Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pit (6 entries) (5.8654 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pit-, *pit*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pit \Pit\, n. [OE. pit, put, AS. pytt a pit, hole, L. puteus a well, pit.] 1. A large cavity or hole in the ground, either natural or artificial; a cavity in the surface of a body; an indentation; specifically: (a) The shaft of a coal mine; a coal pit. (b) A large hole in the ground from which material is dug or quarried; as, a stone pit; a gravel pit; or in which material is made by burning; as, a lime pit; a charcoal pit. (c) A vat sunk in the ground; as, a tan pit. [1913 Webster] Tumble me into some loathsome pit. --Shak. [1913 Webster] 2. Any abyss; especially, the grave, or hades. [1913 Webster] Back to the infernal pit I drag thee chained. --Milton. [1913 Webster] He keepth back his soul from the pit. --Job xxxiii. 18. [1913 Webster] 3. A covered deep hole for entrapping wild beasts; a pitfall; hence, a trap; a snare. Also used figuratively. [1913 Webster] The anointed of the Lord was taken in their pits. --Lam. iv. 20. [1913 Webster] 4. A depression or hollow in the surface of the human body; as: (a) The hollow place under the shoulder or arm; the axilla, or armpit. (b) See {Pit of the stomach} (below). (c) The indentation or mark left by a pustule, as in smallpox. [1913 Webster] 5. Formerly, that part of a theater, on the floor of the house, below the level of the stage and behind the orchestra; now, in England, commonly the part behind the stalls; in the United States, the parquet; also, the occupants of such a part of a theater. [1913 Webster] 6. An inclosed area into which gamecocks, dogs, and other animals are brought to fight, or where dogs are trained to kill rats. "As fiercely as two gamecocks in the pit." --Locke. [1913 Webster] 7. [Cf. D. pit, akin to E. pith.] (Bot.) (a) The endocarp of a drupe, and its contained seed or seeds; a stone; as, a peach pit; a cherry pit, etc. (b) A depression or thin spot in the wall of a duct. [1913 Webster] {Cold pit} (Hort.), an excavation in the earth, lined with masonry or boards, and covered with glass, but not artificially heated, -- used in winter for the storing and protection of half-hardly plants, and sometimes in the spring as a forcing bed. {Pit coal}, coal dug from the earth; mineral coal. {Pit frame}, the framework over the shaft of a coal mine. {Pit head}, the surface of the ground at the mouth of a pit or mine. {Pit kiln}, an oven for coking coal. {Pit martin} (Zool.), the bank swallow. [Prov. Eng.] {Pit of the stomach} (Anat.), the depression on the middle line of the epigastric region of the abdomen at the lower end of the sternum; the infrasternal depression. {Pit saw} (Mech.), a saw worked by two men, one of whom stands on the log and the other beneath it. The place of the latter is often in a pit, whence the name. {pit stop}, See {pit stop} in the vocabulary. {Pit viper} (Zool.), any viperine snake having a deep pit on each side of the snout. The rattlesnake and copperhead are examples. {Working pit} (Min.), a shaft in which the ore is hoisted and the workmen carried; -- in distinction from a shaft used for the pumps. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pit \Pit\, v. t. [imp. & p. p. {Pitted}; p. pr. & vb. n. {Pitting}.] 1. To place or put into a pit or hole. [1913 Webster] They lived like beasts, and were pitted like beasts, tumbled into the grave. --T. Grander. [1913 Webster] 2. To mark with little hollows, as by various pustules; as, a face pitted by smallpox. [1913 Webster] 3. To introduce as an antagonist; to set forward for or in a contest; as, to pit one dog against another. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pit n 1: a sizeable hole (usually in the ground); "they dug a pit to bury the body" [syn: {pit}, {cavity}] 2: a concavity in a surface (especially an anatomical depression) [syn: {pit}, {fossa}] 3: the hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that contains the seed; "you should remove the stones from prunes before cooking" [syn: {stone}, {pit}, {endocarp}] 4: (Christianity) the abode of Satan and the forces of evil; where sinners suffer eternal punishment; "Hurl'd headlong...To bottomless perdition, there to dwell"- John Milton; "a demon from the depths of the pit"; "Hell is paved with good intentions"-Dr. Johnson [syn: {Hell}, {perdition}, {Inferno}, {infernal region}, {nether region}, {pit}] [ant: {Heaven}] 5: an enclosure in which animals are made to fight 6: (commodity exchange) the part of the floor of a commodity exchange where trading in a particular commodity is carried on 7: (auto racing) an area at the side of a racetrack where the race cars are serviced and refueled 8: a trap in the form of a concealed hole [syn: {pit}, {pitfall}] 9: a surface excavation for extracting stone or slate; "a British term for `quarry' is `stone pit'" [syn: {pit}, {quarry}, {stone pit}] 10: lowered area in front of a stage where an orchestra accompanies the performers [syn: {orchestra pit}, {pit}] 11: a workplace consisting of a coal mine plus all the buildings and equipment connected with it [syn: {colliery}, {pit}] v 1: set into opposition or rivalry; "let them match their best athletes against ours"; "pit a chess player against the Russian champion"; "He plays his two children off against each other" [syn: {pit}, {oppose}, {match}, {play off}] 2: mark with a scar; "The skin disease scarred his face permanently" [syn: {scar}, {mark}, {pock}, {pit}] 3: remove the pits from; "pit plums and cherries" [syn: {pit}, {stone}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: PIT Point In Time (DB) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: PIT Programmable Interval Timer From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: pit [pit] grain; granule; pip core; nucleus; kernel; pit fuse; wick

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8654 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).