Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for plan (28 entries) (5.1575 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plan-, *plan*.

Result from Foreign Dictionaries (28 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plan \Plan\, v. t. [imp. & p. p. {Planned}; p. pr. & vb. n. {Planning}.] 1. To form a delineation of; to draught; to represent, as by a diagram. [1913 Webster] 2. To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as, to plan the conquest of a country. [1913 Webster] Even in penance, planning sins anew. --Goldsmith. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plan \Plan\, n. [F., fr. L. planus flat, level. See {Plain}, a.] 1. A draught or form; properly, a representation drawn on a plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of a machine, or the representation or delineation of a horizontal section of anything, as of a building; a graphic representation; a diagram. [1913 Webster] 2. A scheme devised; a method of action or procedure expressed or described in language; a project; as, the plan of a constitution; the plan of an expedition. [1913 Webster] God's plans like lines pure and white unfold. --M. R. Smith. [1913 Webster] 3. A method; a way of procedure; a custom. [1913 Webster] The simple plan, That they should take who have the power, And they should keep who can. --Wordsworth. [1913 Webster] {Body plan}, {Floor plan}, etc. See under {Body}, {Floor}, etc. [1913 Webster] Syn: Scheme; draught; delineation; plot; sketch; project; design; contrivance; device. See {Scheme}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: plan n 1: a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue" [syn: {plan}, {program}, {programme}] 2: an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests" [syn: {design}, {plan}] 3: scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file" [syn: {plan}, {architectural plan}] v 1: have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion" [syn: {plan}, {be after}] 2: make plans for something; "He is planning a trip with his family" 3: make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack" [syn: {plan}, {project}, {contrive}, {design}] 4: make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum" [syn: {design}, {plan}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Plan [plaːn] (n) , s.(m ) concept; idea; plan From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: carte 1. yemek listesi, menü 2. (iskoç) oyun kâğıdı 3. (eski.) harita, plan 4. eskrimde bir hamle veya savunma durumu. carte blanche kayıtsız şartsız yetki. carte de visite kartvizit. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: blueprint 1. mavi kopya 2. proje, plan 3. mavi kopya çekmek 4. tasarlamak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cadre 1. (ask.) kadro, yeni yetişen subayları eğitecek subaylar heyeti 2. çerçeve, plan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: chart 1. (den) portolon, deniz haritası 2. plan, grafik 3. çizelge 4. plan yapmak, plan çıkarmak 5. harita yapmak. chartless haritasız. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: collapse 1. çökmek, göçmek, yıkılmak 2. katlanıp bukülmek, açılır kapanır olmak (iskemle, masa) 3. birsonuca bağlamadan dağılmak (proje, plan) 4. cesaretini kaybetmek 5. (balon) sönmek 6. (tıb.) çökmek 7. ciğerlere hava gitmemek 8. çökertmek, ylkmak 9. göçme, çökme, yıkılma. collapsible portatif, açılır kapanır. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: counsel 1. danışma, müşavere, istişare 2. dava vekili 3. tedbir, ihtiyat, basiret 4. öğüt, nasihat 5. düşünce, gaye, maksat, plan 6. nasihat vermek, öğüt vermek, akıl öğretmek. keep one' own counsel fikirlerini kendine saklamak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: design 1. plan, taslak, proje 2. gaye, amaç, maksat, hedef 3. fikir 4. entrika, desise 5. (güz) (san) resim taslağı, kompozisyon, model, motif. have de(sig.)ns on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: diagram 1. diyagram 2. çizge 3. plan, şema, resim, şekil 4. diyagram çizmek. diagrammatic diyagrama ait, diyagram halinde, ayrıntıları olmayan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: drawing 1. çizim, karakalem resim, resim taslağı 2. kroki, plan 3. çizme sanatı 4. piyango, çekiliş. drawing account açık hesap. drawing board resim tahtası. draw (ing) book resim defteri. drawing card ilgi çekici kimse veya program. drawing compasses resim pergeli. drawing room misafir odası, salon drawing knife, draw shave iki saplı bıçak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: game 1. oyun, eğlence 2. (spor) 3. oyun partisi, parti 4. plan, tertip 5. av, şikâr 6. av eti game bird av kuşu game fish yakala nınca direnen balık game laws av hu kuku game theory (oyun, savaş, tica rette) matematik hesap ile en isabetli hareket tarzını tespit etme game of chance kumar be off one, game oynaya cak halde olmamak make game of alay etmek, eğlenmek play the game usule göre oynamak, iyi sporcu olmak The game is up Plan suya düştü From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: implement 1. tamamlamak, ikmal etmek 2. yerine getir mek (taahhüt, plan) 3. infaz etmek, yürütmek 4. alet, araç. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: layout 1. plan, tertip 2. takım 3. (matb.) mizanpaj 4. (argo.) ziyafet. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: line 1. çizgi, yol, hat 2. ip, sicim 3. iplik 4. (çoğ.) dizgin 5. ölçme ipi 6. olta ipi 7. satır, mısra 8. hudut hattı 9. seri, dizi 10. ekvator çizgisi 11. enlem veya boylam dairesi, (mat.) eni ve kalınlığı olmayan çizgi, geometrik çizgi 12. plan, desen, şekil 13. sıra 14. kısa mektup, pusula, not 15. hareket tarzı 16. fikir silsilesi 17. hiza 18. belirli bir cins veya marka mal 19. (tiyatro) rol, kısım 20. vapur şirketi 21. tarik, yol, hat 22. (ask.) savunma hattı, saf, sıra 23. (den.) saf halinde yanyana giden gemi kafilesinin meydana getirdigi hat 24. silsile, sıra 25. nesep, soy 26. saha, çığır 27. meslek, hizmet, meşguliyet 28. bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi 29. (argo.) kandırıcı sözler, ikna edici sözler. line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı 30. tire klişesi. lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi. line of vision görüş hattı. line squall bora, fırtna. line up sıraya girmek 31. tarafını tutmak 32. sıralamak 33. kıyas etmek, karşılaştırmak. all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek. branch line şube hattı, kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş. draw the line bir şeyi reddetmek, yapmamak. drawn up in line saf tutmuş. have a line on hakkında bilgi almak, bilgisi olmak. hold the line değişikliğe karşı olmak 34. telefonu kapatmamak. in line for kazanma ihtimali olan. in line with uygun 35. bir hizada. in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda. main line ana hat, anayol 36. başlıca iş. on a line aynı hizada, bir sırada. on the line peşin (ödeme) out of line aynı fikirde olmayan 37. itaatsiz 38. uyuşmamış. read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak, bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek. the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark. the line ekvator 39. ordu veya donanma. toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek. What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz? From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: map 1. (-ped, - ping) harita, plan 2. ( argo) surat 3. haritasını yapmak 4. ayrıntılarıyle planlamak. off the map ortadan kaybolmuş. put on the map (k. dili) (bir yerin) ismini duyurmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: model 1. örnek, model, numune 2. kalıp, şekil 3. resim, plan 4. örnek tutulacak kimse 5. manken 6. numune veya model olan 7. örnek tutulmaya lâyık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: plat 1. (-ted, -ting) (eski) küçük toprak parçası arsa 2. plan, çap 3. (eski) şehir planı çizmek . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: platform 1. platform, yüksekçe yer, kürsü 2. peron 3. tramvay sahanlığı 4. bir siyasi partinin resmen kabul ettiği prensipler, parti programı 5. plan, tasarı. platform car açık yük vagonu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: project 1. plan, proje, tasarı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: recipe 1. yemek tarifi 2. reçete, tertip 3. çare, çözüm, plan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rede 1. (eski), (leh.) öğüt vermek, nasihat etmek 2. izah etmek, anlatmak 3. öğüt, nasihat 4. plan, tertip 5. masal, hikaye 6. tefsir. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: apercu 1. bakış, nazar 2. özet, hulâsa, plan. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: plan [plɑn] intention; meaning; plan level design; diagram; plan; plane plan; project; scheme From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: plan design; diagram; plan; plane From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: plan [plã] map design; diagram; plan; plane

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.1575 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).