Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for point (7 entries) (6.1213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -point-, *point*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Point \Point\ (point), v. t. & i. To appoint. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Point \Point\, n. [F. point, and probably also pointe, L. punctum, puncta, fr. pungere, punctum, to prick. See {Pungent}, and cf. {Puncto}, {Puncture}.] 1. That which pricks or pierces; the sharp end of anything, esp. the sharp end of a piercing instrument, as a needle or a pin. [1913 Webster] 2. An instrument which pricks or pierces, as a sort of needle used by engravers, etchers, lace workers, and others; also, a pointed cutting tool, as a stone cutter's point; -- called also {pointer}. [1913 Webster] 3. Anything which tapers to a sharp, well-defined termination. Specifically: A small promontory or cape; a tract of land extending into the water beyond the common shore line. [1913 Webster] 4. The mark made by the end of a sharp, piercing instrument, as a needle; a prick. [1913 Webster] 5. An indefinitely small space; a mere spot indicated or supposed. Specifically: (Geom.) That which has neither parts nor magnitude; that which has position, but has neither length, breadth, nor thickness, -- sometimes conceived of as the limit of a line; that by the motion of which a line is conceived to be produced. [1913 Webster] 6. An indivisible portion of time; a moment; an instant; hence, the verge. [1913 Webster] When time's first point begun Made he all souls. --Sir J. Davies. [1913 Webster] 7. A mark of punctuation; a character used to mark the divisions of a composition, or the pauses to be observed in reading, or to point off groups of figures, etc.; a stop, as a comma, a semicolon, and esp. a period; hence, figuratively, an end, or conclusion. [1913 Webster] And there a point, for ended is my tale. --Chaucer. [1913 Webster] Commas and points they set exactly right. --Pope. [1913 Webster] 8. Whatever serves to mark progress, rank, or relative position, or to indicate a transition from one state or position to another, degree; step; stage; hence, position or condition attained; as, a point of elevation, or of depression; the stock fell off five points; he won by tenpoints. "A point of precedence." --Selden. "Creeping on from point to point." --Tennyson. [1913 Webster] A lord full fat and in good point. --Chaucer. [1913 Webster] 9. That which arrests attention, or indicates qualities or character; a salient feature; a characteristic; a peculiarity; hence, a particular; an item; a detail; as, the good or bad points of a man, a horse, a book, a story, etc. [1913 Webster] He told him, point for point, in short and plain. --Chaucer. [1913 Webster] In point of religion and in point of honor. --Bacon. [1913 Webster] Shalt thou dispute With Him the points of liberty ? --Milton. [1913 Webster] 10. Hence, the most prominent or important feature, as of an argument, discourse, etc.; the essential matter; esp., the proposition to be established; as, the point of an anecdote. "Here lies the point." --Shak. [1913 Webster] They will hardly prove his point. --Arbuthnot. [1913 Webster] 11. A small matter; a trifle; a least consideration; a punctilio. [1913 Webster] This fellow doth not stand upon points. --Shak. [1913 Webster] [He] cared not for God or man a point. --Spenser. [1913 Webster] 12. (Mus.) A dot or mark used to designate certain tones or time; as: (a) (Anc. Mus.) A dot or mark distinguishing or characterizing certain tones or styles; as, points of perfection, of augmentation, etc.; hence, a note; a tune. "Sound the trumpet -- not a levant, or a flourish, but a point of war." --Sir W. Scott. (b) (Mod. Mus.) A dot placed at the right hand of a note, to raise its value, or prolong its time, by one half, as to make a whole note equal to three half notes, a half note equal to three quarter notes. [1913 Webster] 13. (Astron.) A fixed conventional place for reference, or zero of reckoning, in the heavens, usually the intersection of two or more great circles of the sphere, and named specifically in each case according to the position intended; as, the equinoctial points; the solstitial points; the nodal points; vertical points, etc. See {Equinoctial Nodal}. [1913 Webster] 14. (Her.) One of the several different parts of the escutcheon. See {Escutcheon}. [1913 Webster] 15. (Naut.) (a) One of the points of the compass (see {Points of the compass}, below); also, the difference between two points of the compass; as, to fall off a point. (b) A short piece of cordage used in reefing sails. See {Reef point}, under {Reef}. [1913 Webster] 16. (Anc. Costume) A a string or lace used to tie together certain parts of the dress. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 17. Lace wrought the needle; as, point de Venise; Brussels point. See Point lace, below. [1913 Webster] 18. pl. (Railways) A switch. [Eng.] [1913 Webster] 19. An item of private information; a hint; a tip; a pointer. [Cant, U. S.] [1913 Webster] 20. (Cricket) A fielder who is stationed on the off side, about twelve or fifteen yards from, and a little in advance of, the batsman. [1913 Webster] 21. The attitude assumed by a pointer dog when he finds game; as, the dog came to a point. See {Pointer}. [1913 Webster] 22. (Type Making) A standard unit of measure for the size of type bodies, being one twelfth of the thickness of pica type. See {Point system of type}, under {Type}. [1913 Webster] 23. A tyne or snag of an antler. [1913 Webster] 24. One of the spaces on a backgammon board. [1913 Webster] 25. (Fencing) A movement executed with the saber or foil; as, tierce point. [1913 Webster] 26. (Med.) A pointed piece of quill or bone covered at one end with vaccine matter; -- called also {vaccine point}. [Webster 1913 Suppl.] 27. One of the raised dots used in certain systems of printing and writing for the blind. The first practical system was that devised by Louis Braille in 1829, and still used in Europe (see {Braille}). Two modifications of this are current in the United States: {New York point} founded on three bases of equidistant points arranged in two lines (viz., : :: :::), and a later improvement, {American Braille}, embodying the Braille base (:::) and the New-York-point principle of using the characters of few points for the commonest letters. [Webster 1913 Suppl.] 28. In technical senses: (a) In various games, a position of a certain player, or, by extension, the player himself; as: (1) (Lacrosse & Ice Hockey) The position of the player of each side who stands a short distance in front of the goal keeper; also, the player himself. (2) (Baseball) (pl.) The position of the pitcher and catcher. (b) (Hunting) A spot to which a straight run is made; hence, a straight run from point to point; a cross-country run. [Colloq. Oxf. E. D.] (c) (Falconry) The perpendicular rising of a hawk over the place where its prey has gone into cover. (d) Act of pointing, as of the foot downward in certain dance positions. [Webster 1913 Suppl.] Note: The word point is a general term, much used in the sciences, particularly in mathematics, mechanics, perspective, and physics, but generally either in the geometrical sense, or in that of degree, or condition of change, and with some accompanying descriptive or qualifying term, under which, in the vocabulary, the specific uses are explained; as, boiling point, carbon point, dry point, freezing point, melting point, vanishing point, etc. [1913 Webster] {At all points}, in every particular, completely; perfectly. --Shak. {At point}, {In point}, {At the point}, {In the point}, or {On the point}, as near as can be; on the verge; about (see {About}, prep., 6); as, at the point of death; he was on the point of speaking. "In point to fall down." --Chaucer. "Caius Sidius Geta, at point to have been taken, recovered himself so valiantly as brought day on his side." --Milton. {Dead point}. (Mach.) Same as {Dead center}, under {Dead}. {Far point} (Med.), in ophthalmology, the farthest point at which objects are seen distinctly. In normal eyes the nearest point at which objects are seen distinctly; either with the two eyes together (binocular near point), or with each eye separately (monocular near point). {Nine points of the law}, all but the tenth point; the greater weight of authority. {On the point}. See {At point}, above. {Point lace}, lace wrought with the needle, as distinguished from that made on the pillow. {Point net}, a machine-made lace imitating a kind of Brussels lace (Brussels ground). {Point of concurrence} (Geom.), a point common to two lines, but not a point of tangency or of intersection, as, for instance, that in which a cycloid meets its base. {Point of contrary flexure}, a point at which a curve changes its direction of curvature, or at which its convexity and concavity change sides. {Point of order}, in parliamentary practice, a question of order or propriety under the rules. {Point of sight} (Persp.), in a perspective drawing, the point assumed as that occupied by the eye of the spectator. {Point of view}, the relative position from which anything is seen or any subject is considered. {Points of the compass} (Naut.), the thirty-two points of division of the compass card in the mariner's compass; the corresponding points by which the circle of the horizon is supposed to be divided, of which the four marking the directions of east, west, north, and south, are called cardinal points, and the rest are named from their respective directions, as N. by E., N. N. E., N. E. by N., N. E., etc. See Illust. under {Compass}. {Point paper}, paper pricked through so as to form a stencil for transferring a design. {Point system of type}. See under {Type}. {Singular point} (Geom.), a point of a curve which possesses some property not possessed by points in general on the curve, as a cusp, a point of inflection, a node, etc. {To carry one's point}, to accomplish one's object, as in a controversy. {To make a point of}, to attach special importance to. {To make a point}, or {To gain a point}, accomplish that which was proposed; also, to make advance by a step, grade, or position. {To mark a point}, or {To score a point}, as in billiards, cricket, etc., to note down, or to make, a successful hit, run, etc. {To strain a point}, to go beyond the proper limit or rule; to stretch one's authority or conscience. {Vowel point}, in Arabic, Hebrew, and certain other Eastern and ancient languages, a mark placed above or below the consonant, or attached to it, representing the vowel, or vocal sound, which precedes or follows the consonant. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Point \Point\ (point), v. t. [imp. & p. p. {Pointed}; p. pr. & vb. n. {Pointing}.] [Cf. F. pointer. See {Point}, n.] 1. To give a point to; to sharpen; to cut, forge, grind, or file to an acute end; as, to point a dart, or a pencil. Used also figuratively; as, to point a moral. [1913 Webster] 2. To direct toward an abject; to aim; as, to point a gun at a wolf, or a cannon at a fort. [1913 Webster] 3. Hence, to direct the attention or notice of. [1913 Webster] Whosoever should be guided through his battles by Minerva, and pointed to every scene of them. --Pope. [1913 Webster] 4. To supply with punctuation marks; to punctuate; as, to point a composition. [1913 Webster] 5. To mark (a text, as in Arabic or Hebrew) with {vowel points}; -- also called {vocalize}. Syn: vocalize. [1913 Webster + RP] 6. To give particular prominence to; to designate in a special manner; to indicate, as if by pointing; as, the error was pointed out. --Pope. [1913 Webster] He points it, however, by no deviation from his straightforward manner of speech. --Dickens. [1913 Webster] 7. To indicate or discover by a fixed look, as game. [1913 Webster] 8. (Masonry) To fill up and finish the joints of (a wall), by introducing additional cement or mortar, and bringing it to a smooth surface. [1913 Webster] 9. (Stone Cutting) To cut, as a surface, with a pointed tool. [1913 Webster] {To point a rope} (Naut.), to taper and neatly finish off the end by interweaving the nettles. {To point a sail} (Naut.), to affix points through the eyelet holes of the reefs. {To point off}, to divide into periods or groups, or to separate, by pointing, as figures. {To point the yards} (of a vessel) (Naut.), to brace them so that the wind shall strike the sails obliquely. --Totten. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Point \Point\ (point), v. i. 1. To direct the point of something, as of a finger, for the purpose of designating an object, and attracting attention to it; -- with at. [1913 Webster] Now must the world point at poor Katharine. --Shak. [1913 Webster] Point at the tattered coat and ragged shoe. --Dryden. [1913 Webster] 2. To indicate the presence of game by fixed and steady look, as certain hunting dogs do. [1913 Webster] He treads with caution, and he points with fear. --Gay. [1913 Webster] 3. (Med.) To approximate to the surface; to head; -- said of an abscess. [1913 Webster] {To point at}, to treat with scorn or contempt by pointing or directing attention to. {To point well} (Naut.), to sail close to the wind; -- said of a vessel. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: point n 1: a geometric element that has position but no extension; "a point is defined by its coordinates" 2: the precise location of something; a spatially limited location; "she walked to a point where she could survey the whole street" 3: a brief version of the essential meaning of something; "get to the point"; "he missed the point of the joke"; "life has lost its point" 4: an isolated fact that is considered separately from the whole; "several of the details are similar"; "a point of information" [syn: {detail}, {item}, {point}] 5: a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree}, {level}, {stage}, {point}] 6: an instant of time; "at that point I had to leave" [syn: {point}, {point in time}] 7: the object of an activity; "what is the point of discussing it?" 8: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points" [syn: {point}, {tip}, {peak}] 9: a very small circular shape; "a row of points"; "draw lines between the dots" [syn: {point}, {dot}] 10: the unit of counting in scoring a game or contest; "he scored 20 points in the first half"; "a touchdown counts 6 points" 11: a promontory extending out into a large body of water; "they sailed south around the point" 12: a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list; "he noticed an item in the New York Times"; "she had several items on her shopping list"; "the main point on the agenda was taken up first" [syn: {item}, {point}] 13: a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect 14: an outstanding characteristic; "his acting was one of the high points of the movie" [syn: {point}, {spot}] 15: sharp end; "he stuck the point of the knife into a tree"; "he broke the point of his pencil" 16: any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass; "he checked the point on his compass" [syn: {compass point}, {point}] 17: a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch 18: one percent of the total principal of a loan; it is paid at the time the loan is made and is independent of the interest on the loan 19: a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in England they call a period a stop" [syn: {period}, {point}, {full stop}, {stop}, {full point}] 20: a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point of the arrow was due north" [syn: {point}, {head}] 21: the dot at the left of a decimal fraction [syn: {decimal point}, {percentage point}, {point}] 22: the property of a shape that tapers to a sharp tip [syn: {point}, {pointedness}] [ant: {unpointedness}] 23: a distinguishing or individuating characteristic; "he knows my bad points as well as my good points" 24: the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a gun" [syn: {point}, {gunpoint}] 25: a wall socket [syn: {point}, {power point}] 26: a contact in the distributor; as the rotor turns its projecting arm contacts them and current flows to the spark plugs [syn: {distributor point}, {breaker point}, {point}] v 1: indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively; "I showed the customer the glove section"; "He pointed to the empty parking space"; "he indicated his opponents" [syn: {indicate}, {point}, {designate}, {show}] 2: be oriented; "The weather vane points North"; "the dancers toes pointed outward" [syn: {orient}, {point}] 3: direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me" [syn: {charge}, {level}, {point}] 4: direct the course; determine the direction of travelling [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre}, {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize}, {channelise}] 5: be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a serious illness"; "Her behavior points to a severe neurosis"; "The economic indicators signal that the euro is undervalued" [syn: {bespeak}, {betoken}, {indicate}, {point}, {signal}] 6: sail close to the wind [syn: {luff}, {point}] 7: mark (Hebrew words) with diacritics 8: mark with diacritics; "point the letter" 9: mark (a psalm text) to indicate the points at which the music changes 10: be positionable in a specified manner; "The gun points with ease" 11: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed his fists towards his opponent's face"; "criticism directed at her superior"; "direct your anger towards others, not towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct}, {point}] 12: indicate the presence of (game) by standing and pointing with the muzzle; "the dog pointed the dead duck" 13: give a point to; "The candles are tapered" [syn: {sharpen}, {taper}, {point}] 14: repair the joints of bricks; "point a chimney" [syn: {point}, {repoint}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pt. 1. (kıs.) part payment pint, point, port. From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: point [pwɛ̃] point dot; period; point; spot

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1213 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).