Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for planet (69 entries) (0.3808 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planet-, *planet*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planet[N] โลก, See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. sphere, globe, earth
planetary[ADJ] เกี่ยวกับโลก, See also: ของโลก, ทางโลก, Syn. terrestrial
planetary[ADJ] เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary[ADJ] พเนจร, See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน, Syn. wandering
planetoid[N] วัตถุในอากาศ
planetarium[N] หอดูดาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet gear; planet pinionเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet pinion; planet gearเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetsดาวเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า planet **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
planetHe is always writing about journey to other planets.
planetThis chapter will focus on the riddles of the planets.
planetFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
planetWhat would you do if you saw a man from another planet?
planetGravity binds the planets to the sun.
planetScientists can easily compute the distance between planets.
planetMars resembles our planet in some ways.
planetWe will explore every planet that goes around the sun.
planetNeptune is the eighth planet of the solar system.
planetNuclear war will bring life on this planet to an end.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระเคราะห์[N] planet, See also: star, Syn. ดาวนพเคราะห์, ดาวพระเคราะห์, Ant. ดาวฤกษ์, Example: โหรจะทำนายทายทักโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของพระเคราะห์เป็นหลัก, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)
ดาวเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: ดาวเคราะห์ทุกดวงเคลื่อนที่ไปตามวงรี, Thai definition: ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 9 ดวง คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune) ยม (Pluto)
ดาวนพเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวเคราะห์, Example: มีการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวนพเคราะห์ต่างๆ, Count unit: ดวง
ดาวพระเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: นักดาราศาสตร์โบราณได้ให้ชื่อชั่วโมงของวันตามดาวพระเคราะห์ 7 ดวง
นพเคราะห์[N] planet, See also: nine celestial bodies, Syn. นวเคราะห์, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet   FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ channai) EN: inner planet   FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khrae) EN: dwarf planet   FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai thaēp Khaipoē) EN: Kuiper belt planet   FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet   FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANET P L AE1 N AH0 T
PLANETS P L AE1 N AH0 T S
PLANET'S P L AE1 N AH0 T S
PLANETARY P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0
PLANETARIUM P L AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planet (n) (p l a1 n i t)
planets (n) (p l a1 n i t s)
planetary (j) (p l a1 n i t r ii)
planetarium (n) (p l a2 n i t e@1 r i@ m)
planetariums (n) (p l a2 n i t e@1 r i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qian2, 媊] planet Venus in the morning [Add to Longdo]
惑星[huo4 xing1, 惑星] planet [Add to Longdo]
[tun1, 涒] planet Jupiter; vomit [Add to Longdo]
行星[xing2 xing1, 行星] planet [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planet {m} | Planeten {pl}planet | planets [Add to Longdo]
Planetarium {n}planetarium [Add to Longdo]
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear [Add to Longdo]
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel [Add to Longdo]
Schrittgerät {n}planetary camera [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
惑星[わくせい, wakusei] Planet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Planet \Plan"et\, n. [OE. planete, F. plan[`e]te, L. planeta, fr. Gr. ?, and ? a planet; prop. wandering, fr. ? to wander, fr. ? a wandering.] 1. (Astron.) A celestial body which revolves about the sun in an orbit of a moderate degree of eccentricity. It is distinguished from a comet by the absence of a coma, and by having a less eccentric orbit. See {Solar system}. [1913 Webster] Note: The term planet was first used to distinguish those stars which have an apparent motion through the constellations from the fixed stars, which retain their relative places unchanged. The inferior planets are Mercury and Venus, which are nearer to the sun than is the earth; the superior planets are Mars, the asteroids, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, which are farther from the sun than is the earth. Primary planets are those which revolve about the sun; secondary planets, or moons, are those which revolve around the primary planets as satellites, and at the same time revolve with them about the sun. [1913 Webster] 2. A star, as influencing the fate of a men. [1913 Webster] There's some ill planet reigns. --Shak. [1913 Webster] {Planet gear}. (Mach.) See {Epicyclic train}, under {Epicyclic}. {Planet wheel}, a gear wheel which revolves around the wheel with which it meshes, in an epicyclic train. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: planet n 1: (astronomy) any of the nine large celestial bodies in the solar system that revolve around the sun and shine by reflected light; Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto in order of their proximity to the sun; viewed from the constellation Hercules, all the planets rotate around the sun in a counterclockwise direction [syn: {planet}, {major planet}] 2: a person who follows or serves another [syn: {satellite}, {planet}] 3: any celestial body (other than comets or satellites) that revolves around a star From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Planet [planeːt] (n) , s.(m ) planet From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: planet planet From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: planet planet

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3808 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).