Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for passing (5 entries) (7.7434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passing-, *passing*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pass \Pass\ (p[.a]s, p[a^]s), v. i. [imp. & p. p. {Passed}; p. pr. & vb. n. {Passing}.] [F. passer, LL. passare, fr. L. passus step, or from pandere, passum, to spread out, lay open. See {Pace}.] 1. To go; to move; to proceed; to be moved or transferred from one point to another; to make a transit; -- usually with a following adverb or adverbal phrase defining the kind or manner of motion; as, to pass on, by, out, in, etc.; to pass swiftly, directly, smoothly, etc.; to pass to the rear, under the yoke, over the bridge, across the field, beyond the border, etc. "But now pass over [i. e., pass on]." --Chaucer. [1913 Webster] On high behests his angels to and fro Passed frequent. --Milton. [1913 Webster] Sweet sounds rose slowly through their mouths, And from their bodies passed. --Coleridge. [1913 Webster] 2. To move or be transferred from one state or condition to another; to change possession, condition, or circumstances; to undergo transition; as, the business has passed into other hands. [1913 Webster] Others, dissatisfied with what they have, . . . pass from just to unjust. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 3. To move beyond the range of the senses or of knowledge; to pass away; hence, to disappear; to vanish; to depart; specifically, to depart from life; to die. [1913 Webster] Disturb him not, let him pass paceably. --Shak. [1913 Webster] Beauty is a charm, but soon the charm will pass. --Dryden. [1913 Webster] The passing of the sweetest soul That ever looked with human eyes. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To move or to come into being or under notice; to come and go in consciousness; hence, to take place; to occur; to happen; to come; to occur progressively or in succession; to be present transitorily. [1913 Webster] So death passed upon all men. --Rom. v. 12. [1913 Webster] Our own consciousness of what passes within our own mind. --I. Watts. [1913 Webster] 5. To go by or glide by, as time; to elapse; to be spent; as, their vacation passed pleasantly. [1913 Webster] Now the time is far passed. --Mark vi. 35 [1913 Webster] 6. To go from one person to another; hence, to be given and taken freely; as, clipped coin will not pass; to obtain general acceptance; to be held or regarded; to circulate; to be current; -- followed by for before a word denoting value or estimation. "Let him pass for a man." --Shak. [1913 Webster] False eloquence passeth only where true is not understood. --Felton. [1913 Webster] This will not pass for a fault in him. --Atterbury. [1913 Webster] 7. To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness; to be carried through a body that has power to sanction or reject; to receive legislative sanction; to be enacted; as, the resolution passed; the bill passed both houses of Congress. [1913 Webster] 8. To go through any inspection or test successfully; to be approved or accepted; as, he attempted the examination, but did not expect to pass. [1913 Webster] 9. To be suffered to go on; to be tolerated; hence, to continue; to live along. "The play may pass." --Shak. [1913 Webster] 10. To go unheeded or neglected; to proceed without hindrance or opposition; as, we let this act pass. [1913 Webster] 11. To go beyond bounds; to surpass; to be in excess. [Obs.] "This passes, Master Ford." --Shak. [1913 Webster] 12. To take heed; to care. [Obs.] [1913 Webster] As for these silken-coated slaves, I pass not. --Shak. [1913 Webster] 13. To go through the intestines. --Arbuthnot. [1913 Webster] 14. (Law) To be conveyed or transferred by will, deed, or other instrument of conveyance; as, an estate passes by a certain clause in a deed. --Mozley & W. [1913 Webster] 15. (Fencing) To make a lunge or pass; to thrust. [1913 Webster] 16. (Card Playing) To decline to play in one's turn; in euchre, to decline to make the trump. [1913 Webster] She would not play, yet must not pass. --Prior. [1913 Webster] {To bring to pass}, {To come to pass}. See under {Bring}, and {Come}. {To pass away}, to disappear; to die; to vanish. "The heavens shall pass away." --2 Pet. iii. 10. "I thought to pass away before, but yet alive I am." --Tennyson. {To pass by}, to go near and beyond a certain person or place; as, he passed by as we stood there. {To pass into}, to change by a gradual transmission; to blend or unite with. {To pass on}, to proceed. {To pass on} or {To pass upon}. (a) To happen to; to come upon; to affect. "So death passed upon all men." --Rom. v. 12. "Provided no indirect act pass upon our prayers to define them." --Jer. Taylor. (b) To determine concerning; to give judgment or sentence upon. "We may not pass upon his life." --Shak. {To pass off}, to go away; to cease; to disappear; as, an agitation passes off. {To pass over}, to go from one side or end to the other; to cross, as a river, road, or bridge. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Passing \Pass"ing\, n. The act of one who, or that which, passes; the act of going by or away. [1913 Webster] {Passing bell}, a tolling of a bell to announce that a soul is passing, or has passed, from its body (formerly done to invoke prayers for the dying); also, a tolling during the passing of a funeral procession to the grave, or during funeral ceremonies. --Sir W. Scott. --Longfellow. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Passing \Pass"ing\, a. 1. Relating to the act of passing or going; going by, beyond, through, or away; departing. [1913 Webster] 2. Exceeding; surpassing, eminent. --Chaucer. "Her passing deformity." --Shak. [1913 Webster] {Passing note} (Mus.), a character including a passing tone. {Passing tone} (Mus.), a tone introduced between two other tones, on an unaccented portion of a measure, for the sake of smoother melody, but forming no essential part of the harmony. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Passing \Pass"ing\, adv. Exceedingly; excessively; surpassingly; as, passing fair; passing strange. "You apprehend passing shrewdly." --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: passing adv 1: to an extreme degree; "extremely cold"; "extremely unpleasant" [syn: {extremely}, {exceedingly}, {super}, {passing}] adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient beauty"; "love is transitory but it is eternal"; "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing}, {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}] 2: of advancing the ball by throwing it; "a team with a good passing attack"; "a pass play" [syn: {passing(a)}, {pass(a)}] [ant: {running(a)}] 3: allowing you to pass (e.g., an examination or inspection) satisfactorily; "a passing grade" 4: hasty and without attention to detail; not thorough; "a casual (or cursory) inspection failed to reveal the house's structural flaws"; "a passing glance"; "perfunctory courtesy" [syn: {casual}, {cursory}, {passing(a)}, {perfunctory}] n 1: (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long" [syn: {pass}, {passing play}, {passing game}, {passing}] 2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit}, {expiration}, {going}, {release}] 3: the motion of one object relative to another; "stellar passings can perturb the orbits of comets" [syn: {passing}, {passage}] 4: the end of something; "the passing of winter" 5: a bodily reaction of changing from one place or stage to another; "the passage of air from the lungs"; "the passing of flatus" [syn: {passage}, {passing}] 6: going by something that is moving in order to get in front of it; "she drove but well but her reckless passing of every car on the road frightened me" [syn: {passing}, {overtaking}] 7: success in satisfying a test or requirement; "his future depended on his passing that test"; "he got a pass in introductory chemistry" [syn: {passing}, {pass}, {qualifying}] [ant: {failing}, {flunk}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 7.7434 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).