Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for play (4 entries) (4.5561 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -play-, *play*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Play \Play\, v. i. [imp. & p. p. {Played}; p. pr. & vb. n. {Playing}.] [OE. pleien, AS. plegian, plegan, to play, akin to plega play, game, quick motion, and probably to OS. plegan to promise, pledge, D. plegen to care for, attend to, be wont, G. pflegen; of unknown origin. [root]28. Cf. {Plight}, n.] 1. To engage in sport or lively recreation; to exercise for the sake of amusement; to frolic; to spot. [1913 Webster] As Cannace was playing in her walk. --Chaucer. [1913 Webster] The lamb thy riot dooms to bleed to-day, Had he thy reason, would he skip and play! --Pope. [1913 Webster] And some, the darlings of their Lord, Play smiling with the flame and sword. --Keble. [1913 Webster] 2. To act with levity or thoughtlessness; to trifle; to be careless. [1913 Webster] "Nay," quod this monk, "I have no lust to pleye." --Chaucer. [1913 Webster] Men are apt to play with their healths. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 3. To contend, or take part, in a game; as, to play ball; hence, to gamble; as, he played for heavy stakes. [1913 Webster] 4. To perform on an instrument of music; as, to play on a flute. [1913 Webster] One that . . . can play well on an instrument. --Ezek. xxxiii. 32. [1913 Webster] Play, my friend, and charm the charmer. --Granville. [1913 Webster] 5. To act; to behave; to practice deception. [1913 Webster] His mother played false with a smith. --Shak. [1913 Webster] 6. To move in any manner; especially, to move regularly with alternate or reciprocating motion; to operate; to act; as, the fountain plays. [1913 Webster] The heart beats, the blood circulates, the lungs play. --Cheyne. [1913 Webster] 7. To move gayly; to wanton; to disport. [1913 Webster] Even as the waving sedges play with wind. --Shak. [1913 Webster] The setting sun Plays on their shining arms and burnished helmets. --Addison. [1913 Webster] All fame is foreign but of true desert, Plays round the head, but comes not to the heart. --Pope. [1913 Webster] 8. To act on the stage; to personate a character. [1913 Webster] A lord will hear your play to-night. --Shak. [1913 Webster] Courts are theaters where some men play. --Donne. [1913 Webster] {To play into a person's hands}, to act, or to manage matters, to his advantage or benefit. {To play off}, to affect; to feign; to practice artifice. {To play upon}. (a) To make sport of; to deceive. [1913 Webster] Art thou alive? Or is it fantasy that plays upon our eyesight. --Shak. [1913 Webster] (b) To use in a droll manner; to give a droll expression or application to; as, to play upon words. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Play \Play\, v. t. 1. To put in action or motion; as, to play cannon upon a fortification; to play a trump. [1913 Webster] First Peace and Silence all disputes control, Then Order plays the soul. --Herbert. [1913 Webster] 2. To perform music upon; as, to play the flute or the organ. [1913 Webster] 3. To perform, as a piece of music, on an instrument; as, to play a waltz on the violin. [1913 Webster] 4. To bring into sportive or wanton action; to exhibit in action; to execute; as, to play tricks. [1913 Webster] Nature here Wantoned as in her prime, and played at will Her virgin fancies. --Milton. [1913 Webster] 5. To act or perform (a play); to represent in music action; as, to play a comedy; also, to act in the character of; to represent by acting; to simulate; to behave like; as, to play King Lear; to play the woman. [1913 Webster] Thou canst play the rational if thou wilt. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 6. To engage in, or go together with, as a contest for amusement or for a wager or prize; as, to play a game at baseball. [1913 Webster] 7. To keep in play, as a hooked fish, in order to land it. [1913 Webster] {To play hob}, to play the part of a mischievous spirit; to work mischief. {To play off}, to display; to show; to put in exercise; as, to play off tricks. {To play one's cards}, to manage one's means or opportunities; to contrive. {Played out}, tired out; exhausted; at the end of one's resources. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Play \Play\, n. 1. Amusement; sport; frolic; gambols. [1913 Webster] 2. Any exercise, or series of actions, intended for amusement or diversion; a game. [1913 Webster] John naturally loved rough play. --Arbuthnot. [1913 Webster] 3. The act or practice of contending for victory, amusement, or a prize, as at dice, cards, or billiards; gaming; as, to lose a fortune in play. [1913 Webster] 4. Action; use; employment; exercise; practice; as, fair play; sword play; a play of wit. "The next who comes in play." --Dryden. [1913 Webster] 5. A dramatic composition; a comedy or tragedy; a composition in which characters are represented by dialogue and action. [1913 Webster] A play ought to be a just image of human nature. --Dryden. [1913 Webster] 6. The representation or exhibition of a comedy or tragedy; as, he attends ever play. [1913 Webster] 7. Performance on an instrument of music. [1913 Webster] 8. Motion; movement, regular or irregular; as, the play of a wheel or piston; hence, also, room for motion; free and easy action. "To give them play, front and rear." --Milton. [1913 Webster] The joints are let exactly into one another, that they have no play between them. --Moxon. [1913 Webster] 9. Hence, liberty of acting; room for enlargement or display; scope; as, to give full play to mirth. [1913 Webster] {Play actor}, an actor of dramas. --Prynne. {Play debt}, a gambling debt. --Arbuthnot. {Play pleasure}, idle amusement. [Obs.] --Bacon. {A play upon words}, the use of a word in such a way as to be capable of double meaning; punning. {Play of colors}, prismatic variation of colors. {To bring into play}, {To come into play}, to bring or come into use or exercise. {To hold in play}, to keep occupied or employed. [1913 Webster] I, with two more to help me, Will hold the foe in play. --Macaulay. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: play n 1: a dramatic work intended for performance by actors on a stage; "he wrote several plays but only one was produced on Broadway" [syn: {play}, {drama}, {dramatic play}] 2: a theatrical performance of a drama; "the play lasted two hours" 3: a preset plan of action in team sports; "the coach drew up the plays for her team" 4: a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill; "he made a great maneuver"; "the runner was out on a play by the shortstop" [syn: {maneuver}, {manoeuvre}, {play}] 5: a state in which action is feasible; "the ball was still in play"; "insiders said the company's stock was in play" 6: utilization or exercise; "the play of the imagination" 7: an attempt to get something; "they made a futile play for power"; "he made a bid to gain attention" [syn: {bid}, {play}] 8: activity by children that is guided more by imagination than by fixed rules; "Freud believed in the utility of play to a small child" [syn: {play}, {child's play}] 9: (in games or plays or other performances) the time during which play proceeds; "rain stopped play in the 4th inning" [syn: {playing period}, {period of play}, {play}] 10: the removal of constraints; "he gave free rein to his impulses"; "they gave full play to the artist's talent" [syn: {free rein}, {play}] 11: a weak and tremulous light; "the shimmer of colors on iridescent feathers"; "the play of light on the water" [syn: {shimmer}, {play}] 12: verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously); "he became a figure of fun"; "he said it in sport" [syn: {fun}, {play}, {sport}] 13: movement or space for movement; "there was too much play in the steering wheel" [syn: {looseness}, {play}] [ant: {tautness}, {tightness}] 14: gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement; "it was all done in play"; "their frolic in the surf threatened to become ugly" [syn: {play}, {frolic}, {romp}, {gambol}, {caper}] 15: (game) the activity of doing something in an agreed succession; "it is my turn"; "it is still my play" [syn: {turn}, {play}] 16: the act of playing for stakes in the hope of winning (including the payment of a price for a chance to win a prize); "his gambling cost him a fortune"; "there was heavy play at the blackjack table" [syn: {gambling}, {gaming}, {play}] 17: the act using a sword (or other weapon) vigorously and skillfully [syn: {play}, {swordplay}] v 1: participate in games or sport; "We played hockey all afternoon"; "play cards"; "Pele played for the Brazilian teams in many important matches" 2: act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome; "This factor played only a minor part in his decision"; "This development played into her hands"; "I played no role in your dismissal" 3: play on an instrument; "The band played all night long" 4: play a role or part; "Gielgud played Hamlet"; "She wants to act Lady Macbeth, but she is too young for the role"; "She played the servant to her husband's master" [syn: {act}, {play}, {represent}] 5: be at play; be engaged in playful activity; amuse oneself in a way characteristic of children; "The kids were playing outside all day"; "I used to play with trucks as a little girl" 6: replay (as a melody); "Play it again, Sam"; "She played the third movement very beautifully" [syn: {play}, {spiel}] 7: perform music on (a musical instrument); "He plays the flute"; "Can you play on this old recorder?" 8: pretend to have certain qualities or state of mind; "He acted the idiot"; "She plays deaf when the news are bad" [syn: {act}, {play}, {act as}] 9: move or seem to move quickly, lightly, or irregularly; "The spotlights played on the politicians" 10: bet or wager (money); "He played $20 on the new horse"; "She plays the races" 11: engage in recreational activities rather than work; occupy oneself in a diversion; "On weekends I play"; "The students all recreate alike" [syn: {play}, {recreate}] 12: pretend to be somebody in the framework of a game or playful activity; "Let's play like I am mommy"; "Play cowboy and Indians" 13: emit recorded sound; "The tape was playing for hours"; "the stereo was playing Beethoven when I entered" 14: perform on a certain location; "The prodigy played Carnegie Hall at the age of 16"; "She has been playing on Broadway for years" 15: put (a card or piece) into play during a game, or act strategically as if in a card game; "He is playing his cards close to his chest"; "The Democrats still have some cards to play before they will concede the electoral victory" 16: engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously; "They played games on their opponents"; "play the stock market"; "play with her feelings"; "toy with an idea" [syn: {play}, {toy}] 17: behave in a certain way; "play safe"; "play it safe"; "play fair" 18: cause to emit recorded audio or video; "They ran the tapes over and over again"; "I'll play you my favorite record"; "He never tires of playing that video" [syn: {play}, {run}] 19: manipulate manually or in one's mind or imagination; "She played nervously with her wedding ring"; "Don't fiddle with the screws"; "He played with the idea of running for the Senate" [syn: {toy}, {fiddle}, {diddle}, {play}] 20: use to one's advantage; "She plays on her clients' emotions" 21: consider not very seriously; "He is trifling with her"; "She plays with the thought of moving to Tasmania" [syn: {dally}, {trifle}, {play}] 22: be received or accepted or interpreted in a specific way; "This speech didn't play well with the American public"; "His remarks played to the suspicions of the committee" 23: behave carelessly or indifferently; "Play about with a young girl's affection" [syn: {dally}, {toy}, {play}, {flirt}] 24: cause to move or operate freely within a bounded space; "The engine has a wheel that is playing in a rack" 25: perform on a stage or theater; "She acts in this play"; "He acted in `Julius Caesar'"; "I played in `A Christmas Carol'" [syn: {act}, {play}, {roleplay}, {playact}] 26: be performed or presented for public viewing; "What's playing in the local movie theater?"; "`Cats' has been playing on Broadway for many years" 27: cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area" [syn: {bring}, {work}, {play}, {wreak}, {make for}] 28: discharge or direct or be discharged or directed as if in a continuous stream; "play water from a hose"; "The fountains played all day" 29: make bets; "Play the races"; "play the casinos in Trouville" 30: stake on the outcome of an issue; "I bet $100 on that new horse"; "She played all her money on the dark horse" [syn: {bet}, {wager}, {play}] 31: shoot or hit in a particular manner; "She played a good backhand last night" 32: use or move; "I had to play my queen" 33: employ in a game or in a specific position; "They played him on first base" 34: contend against an opponent in a sport, game, or battle; "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play Mary" [syn: {meet}, {encounter}, {play}, {take on}] 35: exhaust by allowing to pull on the line; "play a hooked fish"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  play 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
play
 • เล่นสนุก: ล้อเล่น, ทำเล่น, หยอกเล่น [Lex2]
 • เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)[Lex2]
 • แสดงหรือเล่นบทบาทของ: แสดงละคร, เล่นละคร, แสร้งเป็น [Lex2]
 • พักผ่อน: ผ่อนคลาย [Lex2]
 • เล่นพนัน[Lex2]
 • แกล้งทำ[Lex2]
 • การเล่น: การละเล่น, การเล่นสนุก [Lex2]
 • การแสดง: ละคร [Lex2]
 • การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว: การเคลื่อนไหวโดยอิสระ [Lex2]
 • การล้อเล่น: การทำเล่น [Lex2]
 • การกระโดดโลดเต้น[Lex2]
 • ช่วงเวลาในการเล่น: ระยะเวลาในการแข่งขัน [Lex2]
 • การเล่นการพนัน: การเล่นพนัน [Lex2]
 • ครั้ง: คราว, ที [Lex2]
 • (เพล) n. การเล่น,การละเล่น,การหยอกล้อ,การหยอกเย้า,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เรื่องละคร,การปฏิบัติ vt.,vi. เล่น,ล้อเล่น,หยอกเย้า,แสดง,บรรเลง,เล่นละคร,ปฏิบัติ,พนัน ###SW. playable adj. playability,n. [Hope]
 • (n) การเล่น,การละเล่น,บทละคร,การบรรเลง,การหยอกล้อ [Nontri]
 • (vt) เล่น,แสดง,เล่นละคร,บรรเลง,หยอกล้อ [Nontri]
 • /P L EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Plan, Planen, plagen, planen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
plat, plan, plant, plats, plia, pays, pâli, plias, plans, pli, plis

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.5561 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).