Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for piece (4 entries) (6.2176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piece-, *piece*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Piece \Piece\, n. [OE. pece, F. pi[`e]ce, LL. pecia, petia, petium, probably of Celtic origin; cf. W. peth a thing, a part, portion, a little, Armor. pez, Gael. & Ir. cuid part, share. Cf. {Petty}.] 1. A fragment or part of anything separated from the whole, in any manner, as by cutting, splitting, breaking, or tearing; a part; a portion; as, a piece of sugar; to break in pieces. [1913 Webster] Bring it out piece by piece. --Ezek. xxiv. 6. [1913 Webster] 2. A definite portion or quantity, as of goods or work; as, a piece of broadcloth; a piece of wall paper. [1913 Webster] 3. Any one thing conceived of as apart from other things of the same kind; an individual article; a distinct single effort of a series; a definite performance; especially: (a) A literary or artistic composition; as, a piece of poetry, music, or statuary. (b) A musket, gun, or cannon; as, a battery of six pieces; a following piece. (c) A coin; as, a sixpenny piece; -- formerly applied specifically to an English gold coin worth 22 shillings. (d) A fact; an item; as, a piece of news; a piece of knowledge. [1913 Webster] 4. An individual; -- applied to a person as being of a certain nature or quality; often, but not always, used slightingly or in contempt. "If I had not been a piece of a logician before I came to him." --Sir P. Sidney. [1913 Webster] Thy mother was a piece of virtue. --Shak. [1913 Webster] His own spirit is as unsettled a piece as there is in all the world. --Coleridge. [1913 Webster] [1913 Webster] 5. (Chess) One of the superior men, distinguished from a pawn. [1913 Webster] 6. A castle; a fortified building. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] {Of a piece}, of the same sort, as if taken from the same whole; like; -- sometimes followed by with. --Dryden. {Piece of eight}, the Spanish piaster, formerly divided into eight reals. {To give a piece of one's mind to}, to speak plainly, bluntly, or severely to (another). --Thackeray. {Piece broker}, one who buys shreds and remnants of cloth to sell again. {Piece goods}, goods usually sold by pieces or fixed portions, as shirtings, calicoes, sheetings, and the like. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Piece \Piece\, v. t. [imp. & p. p. {Pieced}; p. pr. & vb. n. {Piecing}.] 1. To make, enlarge, or repair, by the addition of a piece or pieces; to patch; as, to piece a garment; -- often with out. --Shak. [1913 Webster] 2. To unite; to join; to combine. --Fuller. [1913 Webster] His adversaries . . . pieced themselves together in a joint opposition against him. --Fuller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Piece \Piece\, v. i. To unite by a coalescence of parts; to fit together; to join. "It pieced better." --Bacon. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: piece n 1: a separate part of a whole; "an important piece of the evidence" 2: an item that is an instance of some type; "he designed a new piece of equipment"; "she bought a lovely piece of china"; 3: a portion of a natural object; "they analyzed the river into three parts"; "he needed a piece of granite" [syn: {part}, {piece}] 4: a musical work that has been created; "the composition is written in four movements" [syn: {musical composition}, {opus}, {composition}, {piece}, {piece of music}] 5: an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he had a bit of good luck" [syn: {piece}, {bit}] 6: an artistic or literary composition; "he wrote an interesting piece on Iran"; "the children acted out a comic piece to amuse the guests" 7: a portable gun; "he wore his firearm in a shoulder holster" [syn: {firearm}, {piece}, {small-arm}] 8: a serving that has been cut from a larger portion; "a piece of pie"; "a slice of bread" [syn: {piece}, {slice}] 9: a distance; "it is down the road a piece" 10: a work of art of some artistic value; "this store sells only objets d'art"; "it is not known who created this piece" [syn: {objet d'art}, {art object}, {piece}] 11: a period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition; "he was here for a little while"; "I need to rest for a piece"; "a spell of good weather"; "a patch of bad weather" [syn: {while}, {piece}, {spell}, {patch}] 12: a share of something; "a slice of the company's revenue" [syn: {slice}, {piece}] 13: game equipment consisting of an object used in playing certain board games; "he taught me to set up the men on the chess board"; "he sacrificed a piece to get a strategic advantage" [syn: {man}, {piece}] v 1: to join or unite the pieces of; "patch the skirt" [syn: {patch}, {piece}] 2: create by putting components or members together; "She pieced a quilt"; "He tacked together some verses"; "They set up a committee" [syn: {assemble}, {piece}, {put together}, {set up}, {tack}, {tack together}] [ant: {break apart}, {break up}, {disassemble}, {dismantle}, {take apart}] 3: join during spinning; "piece the broken pieces of thread, slivers, and rovings" 4: eat intermittently; take small bites of; "He pieced at the sandwich all morning"; "She never eats a full meal--she just nibbles" [syn: {nibble}, {pick}, {piece}] 5: repair by adding pieces; "She pieced the china cup" [syn: {piece}, {patch}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  piece 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
piece
 • ชิ้น: อัน, สิ่ง, แผ่น [Lex2]
 • ส่วน: กอง, ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • เรื่องในหนังสือพิมพ์: บทความ [Lex2]
 • เหรียญกษาปณ์: เงินเหรียญ [Lex2]
 • บทประพันธ์เพลง: เพลง [Lex2]
 • ปืนพก (คำสแลง): ปืน [Lex2]
 • ตัวหมากรุก[Lex2]
 • ระยะทางช่วงสั้นๆ[Lex2]
 • รวบรวม[Lex2]
 • (พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน] [Hope]
 • (vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม [Nontri]
 • /P IY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
piepe, picke, ICE, peile, piepen, piepte, priese, rieche, sieche, hieve, Pech, Pike, vice, OPEC, Spiele, Spieße, spieße, Biene, Biere, Diebe, Diele, Hiebe, Kiele, Kiepe, Liebe, Miene, Miete, Mieze, Niere, Niete, Piezo, Pille, Pilze, Pinie, Pinne, Piste, Pixel, Riege, Riese, Siebe, Siege, Siele, Tiefe, Tiere, Wiese, Ziege, Ziele, biege, biete, diene, diese, fiele, fiese, giere, gieße, hieße, liebe, liefe, liege, ließe, miese, niete, picken, piept, pisse, riebe, riefe, riete, siebe, siech, siehe, tiefe, viele, wiege, ziehe, ziele, zieme, ziere, Peilen, peilen, IRC, per, PC, Pein, pi, Piepsen, hieven, riechen, siechen, pries, Bier, Gier, Kiew, Poet, Tier, Zier

Similar FRENCH words suggested by aspell:
pièce, pie ce, pie-ce, pièces, pièze, pieuse, pièzes, nièce, pince, pincé, piège, piète, piégé, piété

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2176 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).