Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for plain (7 entries) (6.0947 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plain-, *plain*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plain \Plain\, v. t. To lament; to mourn over; as, to plain a loss. [Archaic & Poetic] --Sir J. Harrington. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plain \Plain\, a. [Compar. {Plainer}; superl. {Plainest}.] [F., level, flat, fr. L. planus, perhaps akin to E. floor. Cf. {Llano}, {Piano}, {Plan}, {Plane} level, a level surface.] 1. Without elevations or depressions; flat; level; smooth; even. See {Plane}. [1913 Webster] The crooked shall be made straight, and the rough places plain. --Isa. xl. 4. [1913 Webster] 2. Open; clear; unencumbered; equal; fair. [1913 Webster] Our troops beat an army in plain fight. --Felton. [1913 Webster] 3. Not intricate or difficult; evident; manifest; obvious; clear; unmistakable. "'T is a plain case." --Shak. [1913 Webster] 4. (a) Void of extraneous beauty or ornament; without conspicious embellishment; not rich; simple. (b) Not highly cultivated; unsophisticated; free from show or pretension; simple; natural; homely; common. "Plain yet pious Christians." --Hammond. "The plain people." --A. Lincoln. (c) Free from affectation or disguise; candid; sincere; artless; honest; frank. "An honest mind, and plain." --Shak. (d) Not luxurious; not highly seasoned; simple; as, plain food. (e) Without beauty; not handsome; homely; as, a plain woman. (f) Not variegated, dyed, or figured; as, plain muslin. (g) Not much varied by modulations; as, a plain tune. [1913 Webster] {Plain battle}, open battle; pitched battle. [Obs.] --Chaucer. {Plain chant} (Mus.) Same as {Plain song}, below. {Plain chart} (Naut.), a chart laid down on Mercator's projection. {Plain dealer}. (a) One who practices plain dealing. (b) A simpleton. [Obs.] --Shak. {Plain dealing}. See under {Dealing}. {Plain molding} (Join.), molding of which the surfaces are plain figures. {Plain sewing}, sewing of seams by simple and common stitches, in distinct from fancy work, embroidery, etc.; -- distinguished also from designing and fitting garments. {Plain song}. (a) The Gregorian chant, or {canto fermo}; the prescribed melody of the Roman Catholic service, sung in unison, in tones of equal length, and rarely extending beyond the compass of an octave. (b) A simple melody. {Plain speaking}, plainness or bluntness of speech. [1913 Webster] Syn: Level; flat; smooth; open; artless; unaffected; undisguised; frank; sincere; honest; candid; ingenuous; unembellished; downright; blunt; clear; simple; distinct; manifest; obvious; apparent. See {Manifest}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plain \Plain\, v. i. [OE. playne, pleyne, fr. F. plaindre. See {Plaint}.] To lament; to bewail; to complain. [Archaic & Poetic] --Milton. [1913 Webster] We with piteous heart unto you pleyne. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plain \Plain\, adv. In a plain manner; plainly. "To speak short and pleyn." --Chaucer. "To tell you plain." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plain \Plain\, n. [Cf. OF. plaigne, F. plaine. See {Plain}, a.] 1. Level land; usually, an open field or a broad stretch of land with an even surface, or a surface little varied by inequalities; as, the plain of Jordan; the American plains, or prairies. [1913 Webster] Descending fro the mountain into playn. --Chaucer. [1913 Webster] Him the Ammonite Worshiped in Rabba and her watery plain. --Milton. [1913 Webster] 2. A field of battle. [Obs.] --Arbuthnot. [1913 Webster] Lead forth my soldiers to the plain. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plain \Plain\, v. t. [imp. & p. p. {Plained}; p. pr. & vb. n. {Plaining}.] [Cf. {Plane}, v.] 1. To plane or level; to make plain or even on the surface. [R.] [1913 Webster] We would rake Europe rather, plain the East. --Wither. [1913 Webster] 2. To make plain or manifest; to explain. [1913 Webster] What's dumb in show, I'll plain in speech. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: plain adv 1: unmistakably (`plain' is often used informally for `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too important to leave off the guest list"; "it is all patently nonsense"; "she has apparently been living here for some time"; "I thought he owned the property, but apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain stubborn" [syn: {obviously}, {evidently}, {manifestly}, {patently}, {apparently}, {plainly}, {plain}] adj 1: clearly revealed to the mind or the senses or judgment; "the effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields"; "evident hostility"; "manifest disapproval"; "patent advantages"; "made his meaning plain"; "it is plain that he is no reactionary"; "in plain view" [syn: {apparent}, {evident}, {manifest}, {patent}, {plain}, {unmistakable}] 2: not elaborate or elaborated; simple; "plain food"; "stuck to the plain facts"; "a plain blue suit"; "a plain rectangular brick building" [ant: {fancy}] 3: lacking patterns especially in color [syn: {plain}, {unpatterned}] [ant: {patterned}] 4: not mixed with extraneous elements; "plain water"; "sheer wine"; "not an unmixed blessing" [syn: {plain}, {sheer}, {unmingled}, {unmixed}] 5: free from any effort to soften to disguise; "the plain and unvarnished truth"; "the unvarnished candor of old people and children" [syn: {plain}, {unvarnished}] 6: lacking embellishment or ornamentation; "a plain hair style"; "unembellished white walls"; "functional architecture featuring stark unornamented concrete" [syn: {plain}, {bare}, {spare}, {unembellished}, {unornamented}] 7: lacking in physical beauty or proportion; "a homely child"; "several of the buildings were downright homely"; "a plain girl with a freckled face" [syn: {homely}, {plain}] n 1: extensive tract of level open land; "they emerged from the woods onto a vast open plain"; "he longed for the fields of his youth" [syn: {plain}, {field}, {champaign}] 2: a basic knitting stitch [syn: {knit}, {knit stitch}, {plain}, {plain stitch}] v 1: express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot to kick about" [syn: {complain}, {kick}, {plain}, {sound off}, {quetch}, {kvetch}] [ant: {cheer}, {cheer up}, {chirk up}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0947 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).