Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pale (8 entries) (4.6497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pale-, *pale*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ordinary \Or"di*na*ry\, n.; pl. {Ordinaries} (-r[i^]z). 1. (Law) (a) (Roman Law) An officer who has original jurisdiction in his own right, and not by deputation. (b) (Eng. Law) One who has immediate jurisdiction in matters ecclesiastical; an ecclesiastical judge; also, a deputy of the bishop, or a clergyman appointed to perform divine service for condemned criminals and assist in preparing them for death. (c) (Am. Law) A judicial officer, having generally the powers of a judge of probate or a surrogate. [1913 Webster] 2. The mass; the common run. [Obs.] [1913 Webster] I see no more in you than in the ordinary Of nature's salework. --Shak. [1913 Webster] 3. That which is so common, or continued, as to be considered a settled establishment or institution. [R.] [1913 Webster] Spain had no other wars save those which were grown into an ordinary. --Bacon. [1913 Webster] 4. Anything which is in ordinary or common use. [1913 Webster] Water buckets, wagons, cart wheels, plow socks, and other ordinaries. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 5. A dining room or eating house where a meal is prepared for all comers, at a fixed price for the meal, in distinction from one where each dish is separately charged; a table d'h[^o]te; hence, also, the meal furnished at such a dining room. --Shak. [1913 Webster] All the odd words they have picked up in a coffeehouse, or a gaming ordinary, are produced as flowers of style. --Swift. [1913 Webster] He exacted a tribute for licenses to hawkers and peddlers and to ordinaries. --Bancroft. [1913 Webster] 6. (Her.) A charge or bearing of simple form, one of nine or ten which are in constant use. The {bend}, {chevron}, {chief}, {cross}, {fesse}, {pale}, and {saltire} are uniformly admitted as ordinaries. Some authorities include bar, bend sinister, pile, and others. See {Subordinary}. [1913 Webster] {In ordinary}. (a) In actual and constant service; statedly attending and serving; as, a physician or chaplain in ordinary. An ambassador in ordinary is one constantly resident at a foreign court. (b) (Naut.) Out of commission and laid up; -- said of a naval vessel. {Ordinary of the Mass} (R. C. Ch.), the part of the Mass which is the same every day; -- called also the {canon of the Mass}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pale \Pale\, v. t. To make pale; to diminish the brightness of. [1913 Webster] The glowworm shows the matin to be near, And 'gins to pale his uneffectual fire. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pale \Pale\, n. [F. pal, fr. L. palus: cf. D. paal. See {Pole} a stake, and 1st {Pallet}.] 1. A pointed stake or slat, either driven into the ground, or fastened to a rail at the top and bottom, for fencing or inclosing; a picket. [1913 Webster] Deer creep through when a pale tumbles down. --Mortimer. [1913 Webster] 2. That which incloses or fences in; a boundary; a limit; a fence; a palisade. "Within one pale or hedge." --Robynson (More's Utopia). [1913 Webster] 3. A space or field having bounds or limits; a limited region or place; an inclosure; -- often used figuratively. "To walk the studious cloister's pale." --Milton. "Out of the pale of civilization." --Macaulay. [1913 Webster] 4. Hence: A region within specified bounds, whether or not enclosed or demarcated. [PJC] 5. A stripe or band, as on a garment. --Chaucer. [1913 Webster] 6. (Her.) One of the greater ordinaries, being a broad perpendicular stripe in an escutcheon, equally distant from the two edges, and occupying one third of it. [1913 Webster] 7. A cheese scoop. --Simmonds. [1913 Webster] 8. (Shipbuilding) A shore for bracing a timber before it is fastened. [1913 Webster] {English pale}, {Irish pale} (Hist.), the limits or territory in Eastern Ireland within which alone the English conquerors of Ireland held dominion for a long period after their invasion of the country by Henry II in 1172. See note, below. {beyond the pale} outside the limits of what is allowed or proper; also, outside the limits within which one is protected. --Spencer. [1913 Webster +PJC] Note: The English Pale. That part of Ireland in which English law was acknowledged, and within which the dominion of the English was restricted, for some centuries after the conquests of Henry II. John distributed the part of Ireland then subject to England into 12 counties palatine, and this region became subsequently known as the Pale, but the limits varied at different times. [Century Dict., 1906] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pale \Pale\ (p[=a]l), a. [Compar. {Paler} (p[=a]l"[~e]r); superl. {Palest}.] [F. p[^a]le, fr. p[^a]lir to turn pale, L. pallere to be or look pale. Cf. {Appall}, {Fallow}, {pall}, v. i., {Pallid}.] [1913 Webster] 1. Wanting in color; not ruddy; dusky white; pallid; wan; as, a pale face; a pale red; a pale blue. "Pale as a forpined ghost." --Chaucer. [1913 Webster] Speechless he stood and pale. --Milton. [1913 Webster] They are not of complexion red or pale. --T. Randolph. [1913 Webster] 2. Not bright or brilliant; of a faint luster or hue; dim; as, the pale light of the moon. [1913 Webster] The night, methinks, is but the daylight sick; It looks a little paler. --Shak. [1913 Webster] Note: Pale is often used in the formation of self-explaining compounds; as, pale-colored, pale-eyed, pale-faced, pale-looking, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pale \Pale\, n. Paleness; pallor. [R.] --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pale \Pale\, v. i. [imp. & p. p. {Paled} (p[=a]ld); p. pr. & vb. n. {Paling}.] To turn pale; to lose color or luster. --Whittier. [1913 Webster] Apt to pale at a trodden worm. --Mrs. Browning. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pale \Pale\, v. t. To inclose with pales, or as with pales; to encircle; to encompass; to fence off. [1913 Webster] [Your isle, which stands] ribbed and paled in With rocks unscalable and roaring waters. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pale adj 1: very light colored; highly diluted with white; "pale seagreen"; "pale blue eyes" 2: (of light) lacking in intensity or brightness; dim or feeble; "the pale light of a half moon"; "a pale sun"; "the late afternoon light coming through the el tracks fell in pale oblongs on the street"; "a pallid sky"; "the pale (or wan) stars"; "the wan light of dawn" [syn: {pale}, {pallid}, {wan}, {sick}] 3: lacking in vitality or interest or effectiveness; "a pale rendition of the aria"; "pale prose with the faint sweetness of lavender"; "a pallid performance" [syn: {pale}, {pallid}] 4: abnormally deficient in color as suggesting physical or emotional distress; "the pallid face of the invalid"; "her wan face suddenly flushed" [syn: {pale}, {pallid}, {wan}] 5: not full or rich; "high, pale, pure and lovely song" n 1: a wooden strip forming part of a fence [syn: {picket}, {pale}] v 1: turn pale, as if in fear [syn: {pale}, {blanch}, {blench}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.6497 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).