Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pattern (3 entries) (6.1594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pattern-, *pattern*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pattern \Pat"tern\, n. [OE. patron, F. patron, a patron, also, a pattern. See {Patron}.] 1. Anything proposed for imitation; an archetype; an exemplar; that which is to be, or is worthy to be, copied or imitated; as, a pattern of a machine. [1913 Webster] I will be the pattern of all patience. --Shak. [1913 Webster] 2. A part showing the figure or quality of the whole; a specimen; a sample; an example; an instance. [1913 Webster] He compares the pattern with the whole piece. --Swift. [1913 Webster] 3. Stuff sufficient for a garment; as, a dress pattern. [1913 Webster] 4. Figure or style of decoration; design; as, wall paper of a beautiful pattern. [1913 Webster] 5. Something made after a model; a copy. --Shak. [1913 Webster] The patterns of things in the heavens. --Heb. ix. 23. [1913 Webster] 6. Anything cut or formed to serve as a guide to cutting or forming objects; as, a dressmaker's pattern. [1913 Webster] 7. (Founding) A full-sized model around which a mold of sand is made, to receive the melted metal. It is usually made of wood and in several parts, so as to be removed from the mold without injuring it. [1913 Webster] 8. a recognizable characteristic relationship or set of relationships between the members of any set of objects or actions, or the properties of the members; also, the set having a definable relationship between its members. [PJC] Note: Various collections of objects or markings are spoken of as a pattern. Thus: the distribution of bomb or shell impacts on a target area, or of bullet holes in a target; a set of traits or actions that appear to be consistent throughout the members of a group or over time within a group, as behavioral pattern, traffic pattern, dress pattern; the wave pattern for a spoken word; the pattern of intensities in a spectrum; a grammatical pattern. [PJC] 9. (Gun.) A diagram showing the distribution of the pellets of a shotgun on a vertical target perpendicular to the plane of fire. [Webster 1913 Suppl.] 10. the recommended flight path for an airplane to follow as it approaches an airport for a landing. Same as {landing pattern}. [PJC] 11. an image or diagram containing lines, usually horizontal, vertical, and diagonal, sometimes of varying widths, used to test the resolution of an optical instrument or the accuracy of reproduction of image copying or transmission equipment. Same as {test pattern}. [PJC] {pattern box}, {pattern chain}, or {pattern cylinder} (Figure Weaving), devices, in a loom, for presenting several shuttles to the picker in the proper succession for forming the figure. {Pattern card}. (a) A set of samples on a card. (b) (Weaving) One of the perforated cards in a Jacquard apparatus. {Pattern reader}, one who arranges textile patterns. {Pattern wheel} (Horology), a count-wheel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pattern \Pat"tern\, v. t. [imp. & p. p. {Patterned}; p. pr. & vb. n. {Patterning}.] 1. To make or design (anything) by, from, or after, something that serves as a pattern; to copy; to model; to imitate. --Milton. [1913 Webster] [A temple] patterned from that which Adam reared in Paradise. --Sir T. Herbert. [1913 Webster] 2. To serve as an example for; also, to parallel. [1913 Webster] {To pattern after}, to imitate; to follow. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pattern n 1: a perceptual structure; "the composition presents problems for students of musical form"; "a visual pattern must include not only objects but the spaces between them" [syn: {form}, {shape}, {pattern}] 2: a customary way of operation or behavior; "it is their practice to give annual raises"; "they changed their dietary pattern" [syn: {practice}, {pattern}] 3: a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors" [syn: {design}, {pattern}, {figure}] 4: something regarded as a normative example; "the convention of not naming the main character"; "violence is the rule not the exception"; "his formula for impressing visitors" [syn: {convention}, {normal}, {pattern}, {rule}, {formula}] 5: a model considered worthy of imitation; "the American constitution has provided a pattern for many republics" 6: something intended as a guide for making something else; "a blueprint for a house"; "a pattern for a skirt" [syn: {blueprint}, {design}, {pattern}] 7: the path that is prescribed for an airplane that is preparing to land at an airport; "the traffic patterns around O'Hare are very crowded"; "they stayed in the pattern until the fog lifted" [syn: {traffic pattern}, {approach pattern}, {pattern}] 8: graphical representation (in polar or Cartesian coordinates) of the spatial distribution of radiation from an antenna as a function of angle [syn: {radiation pattern}, {radiation diagram}, {pattern}] v 1: plan or create according to a model or models [syn: {model}, {pattern}] 2: form a pattern; "These sentences pattern like the ones we studied before"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  pattern 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
pattern
 • แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า): แบบสำหรับก่อสร้าง [Lex2]
 • แบบแผน: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ [Lex2]
 • ลวดลาย: งานศิลป์ [Lex2]
 • ธรรมเนียมปฏิบัติ: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง [Lex2]
 • ลอกแบบ[Lex2]
 • ออกแบบ: วางแบบ, เป็นแบบ, เป็นตัวอย่าง [Lex2]
 • (แพท\'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ [Hope]
 • (n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ [Nontri]
 • (vt) เอาแบบอย่าง,ทำตามแบบ,วาดแบบ,เลียนแบบ [Nontri]
 • /P AE1 T ER0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Patern, Gattern, Patzern, rattern, Pate, platt, Part, PTT, GATT, Pakt, Pütt, Watt, matt, satt

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1594 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).