Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for plume (4 entries) (6.1627 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plume-, *plume*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plume \Plume\, n. [F., fr. L. pluma. Cf. {Fly}, v.] [1913 Webster] 1. A feather; esp., a soft, downy feather, or a long, conspicuous, or handsome feather. [1913 Webster] Wings . . . of many a colored plume. --Milton. [1913 Webster] 2. (Zool.) An ornamental tuft of feathers. [1913 Webster] 3. A feather, or group of feathers, worn as an ornament; a waving ornament of hair, or other material resembling feathers. [1913 Webster] His high plume, that nodded o'er his head. --Dryden. [1913 Webster] 4. A token of honor or prowess; that on which one prides himself; a prize or reward. "Ambitious to win from me some plume." --Milton. [1913 Webster] 5. (Bot.) A large and flexible panicle of inflorescence resembling a feather, such as is seen in certain large ornamental grasses. [1913 Webster] {Plume bird} (Zool.), any bird that yields ornamental plumes, especially the species of Epimarchus from New Guinea, and some of the herons and egrets, as the white heron of Florida ({Ardea candidissima}). {Plume grass}. (Bot) (a) A kind of grass ({Erianthus saccharoides}) with the spikelets arranged in great silky plumes, growing in swamps in the Southern United States. (b) The still finer {Erianthus Ravenn[ae]} from the Mediterranean region. The name is sometimes extended to the whole genus. {Plume moth} (Zool.), any one of numerous small, slender moths, belonging to the family {Pterophorid[ae]}. Most of them have the wings deeply divided into two or more plumelike lobes. Some species are injurious to the grapevine. {Plume nutmeg} (Bot.), an aromatic Australian tree ({Atherosperma moschata}), whose numerous carpels are tipped with long plumose persistent styles. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plume \Plume\, v. t. [imp. & p. p. {Plumed}; p. pr. & vb. n. {Pluming}.] [Cf. F. plumer to pluck, to strip, L. plumare to cover with feathers.] 1. To pick and adjust the plumes or feathers of; to dress or prink. [1913 Webster] Pluming her wings among the breezy bowers. --W. Irving. [1913 Webster] 2. To strip of feathers; to pluck; to strip; to pillage; also, to peel. [Obs.] --Bacon. Dryden. [1913 Webster] 3. To adorn with feathers or plumes. "Farewell the plumed troop." --Shak. [1913 Webster] 4. To pride; to vaunt; to boast; -- used reflexively; as, he plumes himself on his skill. --South. [1913 Webster] {Plumed adder} (Zool.), an African viper ({Vipera cornuta}, syn. {Clotho cornuta}), having a plumelike structure over each eye. It is venomous, and is related to the African puff adder. Called also {horned viper} and {hornsman}. {Plumed partridge} (Zool.), the California mountain quail ({Oreortyx pictus}). See {Mountain quail}, under {Mountain}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: plume n 1: anything that resembles a feather in shape or lightness; "a plume of smoke"; "grass with large plumes" 2: a feather or cluster of feathers worn as an ornament 3: the light horny waterproof structure forming the external covering of birds [syn: {feather}, {plume}, {plumage}] v 1: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge}, {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck}, {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}] 2: be proud of; "He prides himself on making it into law school" [syn: {pride}, {plume}, {congratulate}] 3: deck with a plume; "a plumed helmet" 4: clean with one's bill; "The birds preened" [syn: {preen}, {plume}] 5: form a plume; "The chimneys were pluming the sky"; "The engine was pluming black smoke" 6: dress or groom with elaborate care; "She likes to dress when going to the opera" [syn: {preen}, {primp}, {plume}, {dress}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: plume [plym] feather

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  plume 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
plume
 • ขนนก (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ใช้เป็นเครื่องประดับได้): สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนขนนก [Lex2]
 • สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ[Lex2]
 • ประดับด้วยขนนก[Lex2]
 • (นก) ไซร้ขนด้วยปาก: (นก) เสยด้วยขนปาก [Lex2]
 • รู้สึกภูมิใจ: รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ, รู้สึกพอใจ [Lex2]
 • (พลุม) n. ขนนก,ขนนกปักหมวก,ขนอ่อนของนก,ส่วนที่คล้ายขนนก,สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ,=plumage (ดู) . vt. ประดับด้วยขนนก [Hope]
 • (n) ขนนก [Nontri]
 • (vt) ประดับขนนก,แต่งตัว,ขยับปีก [Nontri]
 • /P L UW1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
plumpe, Blume, plump

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1627 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).