Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for paper (5 entries) (6.2415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paper-, *paper*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Paper \Pa"per\ (p[=a]"p[~e]r), n. [F. papier, fr. L. papyrus papyrus, from which the Egyptians made a kind of paper, Gr. pa`pyros. Cf. {Papyrus}.] 1. A substance in the form of thin sheets or leaves intended to be written or printed on, or to be used in wrapping. It is made of rags, straw, bark, wood, or other fibrous material, which is first reduced to pulp, then molded, pressed, and dried. [1913 Webster] 2. A sheet, leaf, or piece of such substance. [1913 Webster] 3. A printed or written instrument; a document, essay, or the like; a writing; as, a paper read before a scientific society. [1913 Webster] They brought a paper to me to be signed. --Dryden. [1913 Webster] 4. A printed sheet appearing periodically; a newspaper; a journal; as, a daily paper. [1913 Webster] 5. Negotiable evidences of indebtedness; notes; bills of exchange, and the like; as, the bank holds a large amount of his paper. [1913 Webster] 6. Decorated hangings or coverings for walls, made of paper. See {Paper hangings}, below. [1913 Webster] 7. A paper containing (usually) a definite quantity; as, a paper of pins, tacks, opium, etc. [1913 Webster] 8. A medicinal preparation spread upon paper, intended for external application; as, cantharides paper. [1913 Webster] 9. pl. Documents establishing a person's identity, or status, or attesting to some right, such as the right to drive a vehicle; as, the border guard asked for his papers. [PJC] Note: Paper is manufactured in sheets, the trade names of which, together with the regular sizes in inches, are shown in the following table. But paper makers vary the size somewhat. [1913 Webster] [1913 Webster] Note: In the manufacture of books, etc., a sheet, of whatever size originally, is termed, when folded once, a folio; folded twice, a quarto, or 4to; three times, an octavo, or 8vo; four times, a sextodecimo, or 16mo; five times, a 32mo; three times, with an offcut folded twice and set in, a duodecimo, or 12mo; four times, with an offcut folded three times and set in, a 24mo. [1913 Webster] Note: Paper is often used adjectively or in combination, having commonly an obvious signification; as, paper cutter or paper-cutter; paper knife, paper-knife, or paperknife; paper maker, paper-maker, or papermaker; paper mill or paper-mill; paper weight, paper-weight, or paperweight, etc. [1913 Webster] {Business paper}, checks, notes, drafts, etc., given in payment of actual indebtedness; -- opposed to accommodation paper. {Fly paper}, paper covered with a sticky preparation, -- used for catching flies. {Laid paper}. See under {Laid}. {Paper birch} (Bot.), the canoe birch tree ({Betula papyracea}). {Paper blockade}, an ineffective blockade, as by a weak naval force. {Paper boat} (Naut.), a boat made of water-proof paper. {Paper car wheel} (Railroad), a car wheel having a steel tire, and a center formed of compressed paper held between two plate-iron disks. --Forney. {Paper credit}, credit founded upon evidences of debt, such as promissory notes, duebills, etc. {Paper hanger}, one who covers walls with paper hangings. {Paper hangings}, paper printed with colored figures, or otherwise made ornamental, prepared to be pasted against the walls of apartments, etc.; wall paper. {Paper house}, an audience composed of people who have come in on free passes. [Cant] {Paper money}, notes or bills, usually issued by government or by a banking corporation, promising payment of money, and circulated as the representative of coin. {Paper mulberry}. (Bot.) See under Mulberry. {Paper muslin}, glazed muslin, used for linings, etc. {Paper nautilus}. (Zool.) See {Argonauta}. {Paper reed} (Bot.), the papyrus. {Paper sailor}. (Zool.) See Argonauta. {Paper stainer}, one who colors or stamps wall paper. --De Colange. {Paper wasp} (Zool.), any wasp which makes a nest of paperlike material, as the yellow jacket. {Paper weight}, any object used as a weight to prevent loose papers from being displaced by wind, or otherwise. {on paper}. (a) in writing; as, I would like to see that on paper. (b) in theory, though not necessarily in paractice. (c) in the design state; planned, but not yet put into practice. {Parchment paper}. See {Papyrine}. {Tissue paper}, thin, gauzelike paper, such as is used to protect engravings in books. {Wall paper}. Same as {Paper hangings}, above. {Waste paper}, paper thrown aside as worthless or useless, except for uses of little account. {Wove paper}, a writing paper with a uniform surface, not ribbed or watermarked. {paper tiger}, a person or group that appears to be powerful and dangerous but is in fact weak and ineffectual. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: paper \pa"per\ (p[=a]"p[~e]r), a. 1. Of or pertaining to paper; made of paper; resembling paper. [1913 Webster] 2. Existing only on paper; unsubstantial; having very overrated power; as, a paper box; a paper army; a paper tiger. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: paper \pa"per\, v. t. [imp. & p. p. {papered} (p[=a]"p[~e]rd); p. pr. & vb. n. {papering}.] 1. To cover or line with paper, especially with wallpaper; to furnish with paper hangings; to wallpaper; as, to paper a room or a house. [1913 Webster +PJC] 2. To fold or inclose in paper. [1913 Webster] 3. To put on paper; to make a memorandum of. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Poonah painting \Poo"nah paint`ing\ [From Poona, in Bombay Province, India.] A style of painting, popular in England in the 19th century, in which a thick opaque color is applied without background and with scarcely any shading, to thin paper, producing flowers, birds, etc., in imitation of Oriental work. Note: Hence: {Poonah brush}, {paper}, {painter}, etc. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: paper n 1: a material made of cellulose pulp derived mainly from wood or rags or certain grasses 2: an essay (especially one written as an assignment); "he got an A on his composition" [syn: {composition}, {paper}, {report}, {theme}] 3: a daily or weekly publication on folded sheets; contains news and articles and advertisements; "he read his newspaper at breakfast" [syn: {newspaper}, {paper}] 4: a medium for written communication; "the notion of an office running without paper is absurd" 5: a scholarly article describing the results of observations or stating hypotheses; "he has written many scientific papers" 6: a business firm that publishes newspapers; "Murdoch owns many newspapers" [syn: {newspaper}, {paper}, {newspaper publisher}] 7: the physical object that is the product of a newspaper publisher; "when it began to rain he covered his head with a newspaper" [syn: {newspaper}, {paper}] v 1: cover with paper; "paper the box" 2: cover with wallpaper [syn: {wallpaper}, {paper}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.2415 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).