Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pack (6 entries) (6.0756 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pack-, *pack*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pack \Pack\ (p[a^]k), n. [Cf. {Pact}.] A pact. [Obs.] --Daniel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pack \Pack\, n. [Akin to D. pak, G. pack, Dan. pakke, Sw. packa, Icel. pakki, Gael. & Ir. pac, Arm. pak. Cf. {Packet}.] [1913 Webster] 1. A bundle made up and prepared to be carried; especially, a bundle to be carried on the back; a load for an animal; a bale, as of goods. --Piers Plowman. [1913 Webster] 2. [Cf. {Peck}, n.] A number or quantity equal to the contents of a pack; hence, a multitude; a burden. "A pack of sorrows." "A pack of blessings." --Shak. [1913 Webster] Note: "In England, by a pack of meal is meant 280 lbs.; of wool, 240 lbs." --McElrath. [1913 Webster] 3. A group or quantity of connected or similar things; as, a pack of lies; specifically: (a) A full set of playing cards; a deck; also, the assortment used in a particular game; as, a euchre pack. (b) A number of wolves, hounds or dogs, hunting or kept together; as, a wolf pack. (c) A number of persons associated or leagued in a bad design or practice; a gang; as, a pack of thieves or knaves. (d) A shook of cask staves. (e) A bundle of sheet-iron plates for rolling simultaneously. [1913 Webster] 4. A large area of floating pieces of ice driven together more or less closely. --Kane. [1913 Webster] 5. An envelope, or wrapping, of sheets used in hydropathic practice, called {dry pack}, {wet pack}, {cold pack}, etc., according to the method of treatment. [1913 Webster] 6. [Prob. the same word; but cf. AS. p[=ae]can to deceive.] A loose, lewd, or worthless person. See {Baggage}. [Obs.] --Skelton. [1913 Webster] 7. (Med.) In hydropathic practice, a wrapping of blankets or sheets called {dry pack}, {wet pack}, {cold pack}, etc., according to the condition of the blankets or sheets used, put about a patient to give him treatment; also, the fact or condition of being so treated. [Webster 1913 Suppl.] 8. (Rugby Football) The forwards who compose one half of the scrummage; also, the scrummage. [Webster 1913 Suppl.] {Pack animal}, an animal, as a horse, mule, etc., employed in carrying packs. {Pack and prime road} or {Pack and prime way}, a pack road or bridle way. {Pack cloth}, a coarse cloth, often duck, used in covering packs or bales. {Pack horse}. See {Pack animal} (above). {Pack ice}. See def. 4, above. {Pack moth} (Zool.), a small moth ({Anacampsis sarcitella}) which, in the larval state, is very destructive to wool and woolen fabrics. {Pack needle}, a needle for sewing with pack thread. --Piers Plowman. {Pack saddle}, a saddle made for supporting the load on a pack animal. --Shak. {Pack staff}, a staff for supporting a pack; a peddler's staff. {Pack train} (Mil.), a troop of pack animals. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pack \Pack\ (p[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Packed} (p[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Packing}.] [Akin to D. pakken, G. packen, Dan. pakke, Sw. packa, Icel. pakka. See {Pack}, n.] 1. To make a pack of; to arrange closely and securely in a pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack; to press into close order or narrow compass; as, to pack goods in a box; to pack fish. [1913 Webster] Strange materials packed up with wonderful art. --Addison. [1913 Webster] Where . . . the bones Of all my buried ancestors are packed. --Shak. [1913 Webster] 2. To fill in the manner of a pack, that is, compactly and securely, as for transportation; hence, to fill closely or to repletion; to stow away within; to cause to be full; to crowd into; as, to pack a trunk; the play, or the audience, packs the theater. [1913 Webster] 3. To shuffle, sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly; to stack[3] (the deck). [1913 Webster +PJC] And mighty dukes pack cards for half a crown. --Pope. [1913 Webster] 4. Hence: To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result; to stack[3]; as, to pack a jury or a caucus. [1913 Webster] The expected council was dwindling into . . . a packed assembly of Italian bishops. --Atterbury. [1913 Webster] 5. To contrive unfairly or fraudulently; to plot. [Obs.] [1913 Webster] He lost life . . . upon a nice point subtilely devised and packed by his enemies. --Fuller. [1913 Webster] 6. To load with a pack; hence, to load; to encumber; as, to pack a horse. [1913 Webster] Our thighs packed with wax, our mouths with honey. --Shack. [1913 Webster] 7. To cause to go; to send away with baggage or belongings; esp., to send away peremptorily or suddenly; to {send packing}; -- sometimes with off; as, to pack a boy off to school. [1913 Webster] He . . . must not die Till George be packed with post horse up to heaven. --Shak. [1913 Webster] 8. To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e., on the backs of men or beasts). [Western U.S.] [1913 Webster] 9. (Hydropathy) To envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings. See {Pack}, n., 5. [1913 Webster] 10. (Mech.) To render impervious, as by filling or surrounding with suitable material, or to fit or adjust so as to move without giving passage to air, water, or steam; as, to pack a joint; to pack the piston of a steam engine. [1913 Webster] 11. To cover, envelop, or protect tightly with something; specif. (Hydropathy), to envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pack \Pack\, v. i. 1. To make up packs, bales, or bundles; to stow articles securely for transportation. [1913 Webster] 2. To admit of stowage, or of making up for transportation or storage; to become compressed or to settle together, so as to form a compact mass; as, the goods pack conveniently; wet snow packs well. [1913 Webster] 3. To gather in flocks or schools; as, the grouse or the perch begin to pack. [Eng.] [1913 Webster] 4. To depart in haste; -- generally with off or away. [1913 Webster] Poor Stella must pack off to town --Swift. [1913 Webster] You shall pack, And never more darken my doors again. --Tennyson. [1913 Webster] 5. To unite in bad measures; to confederate for ill purposes; to join in collusion. [Obs.] "Go pack with him." --Shak. [1913 Webster] {To send packing}, to drive away; to send off roughly or in disgrace; to dismiss unceremoniously. "The parliament . . . presently sent him packing." --South. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pack n 1: a large indefinite number; "a battalion of ants"; "a multitude of TV antennas"; "a plurality of religions" [syn: {battalion}, {large number}, {multitude}, {plurality}, {pack}] 2: a complete collection of similar things 3: a convenient package or parcel (as of cigarettes or film) 4: an association of criminals; "police tried to break up the gang"; "a pack of thieves" [syn: {gang}, {pack}, {ring}, {mob}] 5: an exclusive circle of people with a common purpose [syn: {clique}, {coterie}, {ingroup}, {inner circle}, {pack}, {camp}] 6: a group of hunting animals 7: a cream that cleanses and tones the skin [syn: {pack}, {face pack}] 8: a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the body for its therapeutic effect 9: a bundle (especially one carried on the back) v 1: arrange in a container; "pack the books into the boxes" [ant: {take out}, {unpack}] 2: fill to capacity; "This singer always packs the concert halls"; "The murder trial packed the court house" 3: compress into a wad; "wad paper into the box" [syn: {pack}, {bundle}, {wad}, {compact}] 4: carry, as on one's back; "Pack your tents to the top of the mountain" 5: set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome; "pack a jury" 6: have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains" [syn: {carry}, {pack}, {take}] 7: press tightly together or cram; "The crowd packed the auditorium" [syn: {throng}, {mob}, {pack}, {pile}, {jam}] 8: hike with a backpack; "Every summer they are backpacking in the Rockies" [syn: {backpack}, {pack}] 9: press down tightly; "tamp the coffee grinds in the container to make espresso" [syn: {tamp down}, {tamp}, {pack}] 10: seal with packing; "pack the faucet" 11: have the property of being packable or of compacting easily; "This powder compacts easily"; "Such odd-shaped items do not pack well" [syn: {compact}, {pack}] 12: load with a pack [syn: {pack}, {load down}] 13: treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood; "The nurse packed gauze in the wound"; "You had better pack your swollen ankle with ice" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Pack [pak] (n) , s.(n ) pack

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0756 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).