Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for plastic (6 entries) (6.0744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plastic-, *plastic*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -plastic \-plas"tic\ (-pl[a^]s"t[i^]k). [Gr. ? fit for molding, plastic, fr. ? to mold, to form.] A combining form signifying developing, forming, growing; as, heteroplastic, monoplastic, polyplastic. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plastic \Plas"tic\ (pl[a^]s"t[i^]k), a. [L. plasticus, Gr. ?, fr. ? to form, mold: cf. F. plastique.] 1. Having the power to give form or fashion to a mass of matter; as, the plastic hand of the Creator. --Prior. [1913 Webster] See plastic Nature working to his end. --Pope. [1913 Webster] 2. Capable of being molded, formed, or modeled, as clay or plaster; -- used also figuratively; as, the plastic mind of a child. [1913 Webster] 3. Pertaining or appropriate to, or characteristic of, molding or modeling; produced by, or appearing as if produced by, molding or modeling; -- said of sculpture and the kindred arts, in distinction from painting and the graphic arts. [1913 Webster] Medallions . . . fraught with the plastic beauty and grace of the palmy days of Italian art. --J. S. Harford. [1913 Webster] [1913 Webster] {Plastic clay} (Geol.), one of the beds of the Eocene period; -- so called because used in making pottery. --Lyell. {Plastic element} (Physiol.), one that bears within the germs of a higher form. {Plastic exudation} (Med.), an exudation thrown out upon a wounded surface and constituting the material of repair by which the process of healing is effected. {Plastic foods}. (Physiol.) See the second Note under {Food}. {Plastic force}. (Physiol.) See under {Force}. {Plastic operation}, an operation in plastic surgery. {Plastic surgery}, that branch of surgery which is concerned with the repair or restoration of lost, injured, or deformed parts of the body. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: plastic \plastic\ (pl[a^]s"t[i^]k), n. A substance composed predominantly of a synthetic organic high polymer capable of being cast or molded; many varieties of plastic are used to produce articles of commerce (after 1900). [MW10 gives origin of word as 1905] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Money \Mon"ey\, n.; pl. {Moneys}. [OE. moneie, OF. moneie, F. monnaie, fr. L. moneta. See {Mint} place where coin is made, {Mind}, and cf. {Moidore}, {Monetary}.] 1. A piece of metal, as gold, silver, copper, etc., coined, or stamped, and issued by the sovereign authority as a medium of exchange in financial transactions between citizens and with government; also, any number of such pieces; coin. [1913 Webster] To prevent such abuses, . . . it has been found necessary . . . to affix a public stamp upon certain quantities of such particular metals, as were in those countries commonly made use of to purchase goods. Hence the origin of coined money, and of those public offices called mints. --A. Smith. [1913 Webster] 2. Any written or stamped promise, certificate, or order, as a government note, a bank note, a certificate of deposit, etc., which is payable in standard coined money and is lawfully current in lieu of it; in a comprehensive sense, any currency usually and lawfully employed in buying and selling. [1913 Webster] 3. Any article used as a medium of payment in financial transactions, such as checks drawn on checking accounts. [PJC] 4. (Economics) Any form of wealth which affects a person's propensity to spend, such as checking accounts or time deposits in banks, credit accounts, letters of credit, etc. Various aggregates of money in different forms are given different names, such as {M-1}, the total sum of all currency in circulation plus all money in demand deposit accounts (checking accounts). [PJC] Note: Whatever, among barbarous nations, is used as a medium of effecting exchanges of property, and in the terms of which values are reckoned, as sheep, wampum, copper rings, quills of salt or of gold dust, shovel blades, etc., is, in common language, called their money. [1913 Webster] 4. In general, wealth; property; as, he has much money in land, or in stocks; to make, or lose, money. [1913 Webster] The love of money is a root of all kinds of evil. --1 Tim vi. 10 (Rev. Ver. ). [1913 Webster] {Money bill} (Legislation), a bill for raising revenue. {Money broker}, a broker who deals in different kinds of money; one who buys and sells bills of exchange; -- called also {money changer}. {Money cowrie} (Zool.), any one of several species of {Cypraea} (esp. {Cypraea moneta}) formerly much used as money by savage tribes. See {Cowrie}. {Money of account}, a denomination of value used in keeping accounts, for which there may, or may not, be an equivalent coin; e. g., the mill is a money of account in the United States, but not a coin. {Money order}, (a) an order for the payment of money; specifically, a government order for the payment of money, issued at one post office as payable at another; -- called also {postal money order}. (b) a similar order issued by a bank or other financial institution. {Money scrivener}, a person who procures the loan of money to others. [Eng.] {Money spider}, {Money spinner} (Zool.), a small spider; -- so called as being popularly supposed to indicate that the person upon whom it crawls will be fortunate in money matters. {Money's worth}, a fair or full equivalent for the money which is paid. {A piece of money}, a single coin. {Ready money}, money held ready for payment, or actually paid, at the time of a transaction; cash. {plastic money}, credit cards, usually made out of plastic; also called {plastic}; as, put it on the plastic. {To make money}, to gain or acquire money or property; to make a profit in dealings. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: plastic adj 1: capable of being molded or modeled (especially of earth or clay or other soft material); "plastic substances such as wax or clay" [syn: {fictile}, {moldable}, {plastic}] 2: capable of being influenced or formed; "the plastic minds of children"; "a pliant nature" [syn: {plastic}, {pliant}] 3: forming or capable of forming or molding or fashioning; "a formative influence"; "a formative experience" [syn: {formative}, {shaping}, {plastic}] n 1: generic name for certain synthetic or semisynthetic materials that can be molded or extruded into objects or films or filaments or used for making e.g. coatings and adhesives 2: a card (usually plastic) that assures a seller that the person using it has a satisfactory credit rating and that the issuer will see to it that the seller receives payment for the merchandise delivered; "do you take plastic?" [syn: {credit card}, {charge card}, {charge plate}, {plastic}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: plastic [plɛstik] plastic

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0744 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).