Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for plane (8 entries) (6.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plane-, *plane*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plane \Plane\, n. [F., fr. L. platanus, Gr. ?, fr. ? broad; -- so called on account of its broad leaves and spreading form. See {Place}, and cf. {Platane}, {Plantain} the tree.] (Bot.) Any tree of the genus {Platanus}. [1913 Webster] Note: The Oriental plane ({Platanus orientalis}) is a native of Asia. It rises with a straight, smooth, branching stem to a great height, with palmated leaves, and long pendulous peduncles, sustaining several heads of small close-sitting flowers. The seeds are downy, and collected into round, rough, hard balls. The Occidental plane ({Platanus occidentalis}), which grows to a great height, is a native of North America, where it is popularly called {sycamore}, {buttonwood}, and {buttonball}, names also applied to the California species ({Platanus racemosa}). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plane \Plane\, a. [L. planus: cf. F. plan. See {Plan}, a.] Without elevations or depressions; even; level; flat; lying in, or constituting, a plane; as, a plane surface. [1913 Webster] Note: In science, this word (instead of plain) is almost exclusively used to designate a flat or level surface. [1913 Webster] {Plane angle}, the angle included between two straight lines in a plane. {Plane chart}, {Plane curve}. See under {Chart} and {Curve}. {Plane figure}, a figure all points of which lie in the same plane. If bounded by straight lines it is a rectilinear plane figure, if by curved lines it is a curvilinear plane figure. {Plane geometry}, that part of geometry which treats of the relations and properties of plane figures. {Plane problem}, a problem which can be solved geometrically by the aid of the right line and circle only. {Plane sailing} (Naut.), the method of computing a ship's place and course on the supposition that the earth's surface is a plane. {Plane scale} (Naut.), a scale for the use of navigators, on which are graduated chords, sines, tangents, secants, rhumbs, geographical miles, etc. {Plane surveying}, surveying in which the curvature of the earth is disregarded; ordinary field and topographical surveying of tracts of moderate extent. {Plane table}, an instrument used for plotting the lines of a survey on paper in the field. {Plane trigonometry}, the branch of trigonometry in which its principles are applied to plane triangles. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plane \Plane\, v. i. Of a boat, to lift more or less out of the water while in motion, after the manner of a hydroplane; to hydroplane. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plane \Plane\, n. [F. plane, L. plana. See {Plane}, v. & a.] 1. (Geom.) A surface, real or imaginary, in which, if any two points are taken, the straight line which joins them lies wholly in that surface; or a surface, any section of which by a like surface is a straight line; a surface without curvature. [1913 Webster] 2. (Astron.) An ideal surface, conceived as coinciding with, or containing, some designated astronomical line, circle, or other curve; as, the plane of an orbit; the plane of the ecliptic, or of the equator. [1913 Webster] 3. (Mech.) A block or plate having a perfectly flat surface, used as a standard of flatness; a surface plate. [1913 Webster] 4. (Joinery) A tool for smoothing boards or other surfaces of wood, for forming moldings, etc. It consists of a smooth-soled stock, usually of wood, from the under side or face of which projects slightly the steel cutting edge of a chisel, called the iron, which inclines backward, with an apperture in front for the escape of shavings; as, the jack plane; the smoothing plane; the molding plane, etc. [1913 Webster] {Objective plane} (Surv.), the horizontal plane upon which the object which is to be delineated, or whose place is to be determined, is supposed to stand. {Perspective plane}. See {Perspective}. {Plane at infinity} (Geom.), a plane in which points infinitely distant are conceived as situated. {Plane iron}, the cutting chisel of a joiner's plane. {Plane of polarization}. (Opt.) See {Polarization}. {Plane of projection}. (a) The plane on which the projection is made, corresponding to the perspective plane in perspective; -- called also principal plane. (b) (Descriptive Geom.) One of the planes to which points are referred for the purpose of determining their relative position in space. {Plane of refraction} or {Plane of reflection} (Opt.), the plane in which lie both the incident ray and the refracted or reflected ray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plane \Plane\, v. t. [imp. & p. p. {Planed}; p. pr. & vb. n. {Planing}.] [Cf. F. planer, L. planare, fr. planus. See {Plane}, a., {Plain}, a., and cf. {Planish}.] 1. To make smooth; to level; to pare off the inequalities of the surface of, as of a board or other piece of wood, by the use of a plane; as, to plane a plank. [1913 Webster] 2. To efface or remove. [1913 Webster] He planed away the names . . . written on his tables. --Chaucer. [1913 Webster] 3. Figuratively, to make plain or smooth. [R.] [1913 Webster] What student came but that you planed her path. --Tennyson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: aeroplane \aer"*o*plane`\ aeroplane \a"["e]r*o*plane`\, n. [a["e]ro- + plane.] (A["e]ronautics) 1. A light rigid plane used in a["e]rial navigation to oppose sudden upward or downward movement in the air, as in gliding machines; specif., such a plane slightly inclined and driven forward as a lifting device in some flying machines. Also called {airfoil}. [Webster 1913 Suppl.] 2. Hence: A heavier-than-air flying machine using such a device to provide lift; an airplane. In a modern aeroplane, the airfoils are called the {wings}, and most of the lift is derived from these surfaces. In contrast to helicopters, the wings are fixed to the passenger compartment (airframe) and do not move relative to the frame; thus such a machine is called a {fixed-wing aircraft}. These machines are called monoplanes, biplanes, triplanes, or quadruplanes, according to the number of main supporting planes (wings) used in their construction. After 1940 few planes with more than one airfoil were constructed, and these are used by hobbyists or for special purposes. Being heavier than air they depend for their levitation on motion imparted by the thrust from either propellers driven by an engine, or, in a jet plane, by the reaction from a high-velocity stream of gases expelled rearward from a jet engine. They start from the ground by a run on small wheels or runners, and are guided by a steering apparatus consisting of horizontal and vertical movable planes, which usually form part of the wings or tail. There are many varieties of form and construction, which in some cases are known by the names of their inventors. In U.S., an aeroplane is usually called an {airplane} or {plane}. [Webster 1913 Suppl. +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: plane adj 1: having a surface without slope, tilt in which no part is higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of level farmland"; "a plane surface"; "skirts sewn with fine flat seams" [syn: {flat}, {level}, {plane}] n 1: an aircraft that has a fixed wing and is powered by propellers or jets; "the flight was delayed due to trouble with the airplane" [syn: {airplane}, {aeroplane}, {plane}] 2: (mathematics) an unbounded two-dimensional shape; "we will refer to the plane of the graph as the X-Y plane"; "any line joining two points on a plane lies wholly on that plane" [syn: {plane}, {sheet}] 3: a level of existence or development; "he lived on a worldly plane" 4: a power tool for smoothing or shaping wood [syn: {plane}, {planer}, {planing machine}] 5: a carpenter's hand tool with an adjustable blade for smoothing or shaping wood; "the cabinetmaker used a plane for the finish work" [syn: {plane}, {carpenter's plane}, {woodworking plane}] v 1: cut or remove with or as if with a plane; "The machine shaved off fine layers from the piece of wood" [syn: {plane}, {shave}] 2: travel on the surface of water [syn: {plane}, {skim}] 3: make even or smooth, with or as with a carpenter's plane; "plane the top of the door" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Plane [plaːnə] (n) , s.(f ) awning; tarpaulin

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.042 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).