Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pile (8 entries) (4.8239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pile-, *pile*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pile \Pile\, n. [L. pilum javelin. See {Pile} a stake.] The head of an arrow or spear. [Obs.] --Chapman. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pile \Pile\, n. [AS. p[imac]l arrow, stake, L. pilum javelin; but cf. also L. pila pillar.] 1. A large stake, or piece of timber, pointed and driven into the earth, as at the bottom of a river, or in a harbor where the ground is soft, for the support of a building, a pier, or other superstructure, or to form a cofferdam, etc. [1913 Webster] Note: Tubular iron piles are now much used. [1913 Webster] 2. [Cf. F. pile.] (Her.) One of the ordinaries or subordinaries having the form of a wedge, usually placed palewise, with the broadest end uppermost. [1913 Webster] {Pile bridge}, a bridge of which the roadway is supported on piles. {Pile cap}, a beam resting upon and connecting the heads of piles. {Pile driver}, or {Pile engine}, an apparatus for driving down piles, consisting usually of a high frame, with suitable appliances for raising to a height (by animal or steam power, the explosion of gunpowder, etc.) a heavy mass of iron, which falls upon the pile. {Pile dwelling}. See {Lake dwelling}, under {Lake}. {Pile plank} (Hydraul. Eng.), a thick plank used as a pile in sheet piling. See {Sheet piling}, under {Piling}. {Pneumatic pile}. See under {Pneumatic}. {Screw pile}, one with a screw at the lower end, and sunk by rotation aided by pressure. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pile \Pile\, n. [L. pilus hair. Cf. {Peruke}.] 1. A hair; hence, the fiber of wool, cotton, and the like; also, the nap when thick or heavy, as of carpeting and velvet. [1913 Webster] Velvet soft, or plush with shaggy pile. --Cowper. [1913 Webster] 2. (Zool.) A covering of hair or fur. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pile \Pile\, v. t. To drive piles into; to fill with piles; to strengthen with piles. [1913 Webster] {To sheet-pile}, to make sheet piling in or around. See {Sheet piling}, under 2nd {Piling}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pile \Pile\, v. t. [imp. & p. p. {Piled}; p. pr. & vb. n. {Piling}.] 1. To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to collect into a mass; to accumulate; to amass; -- often with up; as, to pile up wood. "Hills piled on hills." --Dryden. "Life piled on life." --Tennyson. [1913 Webster] The labor of an age in piled stones. --Milton. [1913 Webster] 2. To cover with heaps; or in great abundance; to fill or overfill; to load. [1913 Webster] {To pile arms} {To pile muskets} (Mil.), to place three guns together so that they may stand upright, supporting each other; to stack arms. [1913 Webster] Pileate From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pile \Pile\, n. [F. pile, L. pila a pillar, a pier or mole of stone. Cf. {Pillar}.] 1. A mass of things heaped together; a heap; as, a pile of stones; a pile of wood. [1913 Webster] 2. A mass formed in layers; as, a pile of shot. [1913 Webster] 3. A funeral pile; a pyre. --Dryden. [1913 Webster] 4. A large building, or mass of buildings. [1913 Webster] The pile o'erlooked the town and drew the fight. --Dryden. [1913 Webster] 5. (Iron Manuf.) Same as {Fagot}, n., 2. [1913 Webster] 6. (Elec.) A vertical series of alternate disks of two dissimilar metals, as copper and zinc, laid up with disks of cloth or paper moistened with acid water between them, for producing a current of electricity; -- commonly called {Volta's pile}, {voltaic pile}, or {galvanic pile}. [1913 Webster] Note: The term is sometimes applied to other forms of apparatus designed to produce a current of electricity, or as synonymous with battery; as, for instance, to an apparatus for generating a current of electricity by the action of heat, usually called a thermopile. [1913 Webster] 7. [F. pile pile, an engraved die, L. pila a pillar.] The reverse of a coin. See {Reverse}. [1913 Webster] {Cross and pile}. See under {Cross}. {Dry pile}. See under {Dry}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Piles \Piles\, n. pl. [L. pila a ball. Cf. {Pill} a medicine.] (Med.) The small, troublesome tumors or swellings about the anus and lower part of the rectum which are technically called {hemorrhoids}. See {Hemorrhoids}. Note: [The singular {pile} is sometimes used.] [1913 Webster] {Blind piles}, hemorrhoids which do not bleed. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pile n 1: a collection of objects laid on top of each other [syn: {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation}, {cumulus}] 2: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}] 3: a large sum of money (especially as pay or profit); "she made a bundle selling real estate"; "they sank megabucks into their new house" [syn: {pile}, {bundle}, {big bucks}, {megabucks}, {big money}] 4: fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs) [syn: {down}, {pile}] 5: battery consisting of voltaic cells arranged in series; the earliest electric battery devised by Volta [syn: {voltaic pile}, {pile}, {galvanic pile}] 6: a column of wood or steel or concrete that is driven into the ground to provide support for a structure [syn: {pile}, {spile}, {piling}, {stilt}] 7: the yarn (as in a rug or velvet or corduroy) that stands up from the weave; "for uniform color and texture tailors cut velvet with the pile running the same direction" [syn: {pile}, {nap}] 8: a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to generate energy [syn: {atomic pile}, {atomic reactor}, {pile}, {chain reactor}] v 1: arrange in stacks; "heap firewood around the fireplace"; "stack your books up on the shelves" [syn: {stack}, {pile}, {heap}] 2: press tightly together or cram; "The crowd packed the auditorium" [syn: {throng}, {mob}, {pack}, {pile}, {jam}] 3: place or lay as if in a pile; "The teacher piled work on the students until the parents protested"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.8239 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).