Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for plate (4 entries) (5.9762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plate-, *plate*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plate \Plate\, n. [OF. plate a plate of metal, a cuirsas, F. plat a plate, a shallow vessel of silver, other metal, or earth, fr. plat flat, Gr. ?. See {Place}, n.] 1. A flat, or nearly flat, piece of metal, the thickness of which is small in comparison with the other dimensions; a thick sheet of metal; as, a steel plate. [1913 Webster] 2. Metallic armor composed of broad pieces. [1913 Webster] Mangled . . . through plate and mail. --Milton. [1913 Webster] 3. Domestic vessels and utensils, as flagons, dishes, cups, etc., wrought in gold or silver. [1913 Webster] 4. Metallic ware which is plated, in distinction from that which is silver or gold throughout. [1913 Webster] 5. A small, shallow, and usually circular, vessel of metal or wood, or of earth glazed and baked, from which food is eaten at table. [1913 Webster] 6. [Cf. Sp. plata silver.] A piece of money, usually silver money. [Obs.] "Realms and islands were as plates dropp'd from his pocket." --Shak. [1913 Webster] 7. A piece of metal on which anything is engraved for the purpose of being printed; hence, an impression from the engraved metal; as, a book illustrated with plates; a fashion plate. [1913 Webster] 8. A page of stereotype, electrotype, or the like, for printing from; as, publisher's plates. [1913 Webster] 9. That part of an artificial set of teeth which fits to the mouth, and holds the teeth in place. It may be of gold, platinum, silver, rubber, celluloid, etc. [1913 Webster] 10. (Arch.) A horizontal timber laid upon a wall, or upon corbels projecting from a wall, and supporting the ends of other timbers; also used specifically of the roof plate which supports the ends of the roof trusses or, in simple work, the feet of the rafters. [1913 Webster] 11. (Her.) A roundel of silver or tinctured argent. [1913 Webster] 12. (Photog.) A sheet of glass, porcelain, metal, etc., with a coating that is sensitive to light. [1913 Webster] 13. A prize giving to the winner in a contest. [1913 Webster] 14. (Baseball) A small five-sided area (enveloping a diamond-shaped area one foot square) beside which the batter stands and which must be touched by some part of a player on completing a run; -- called also {home base}, or {home plate}. [Webster 1913 Suppl.] 15. One of the thin parts of the bricket of an animal. [Webster 1913 Suppl.] 16. A very light steel racing horsehoe. [Webster 1913 Suppl.] 17. Loosely, a sporting contest for a prize; specif., in horse racing, a race for a prize, the contestants not making a stake. [Webster 1913 Suppl.] 18. Skins for fur linings of garments, sewed together and roughly shaped, but not finally cut or fitted. [Furrier's Cant] [Webster 1913 Suppl.] 19. (Hat Making) The fine nap (as of beaver, hare's wool, musquash, nutria, or English black wool) on a hat the body of which is of an inferior substance. [Webster 1913 Suppl.] 20. a quantity sufficient to fill a plate; a {plateful}; a dish containing that quantity; a plate of spaghetti. [PJC] 21. the food and service supplied to a customer at a restaurant; as, the turkey dinner is $9 a plate; I'll have a plate of spaghetti. [PJC] 22. a flat dish of glass or plastic with a fitted cover, used for culturing microorganisms in a laboratory. [PJC] 23. the identification tag required to be displayed on the outside of a vehicle; same as {license plate}; -- often used in the plural. [PJC] 24. an agenda or schedule of tasks to be performed; I have a lot on my plate today. [colloq.] [PJC] Note: Plate is sometimes used in an adjectival sense or in combination, the phrase or compound being in most cases of obvious signification; as, plate basket or plate-basket, plate rack or plate-rack. [1913 Webster] {Home plate}. (Baseball) See {Home base}, under {Home}. {Plate armor}. (a) See {Plate}, n., 2. (b) Strong metal plates for protecting war vessels, fortifications, and the like. {Plate bone}, the shoulder blade, or scapula. {Plate girder}, a girder, the web of which is formed of a single vertical plate, or of a series of such plates riveted together. {Plate glass}. See under {Glass}. {Plate iron}, wrought iron plates. {Plate layer}, a workman who lays down the rails of a railway and fixes them to the sleepers or ties. {Plate mark}, a special mark or emblematic figure stamped upon gold or silver plate, to indicate the place of manufacture, the degree of purity, and the like; thus, the local mark for London is a lion. {Plate paper}, a heavy spongy paper, for printing from engraved plates. --Fairholt. {Plate press}, a press with a flat carriage and a roller, -- used for printing from engraved steel or copper plates. {Plate printer}, one who prints from engraved plates. {Plate printing}, the act or process of printing from an engraved plate or plates. {Plate tracery}. (Arch.) See under {Tracery}. {Plate wheel} (Mech.), a wheel, the rim and hub of which are connected by a continuous plate of metal, instead of by arms or spokes. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plate \Plate\, v. t. [imp. & p. p. {Plated}; p. pr. & vb. n. {Plating}.] 1. To cover or overlay with gold, silver, or other metals, either by a mechanical process, as hammering, or by a chemical process, as electrotyping. [1913 Webster] 2. To cover or overlay with plates of metal; to arm with metal for defense. [1913 Webster] Thus plated in habiliments of war. --Shak. [1913 Webster] 3. To adorn with plated metal; as, a plated harness. [1913 Webster] 4. To beat into thin, flat pieces, or lamin[ae]. [1913 Webster] 5. To calender; as, to plate paper. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: plate n 1: (baseball) base consisting of a rubber slab where the batter stands; it must be touched by a base runner in order to score; "he ruled that the runner failed to touch home" [syn: {home plate}, {home base}, {home}, {plate}] 2: a sheet of metal or wood or glass or plastic 3: a full-page illustration (usually on slick paper) 4: dish on which food is served or from which food is eaten 5: the quantity contained in a plate [syn: {plate}, {plateful}] 6: a rigid layer of the Earth's crust that is believed to drift slowly [syn: {plate}, {crustal plate}] 7: the thin under portion of the forequarter 8: a main course served on a plate; "a vegetable plate"; "the blue plate special" 9: any flat platelike body structure or part 10: the positively charged electrode in a vacuum tube 11: a flat sheet of metal or glass on which a photographic image can be recorded [syn: {plate}, {photographic plate}] 12: structural member consisting of a horizontal beam that provides bearing and anchorage 13: a shallow receptacle for collection in church [syn: {plate}, {collection plate}] 14: a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners) [syn: {plate}, {scale}, {shell}] 15: a dental appliance that artificially replaces missing teeth [syn: {denture}, {dental plate}, {plate}] v 1: coat with a layer of metal; "plate spoons with silver" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pl 1. (kıs.) place, plate, plural.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  plate 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
plate
 • จาน: จานใส่อาหาร [Lex2]
 • อาหารในจาน: อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง [Lex2]
 • จานสำหรับเรี่ยไรเงินบริจาค (ในโบสถ์คริสต์)[Lex2]
 • แผ่นโลหะที่จารึกไว้เป็นป้ายชื่อ[Lex2]
 • แผ่นกระจก[Lex2]
 • โล่รางวัล[Lex2]
 • แม่พิมพ์โลหะ: แผ่นพิมพ์ [Lex2]
 • เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ[Lex2]
 • แผ่นเหล็กต่อเรือ[Lex2]
 • การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล[Lex2]
 • โลหะสำหรับชุบ[Lex2]
 • ภาพที่พิมพ์ออกมา: ภาพที่พิมพ์สอดใส่ในหนังสือ [Lex2]
 • แผ่นโลหะที่ใช้เป็นเครื่องป้องกัน[Lex2]
 • พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์[Lex2]
 • ตอกแผ่นโลหะ[Lex2]
 • ชุบ: ชุบเหล็ก [Lex2]
 • แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก [LongdoEN]
 • (เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์ [Hope]
 • (n) จาน,แผ่นพิมพ์,ป้ายชื่อ,โล่รางวัล [Nontri]
 • (vt) ชุบ,พิมพ์,ตอก [Nontri]
 • /P L EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Platte, plagte, plante, platte, platze, Pate, Plane, Plato, Platz, plage, plane, platt, platz

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.9762 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).