lightly shaded areas, recognizable by growing in clusters of three leaves. Its leaves are trifoliate, rhombic-ovate, and variously notched. Its form varies slightly from location to location, leading to some speculation that it may consist of more than one species. Many people are poisoned by it, though some appear resistant to its effects. Touching the leaves may leave a residue of an oil on the skin, and if not washed off quickly, sensitive areas of skin become reddened and develop multiple small blisters, lasting for several days to several weeks, and causing a persistent itch. The toxic reaction is due to an oil, present in all parts of the plant except the pollen, called {urushiol}, the active component of which is the compound {pentadecylacatechol} (according to [a href="http:]/www.jaxmed.com/articles/Diseases/poison_ivy_dermatitis.htm">Charles H. Booras). See {Poison sumac}. It is related to {poison oak}, and is also called {mercury}. {Poison nut}. (Bot.) (a) Nux vomica. (b) The tree which yields this seed ({Strychnos Nuxvomica}). It is found on the Malabar and Coromandel coasts. {Poison oak} (Bot.), a dermatitis-producing plant often lumped together with the poison ivy ({Toxicodendron radicans}) in common terminology, but more properly distinguished as the more shrubby {Toxicodendron quercifolium} (syn. {Toxicodendron diversilobum}), common in California and Oregon. Opinion varies as to whether the poison oak and poison ivy are only variants of a single species. See {poison ivy}, above. {Poison sac}. (Zool.) Same as {Poison gland}, above. See Illust. under {Fang}. {Poison sumac} (Bot.), a poisonous shrub formerly considered to be of the genus {Rhus} ({Rhus venenata}), but now classified as {Toxicodendron vernix}; -- also called {poison ash}, {poison dogwood}, and {poison elder}. It has pinnate leaves on graceful and slender common petioles, and usually grows in swampy places. Both this plant and the poison ivy ({Toxicodendron radicans}, formerly {Rhus Toxicodendron}) have clusters of smooth greenish white berries, while the red-fruited species of this genus are harmless. The tree ({Rhus vernicifera}) which yields the celebrated Japan lacquer is almost identical with the poison sumac, and is also very poisonous. The juice of the poison sumac also forms a lacquer similar to that of Japan. [1913 Webster +PJC] Syn: Venom; virus; bane; pest; malignity. Usage: {Poison}, {Venom}. Poison usually denotes something received into the system by the mouth, breath, etc. Venom is something discharged from animals and received by means of a wound, as by the bite or sting of serpents, scorpions, etc. Hence, venom specifically implies some malignity of nature or purpose. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Poison \Poi"son\, v. t. [imp. & p. p. {Poisoned}; p. pr. & vb. n. {Poisoning}.] [Cf. OF. poisonner, F. empoissoner, L. potionare to give to drink. See {Poison}, n.] [1913 Webster] 1. To put poison upon or into; to infect with poison; as, to poison an arrow; to poison food or drink. "The ingredients of our poisoned chalice." --Shak. [1913 Webster] 2. To injure or kill by poison; to administer poison to. [1913 Webster] If you poison us, do we not die ? --Shak. [1913 Webster] 3. To taint; to corrupt; to vitiate; as, vice poisons happiness; slander poisoned his mind. [1913 Webster] Whispering tongues can poison truth. --Coleridge. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Poison \Poi"son\, v. i. To act as, or convey, a poison. [1913 Webster] Tooth that poisons if it bite. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: poison n 1: any substance that causes injury or illness or death of a living organism [syn: {poison}, {toxicant}, {poisonous substance}] 2: anything that harms or destroys; "the poison of fascism" v 1: spoil as if by poison; "poison someone's mind"; "poison the atmosphere in the office" 2: kill with poison; "She poisoned her husband" 3: add poison to; "Her husband poisoned her drink in order to kill her" [syn: {poison}, {envenom}] 4: kill by its poison; "This mushrooms can poison" 5: administer poison to; "She poisoned her husband but he did not die" From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: poison [pwazõ] poison

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0086 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).