Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pocket (4 entries) (6.4887 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pocket-, *pocket*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pocket \Pock"et\, n. Any hollow place suggestive of a pocket in form or use; specif.: (a) A bin for strong coal, grain, etc. (b) A socket for receiving the foot of a post, stake, etc. (c) A bright on a lee shore. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pocket \Pock"et\ (p[o^]k"[e^]t), n. [OE. poket, Prov. F. & OF. poquette, F. pochette, dim. fr. poque, pouque, F. poche; probably of Teutonic origin. See {Poke} a pocket, and cf. {Poach} to cook eggs, to plunder, and {Pouch}.] 1. A bag or pouch; especially; a small bag inserted in a garment for carrying small articles, particularly money; hence, figuratively, money; wealth. [1913 Webster] 2. One of several bags attached to a billiard table, into which the balls are driven. [1913 Webster] 3. A large bag or sack used in packing various articles, as ginger, hops, cowries, etc. [1913 Webster] Note: In the wool or hop trade, the pocket contains half a sack, or about 168 Ibs.; but it is a variable quantity, the articles being sold by actual weight. [1913 Webster] 4. (Arch.) A hole or space covered by a movable piece of board, as in a floor, boxing, partitions, or the like. [1913 Webster] 5. (Mining.) (a) A cavity in a rock containing a nugget of gold, or other mineral; a small body of ore contained in such a cavity. (b) A hole containing water. [1913 Webster] 6. (Nat.) A strip of canvas, sewn upon a sail so that a batten or a light spar can placed in the interspace. [1913 Webster] 7. (Zool.) Same as {Pouch}. [1913 Webster] 8. Any hollow place suggestive of a pocket in form or use; specif.: (a) A bin for storing coal, grain, etc. (b) A socket for receiving the foot of a post, stake, etc. (c) A bight on a lee shore. (d) a small cavity in the body, especially one abnormally filled with a fluid; as, a pocket of pus. (e) (Dentistry) a small space between a tooth and the adjoining gum, formed by an abnormal separation of the gum from the tooth. [Webster 1913 Suppl. +PJC] 9. An isolated group or area which has properties in contrast to the surrounding area; as, a pocket of poverty in an affluent region; pockets of resistance in a conquered territory; a pocket of unemployment in a booming ecomony. [PJC] 10. (Football) The area from which a quarterback throws a pass, behind the line of scrimmage, delineated by the defensive players of his own team who protect him from attacking opponents; as, he had ample time in the pocket to choose an open receiver. [PJC] 11. (Baseball) The part of a baseball glove covering the palm of the wearer's hand. [PJC] 12. (Bowling) the space between the head pin and one of the pins in the second row, considered as the optimal point at which to aim the bowling ball in order to get a strike. [PJC] Note: Pocket is often used adjectively in the sense of small, or in the formation of compound words usually of obvious signification; as, pocket knife, pocket comb, pocket compass, pocket edition, pocket handkerchief, pocket money, pocket picking, or pocket-picking, etc. [1913 Webster] {deep pocket} or {deep pockets}, wealth or substantial financial assets. Note: Used esp. in legal actions, where plaintiffs desire to find a defendant with "deep pockets", so as to be able to actually obtain the sum of damages which may be judged due to him. This contrasts with a "judgment-proof" defendant, one who has neither assets nor insurance, and against whom a judgment for monetary damages would be uncollectable and worthless. {Out of pocket}. See under {Out}, prep. {Pocket borough}, a borough "owned" by some person. See under {Borough}. [Eng.] {Pocket gopher} (Zool.), any one of several species of American rodents of the genera {Geomys}, and {Thomomys}, family {Geomyd[ae]}. They have large external cheek pouches, and are fossorial in their habits. they inhabit North America, from the Mississippi Valley west to the Pacific. Called also {pouched gopher}. {Pocket mouse} (Zool.), any species of American mice of the family {Saccomyid[ae]}. They have external cheek pouches. Some of them are adapted for leaping (genus {Dipadomys}), and are called {kangaroo mice}. They are native of the Southwestern United States, Mexico, etc. {Pocket piece}, a piece of money kept in the pocket and not spent. {Pocket pistol}, a pistol to be carried in the pocket. {Pocket sheriff} (Eng. Law), a sheriff appointed by the sole authority of the crown, without a nomination by the judges in the exchequer. --Burrill. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pocket \Pock"et\, v. t. [imp. & p. p. {Pocketed}; p. pr. & vb. n. {Pocketing}.] 1. To put, or conceal, in the pocket; as, to pocket the change. [1913 Webster] He would pocket the expense of the license. --Sterne. [1913 Webster] 2. To take clandestinely or fraudulently. [1913 Webster] He pocketed pay in the names of men who had long been dead. --Macaulay. [1913 Webster] {To pocket a ball} (Billiards), to drive a ball into a pocket of the table. {To pocket an insult}, {affront}, etc., to receive an affront without open resentment, or without seeking redress. "I must pocket up these wrongs." --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pocket n 1: a small pouch inside a garment for carrying small articles 2: an enclosed space; "the trapped miners found a pocket of air" [syn: {pouch}, {sac}, {sack}, {pocket}] 3: a supply of money; "they dipped into the taxpayers' pockets" 4: (bowling) the space between the headpin and the pins behind it on the right or left; "the ball hit the pocket and gave him a perfect strike" 5: a hollow concave shape made by removing something [syn: {scoop}, {pocket}] 6: a local region of low pressure or descending air that causes a plane to lose height suddenly [syn: {air pocket}, {pocket}, {air hole}] 7: a small isolated group of people; "they were concentrated in pockets inside the city"; "the battle was won except for cleaning up pockets of resistance" 8: (anatomy) saclike structure in any of various animals (as a marsupial or gopher or pelican) [syn: {pouch}, {pocket}] 9: an opening at the corner or on the side of a billiard table into which billiard balls are struck v 1: put in one's pocket; "He pocketed the change" 2: take unlawfully [syn: {pocket}, {bag}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  pocket 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
pocket
 • กระเป๋า: กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง [Lex2]
 • ส่วนที่คล้ายถุงหรือกระเป๋า[Lex2]
 • ถุง: ถุงหน้าท้องสัตว์ [Lex2]
 • โพรง: หลุม, ช่อง, หลุม, แอ่ง, บ่อ [Lex2]
 • หลุมบิลเลียด[Lex2]
 • ใส่กระเป๋า: ใส่เข้าไปในถุง, เก็บเข้ากระเป๋า [Lex2]
 • ปิดบัง: อดกลั้น, ข่มความรู้สึก [Lex2]
 • ขยักไว้: เอาใส่กระเป๋าตัวเอง, แอบยักยอกไว้ [Lex2]
 • แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม[Lex2]
 • ครอบครอง: ห้อมล้อม [Lex2]
 • ขนาดเล็ก: ขนาดกระเป๋า, ซึ่งพกใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้ [Lex2]
 • (พอค\'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one\'s pocket ที่มีครอบ [Hope]
 • (n) กระเป๋า,ถุงเล็กๆ,หลุมบิลเลียด,โพรง,ซ่อง [Nontri]
 • (vt) เอาเข้าประเป๋า,เก็บ,แทง,กลืน,ครอบครอง [Nontri]
 • /P AA1 K AH0 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Pocken, Socket

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rocket, poker, cocker, docker, rocker, poquet, bock, poquer, poque, poqué, poques

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.4887 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).