Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ping (7 entries) (6.064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ping-, *ping*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ping \Ping\, n. [Probably of imitative origin.] The sound made by a bullet in striking a solid object or in passing through the air. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ping \Ping\, v. i. [imp. & p. p. {Pinged}; p. pr. & vb. n. {Pinging}.] To make the sound called ping. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: backfire \backfire\, back fire \back fire\ 1. A fire started ahead of a forest or prairie fire to burn only against the wind, so that when the two fires meet both must go out for lack of fuel. [Webster 1913 Suppl.] 2. (a) A premature explosion in the cylinder of a gas or oil engine during the exhaust or the compression stroke, tending to drive the piston in a direction reverse to that in which it should travel; also called a {knock} or {ping}. (b) an explosion in the exhaust passages of an internal combustion engine. [Webster 1913 Suppl. +PJC] Backfire From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Ping n 1: a river in western Thailand; a major tributary of the Chao Phraya [syn: {Ping}, {Ping River}] 2: a sharp high-pitched resonant sound (as of a sonar echo or a bullet striking metal) v 1: hit with a pinging noise; "The bugs pinged the lamp shade" 2: sound like a car engine that is firing too early; "the car pinged when I put in low-octane gasoline"; "The car pinked when the ignition was too far retarded" [syn: {pink}, {ping}, {knock}] 3: make a short high-pitched sound; "the bullet pinged when they struck the car" 4: contact, usually in order to remind of something; "I'll ping my accountant--April 15 is nearing" 5: send a message from one computer to another to check whether it is reachable and active; "ping your machine in the office" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: ping [from the submariners' term for a sonar pulse] 1. n. Slang term for a small network message (ICMP ECHO) sent by a computer to check for the presence and alertness of another. The Unix command ping (8) can be used to do this manually (note that ping(8)'s author denies the widespread folk etymology that the name was ever intended as an acronym for ?Packet INternet Groper?). Occasionally used as a phone greeting. See {ACK}, also {ENQ}. 2. vt. To verify the presence of. 3. vt. To get the attention of. 4. vt. To send a message to all members of a {mailing list} requesting an {ACK} (in order to verify that everybody's addresses are reachable). ?We haven't heard much of anything from Geoff, but he did respond with an ACK both times I pinged jargon-friends.? 5. n. A quantum packet of happiness. People who are very happy tend to exude pings; furthermore, one can intentionally create pings and aim them at a needy party (e.g., a depressed person). This sense of ping may appear as an exclamation; ?Ping!? (I'm happy; I am emitting a quantum of happiness; I have been struck by a quantum of happiness). The form ?pingfulness?, which is used to describe people who exude pings, also occurs. (In the standard abuse of language, ?pingfulness? can also be used as an exclamation, in which case it's a much stronger exclamation than just ?ping?!). Oppose {blargh}. The funniest use of ?ping? to date was described in January 1991 by Steve Hayman on the Usenet group comp.sys.next. He was trying to isolate a faulty cable segment on a TCP/IP Ethernet hooked up to a NeXT machine, and got tired of having to run back to his console after each cabling tweak to see if the ping packets were getting through. So he used the sound-recording feature on the NeXT, then wrote a script that repeatedly invoked ping(8), listened for an echo, and played back the recording on each returned packet. Result? A program that caused the machine to repeat, over and over, ?Ping ... ping ... ping ...? as long as the network was up. He turned the volume to maximum, ferreted through the building with one ear cocked, and found a faulty tee connector in no time. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: PING Packet InterNet Groper (ICMP, TCP/IP) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: plop 1. (-ped, -ping), 'plof" diye ses çıkararak düşmek 2. taş gibi bir cismin suya düşerken çıkardığı ses 3. , 'plof'' diye ses çıkararak.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.064 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).