Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pin (11 entries) (6.0661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pin-, *pin*. Possible hiragana form: ぴん

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pin \Pin\, v. t. (Metal Working) To peen. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pin \Pin\, v. t. [Cf. {Pen} to confine, or {Pinfold}.] To inclose; to confine; to pen; to pound. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pin \Pin\, n. [OE. pinne, AS. pinn a pin, peg; cf. D. pin, G. pinne, Icel. pinni, W. pin, Gael. & Ir. pinne; all fr. L. pinna a pinnacle, pin, feather, perhaps orig. a different word from pinna feather. Cf. {Fin} of a fish, {Pen} a feather.] 1. A piece of wood, metal, etc., generally cylindrical, used for fastening separate articles together, or as a support by which one article may be suspended from another; a peg; a bolt. [1913 Webster] With pins of adamant And chains they made all fast. --Milton. [1913 Webster] 2. Especially, a small, pointed and headed piece of brass or other wire (commonly tinned), largely used for fastening clothes, attaching papers, etc. [1913 Webster] 3. Hence, a thing of small value; a trifle. [1913 Webster] He . . . did not care a pin for her. --Spectator. [1913 Webster] 4. That which resembles a pin in its form or use; as: (a) A peg in musical instruments, for increasing or relaxing the tension of the strings. (b) A linchpin. (c) A rolling-pin. (d) A clothespin. (e) (Mach.) A short shaft, sometimes forming a bolt, a part of which serves as a journal. See Illust. of {Knuckle joint}, under {Knuckle}. (f) (Joinery) The tenon of a dovetail joint. [1913 Webster] 5. One of a row of pegs in the side of an ancient drinking cup to mark how much each man should drink. [1913 Webster] 6. The bull's eye, or center, of a target; hence, the center. [Obs.] "The very pin of his heart cleft." --Shak. [1913 Webster] 7. Mood; humor. [Obs.] "In merry pin." --Cowper. [1913 Webster] 8. (Med.) Caligo. See {Caligo}. --Shak. [1913 Webster] 9. An ornament, as a brooch or badge, fastened to the clothing by a pin; as, a Masonic pin. [1913 Webster] 10. The leg; as, to knock one off his pins. [Slang] [1913 Webster] {Banking pin} (Horol.), a pin against which a lever strikes, to limit its motion. {Pin drill} (Mech.), a drill with a central pin or projection to enter a hole, for enlarging the hole, or for sinking a recess for the head of a bolt, etc.; a counterbore. {Pin grass}. (Bot.) See {Alfilaria}. {Pin hole}, a small hole made by a pin; hence, any very small aperture or perforation. {Pin lock}, a lock having a cylindrical bolt; a lock in which pins, arranged by the key, are used instead of tumblers. {Pin money}, an allowance of money, as that made by a husband to his wife, for private and personal expenditure. {Pin rail} (Naut.), a rail, usually within the bulwarks, to hold belaying pins. Sometimes applied to the {fife rail}. Called also {pin rack}. {Pin wheel}. (a) A contrate wheel in which the cogs are cylindrical pins. (b) (Fireworks) A small coil which revolves on a common pin and makes a wheel of yellow or colored fire. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pin \Pin\, v. t. [imp. & p. p. {Pinned}; p. pr. & vb. n. {Pinning}.] [See {Pin}, n.] To fasten with, or as with, a pin; to join; as, to pin a garment; to pin boards together. "As if she would pin her to her heart." --Shak. [1913 Webster] {To pin one's faith upon}, to depend upon; to trust to. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pin n 1: a piece of jewelry that is pinned onto the wearer's garment 2: when a wrestler's shoulders are forced to the mat [syn: {fall}, {pin}] 3: small markers inserted into a surface to mark scores or define locations etc. [syn: {peg}, {pin}] 4: a number you choose and use to gain access to various accounts [syn: {personal identification number}, {PIN}, {PIN number}] 5: informal terms for the leg; "fever left him weak on his sticks" [syn: {pin}, {peg}, {stick}] 6: axis consisting of a short shaft that supports something that turns [syn: {pivot}, {pin}] 7: cylindrical tumblers consisting of two parts that are held in place by springs; when they are aligned with a key the bolt can be thrown [syn: {pin}, {pin tumbler}] 8: flagpole used to mark the position of the hole on a golf green [syn: {pin}, {flag}] 9: a small slender (often pointed) piece of wood or metal used to support or fasten or attach things 10: a holder attached to the gunwale of a boat that holds the oar in place and acts as a fulcrum for rowing [syn: {peg}, {pin}, {thole}, {tholepin}, {rowlock}, {oarlock}] 11: a club-shaped wooden object used in bowling; set up in triangular groups of ten as the target [syn: {bowling pin}, {pin}] v 1: to hold fast or prevent from moving; "The child was pinned under the fallen tree" [syn: {trap}, {pin}, {immobilize}, {immobilise}] 2: attach or fasten with pins or as if with pins; "pin the needle to the shirt". "pin the blame on the innocent man" [ant: {unpin}] 3: pierce with a pin; "pin down the butterfly" 4: immobilize a piece From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: PIN Personal Identification Number (banking, ICC) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: PIN Personal Internet Name (RFC 3042) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: PIN Processor Independent Netware (Novell, HP, DEC, Apple, Sun) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gib 1. (mak.) çivi, pin, saplama 2. erkek kedi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gudgeon 1. (zool.)) yem için kullanılan ufak tatlı su balığı 2. eski çabuk aldanan kimse 3. (mak.) mil, mihver, pin 4. menteşe kovanı 5. çengel, kanca 6. dümen dişi iğneciği . From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: pin [pɛ̃] pine; pine‐tree

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0661 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).