Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for packing (3 entries) (6.3271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -packing-, *packing*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pack \Pack\ (p[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Packed} (p[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Packing}.] [Akin to D. pakken, G. packen, Dan. pakke, Sw. packa, Icel. pakka. See {Pack}, n.] 1. To make a pack of; to arrange closely and securely in a pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack; to press into close order or narrow compass; as, to pack goods in a box; to pack fish. [1913 Webster] Strange materials packed up with wonderful art. --Addison. [1913 Webster] Where . . . the bones Of all my buried ancestors are packed. --Shak. [1913 Webster] 2. To fill in the manner of a pack, that is, compactly and securely, as for transportation; hence, to fill closely or to repletion; to stow away within; to cause to be full; to crowd into; as, to pack a trunk; the play, or the audience, packs the theater. [1913 Webster] 3. To shuffle, sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly; to stack[3] (the deck). [1913 Webster +PJC] And mighty dukes pack cards for half a crown. --Pope. [1913 Webster] 4. Hence: To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result; to stack[3]; as, to pack a jury or a caucus. [1913 Webster] The expected council was dwindling into . . . a packed assembly of Italian bishops. --Atterbury. [1913 Webster] 5. To contrive unfairly or fraudulently; to plot. [Obs.] [1913 Webster] He lost life . . . upon a nice point subtilely devised and packed by his enemies. --Fuller. [1913 Webster] 6. To load with a pack; hence, to load; to encumber; as, to pack a horse. [1913 Webster] Our thighs packed with wax, our mouths with honey. --Shack. [1913 Webster] 7. To cause to go; to send away with baggage or belongings; esp., to send away peremptorily or suddenly; to {send packing}; -- sometimes with off; as, to pack a boy off to school. [1913 Webster] He . . . must not die Till George be packed with post horse up to heaven. --Shak. [1913 Webster] 8. To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e., on the backs of men or beasts). [Western U.S.] [1913 Webster] 9. (Hydropathy) To envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings. See {Pack}, n., 5. [1913 Webster] 10. (Mech.) To render impervious, as by filling or surrounding with suitable material, or to fit or adjust so as to move without giving passage to air, water, or steam; as, to pack a joint; to pack the piston of a steam engine. [1913 Webster] 11. To cover, envelop, or protect tightly with something; specif. (Hydropathy), to envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Packing \Pack"ing\, n. 1. The act or process of one who packs. [1913 Webster] 2. Any material used to pack, fill up, or make close. Specifically (Mach.): A substance or piece used to make a joint impervious; as: (a) A thin layer, or sheet, of yielding or elastic material inserted between the surfaces of a flange joint. (b) The substance in a stuffing box, through which a piston rod slides. (c) A yielding ring, as of metal, which surrounds a piston and maintains a tight fit, as inside a cylinder, etc. [1913 Webster] 3. (Masonry) Same as {Filling}. [Rare in the U. S.] [1913 Webster] 4. A trick; collusion. [Obs.] --Bale. [1913 Webster] {Cherd packing} (Bridge Building), the arrangement, side by side, of several parts, as bars, diagonals, a post, etc., on a pin at the bottom of a chord. --Waddell. {Packing box}, a stuffing box. See under {Stuffing}. {Packing press}, a powerful press for baling cotton, wool, hay, etc. {Packing ring}. See {Packing}, 2 (c), and Illust. of {Piston}. {Packing sheet}. (a) A large cloth for packing goods. (b) A sheet prepared for packing hydropathic patients. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: packing n 1: any material used especially to protect something [syn: {packing material}, {packing}, {wadding}] 2: the enclosure of something in a package or box [syn: {packing}, {boxing}] 3: carrying something in a pack on the back; "the backpacking of oxygen is essential for astronauts" [syn: {packing}, {backpacking}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  packing 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
packing
 • การห่อ: การบรรจุหีบห่อ, สิ่งที่ใช้ห่อสินค้า, การห่อสินค้า, กระบวนการบรรจุหีบห่อสินค้า [Lex2]
 • /P AE1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [pack]
 • หีบห่อ: หีบ, ห่อ [Lex2]
 • ของจำนวนมาก: ของที่กองรวมกัน [Lex2]
 • ฝูง: กลุ่ม, หมู่, พวก, แก๊ง, คณะ, เหล่า [Lex2]
 • กระเป๋าสะพายหลัง[Lex2]
 • บรรจุ: ใส่หีบห่อ, เก็บของใส่กระเป๋า [Lex2]
 • (แพค) n.,v. ห่อ,มัด,กลุ่มคน,ฝูง vt. คัด,เลือก,รวบรวม ###SW. packer n. [Hope]
 • (n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน [Nontri]
 • (vi) รวมกลุ่ม,อัด,ทำให้แน่น [Nontri]
 • (vt) เก็บลงหีบ,ห่อ,บรรจุกระป๋อง,ยัด,อัด,มัด [Nontri]
 • /P AE1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Packung, Packen, Peking, nackig, packen, zackig, Packens, packend

Similar FRENCH words suggested by aspell:
parking, parkings, packfung, cracking

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3271 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).